Akadálymentes verzió

Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00059

Az ügy rövid leírása

A földhasználat megszűnésének a bejelentése kötelező a járási hivatal felé a földhasználat törlése érdekében. A föld használatának nyilvántartásból való törlésére hivatalból, vagy a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján, a földhasználati törlés-bejelentési adatlap benyújtásával kerülhet sor.

A járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül ha 
- a bejegyzett használat időtartama lejárt,
- a földhasználóként bejegyzett tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló), haszonélvező, vagy vagyonkezelő e jogállása az ingatlan-nyilvántartás szerint megszűnt (ide értve az elhalálozás, és a jogutód nélküli megszűnés esetét is), vagy a földhasználati jogosultságot földhasználati szerződés alapján más személy vagy szervezet részére utóbb átengedte, melynek alapján a szerződés szerinti földhasználó földhasználati bejelentést tesz,
- a közös tulajdonban álló földet érintően, a tulajdonostársak által létesített, a járási hivatalhoz benyújtott használati megosztásról szóló megállapodás alapján a földhasználóként bejegyzett tulajdonostárs használata megszűnt,
- a földhasználat földhasználati szerződésen alapul, és a földrészletet vagy annak egy részét kisajátították,
- a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt, vagy
- a bejegyzett használat olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre.

Az alhaszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő földhasználati lapján a járási hivatal hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés szerint más földhasználó alhaszonbérlet címén a földhasználatát bejelentette.

Minden más esetben a földhasználat törlésére a földhasználat megszűnésére vonatkozó bejelentés és a megfelelő okiratok benyújtása esetén kerülhet sor.

A földhasználati lapot törölni kell, ha az azon nyilvántartott valamennyi használat megszűnt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földhasználati nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet benyújthatja a földhasználó, illetve a használatba adó, a bejelentés azonban kötelező.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Földhasználók adatai:

Természetes személy földhasználó esetén:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
− személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− állampolgársága,
− lakcíme.

Gazdálkodó szervezet földhasználó esetén :
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme
- bélyegzőlenyomata.

Használatba adók adatai:

Természetes személy használatba adó esetén:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
− lakcíme.

Gazdálkodó szervezet használatba adó esetén:
− megnevezése,
− székhelye (telephelye),
- statisztikai azonosítója,
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme
- bélyegzőlenyomata.

A megszűnt használattal érintett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:
− a település neve,
− a földrészlet fekvése,
- a földrészlet helyrajzi száma,
− ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszűnése kizárólag alrészletet érint, a megszűnt használattal érintett alrészlet jele, művelési ága, minőségi osztálya, valamint terület nagysága (ha, m²) és aranykorona-értéke (AK).

Milyen iratok szükségesek?

1.) Földhasználati törlés-bejelentési adatlap megfelelően kitöltve, feltüntetve abban a szükséges adatokat és kitöltve rajta a szükséges nyilatkozatokat. Az adatlaphoz csatolni kell a jogszabályban meghatározott okiratokat is. 

2.) Ha a bejelentő földhasználó gazdálkodó szervezet, , az adatlaphoz, illetve a szerződéshez csatolni kell − a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy 30 napnál nem régebbi közjegyzői tanúsítvány és − az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány. (kivéve, Ezek benyújtására nincs szükség, ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza. Ebben az esetben a járási hivatal ezt az iratot és a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. Ha az előbbiek szerint felsorolt cégadatokra vonatkozó iratok valamelyike a járási hivatalhoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy azokat a járási hivatal korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendő – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy a járási hivatalnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalok
Budapesti XI. kerületi Hivatal
Budapesti XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú döntés ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon terjeszthet elő.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatal 

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetekben történik hivatalból a földhasználati bejegyzés nyilvántartásból való törlése?

Válasz: A  járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül ha 
- a bejegyzett használat időtartama lejárt,
- a földhasználóként bejegyzett tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló), haszonélvező, vagy vagyonkezelő e jogállása az ingatlan-nyilvántartás szerint megszűnt (ide értve az elhalálozás, és a jogutód nélküli megszűnés esetét is), vagy a földhasználati jogosultságot földhasználati szerződés alapján más személy vagy szervezet részére utóbb átengedte, melynek alapján a szerződés szerinti földhasználó földhasználati bejelentést tesz,
- a közös tulajdonban álló földet érintően, a tulajdonostársak által létesített, a járási hivatalhoz benyújtott használati megosztásról szóló megállapodás alapján a földhasználóként bejegyzett tulajdonostárs használata megszűnt,
- a földhasználat földhasználati szerződésen alapul, és a földrészletet vagy annak egy részét kisajátították,
- a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt, vagy
- a bejegyzett használat olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre. Az alhaszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő földhasználati lapján a járási hivatal hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés szerint más földhasználó alhaszonbérlet címén a földhasználatát bejelentette. Minden más esetben a földhasználat törlésére a földhasználat megszűnésére vonatkozó bejelentés és a megfelelő okiratok benyújtása esetén kerülhet sor. 

Mindig kötelező-e a földhasználati törlés-bejelentési adatlap használata?
Válasz: Igen, a földhasználat megszűnésének bejelentése csak ezen, a kötelezően használandó formanyomtatványon tehető meg.

Hogyan kell kitölteni a földhasználati törlés-bejelentési adatlapot?
Válasz: A földhasználati törlés-bejelentési adatlapot teljeskörűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell tölteni a szükséges nyilatkozatokat,

Mikor használandó a földhasználati törlés-bejelentési adatlaphoz tartozó 1. számú pótlap?
Válasz: Az 1. számú pótlapot abban az esetben kell használni, ha a bejelentés több földrészletre vonatkozik.

Fontosabb fogalmak

Földhasználati nyilvántartás: a  hivatal által az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a földhasználókról vezetett nyilvántartás. mely az érintett földrészlet használatával kapcsolatban bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan   földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, és fásított terület művelési ágban  van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Földhasználó: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvény előírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvényben, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvényben  meghatározott földhasználati szerződésen, tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő sorsolásról szóló jegyzőkönyvön, haszonélvezeti jogon,vagyonkezelői jogon, a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton alapul.

Földhasználati bejelentési adatlap: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített adatlap, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján. 

Földhasználati szerződés: A földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződés, melyet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Térképi kimutatás: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemle másolat, melyen egyértelműen meg kell jelölni a használt terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését az okiratnak megfelelően, azzal azonosítható módon.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény   IV. fejezet,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 93.§-95. § (1)-(7) bekezdés,  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés,  98. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b)-d) pont, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,  
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36-37. §
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1b) bekezdés, 6. 12. §, 1. melléklet, 
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés, 12. § (6) bekezdés.

Kulcsszavak

Földhasználati törlés-bejelentési adatlap, föld, földhasználó, , használatba adó, földhasználati szerződés megszűnése.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858