Akadálymentes verzió

Földhasználat adataiban történt változás bejelentése

Kódszám

FOLDH00060

Az ügy rövid leírása

A földhasználó az adataiban, valamint a használatban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (Földhasználati változás-bejelentési adatlap).


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földhasználó a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül köteles azt bejelenteni.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A földhasználó adatai változás előtt/változás után:

Ha  természetes személy a földhasználó:
− természetes személyazonosító adatai ((családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja családi és utóneve),
− személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− állampolgársága,
− lakcíme.
Ha gazdálkodó szervezet a földhasználó:
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója (törzsszám)/belső egyedi azonosítója,
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme.
A használt földterületekre vonatkozó adatok változás előtt/változás után földrészletenkénti bontásban:
− a település neve,
− a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,
− a használat jogcíme,
− annak megjelölése, hogy a bejelentő a teljes földrészletet használja-e,
− ha a bejelentő nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot illetve vázrajzot csatolt-e,
− a használt terület nagysága (ha, m²),
− a használt terület aranykorona-értéke (AK),
− a használat kezdő időpontja (év, hó, nap),
− a használat lejárati időpontja (év, hó, nap), illetve ha a használat a határozatlan időtartamú, ennek megjelölése,
− ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m²) és aranykorona-értéke (AK).
A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul):
− a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;
− a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.
A földhasználó nyilatkozata
− arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásba nem ütközik,
− gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanok-e;
− szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén arról, hogy a földhasználó a használatba adó közeli hozzátartozója;
− cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

Milyen iratok szükségesek?

A változást a földhasználati változás-bejelentési adatlap benyújtásával kell bejelenteni, melyhez főszabályként csatolni kell a változást igazoló okiratot. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalok   
Budapesti XI. kerületi Hivatal,
Budapesti XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú döntés ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül terjesztheti elő.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetben nem kell térképi kimutatást csatolni a változás-bejelentési adatlaphoz, ha a használt területnek a földrészleten belüli elhelyezkedésében következett be változás?
Válasz: Ha a használat a teljes földrészletre vagy a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletének teljes területére vonatkozik.

A hivatal az általa ismert adatok megváltozását átvezeti-e hivatalból?
Válasz:  A járási hivatal bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti a földrészletnek jogszabályban konkrétan meghatározott adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat akkor, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik.

Fontosabb fogalmak

Földhasználati nyilvántartás: a  hivatal által az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a földhasználókról vezetett nyilvántartás. mely az érintett földrészlet használatával kapcsolatban bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.


mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan   földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, és fásított terület művelési ágban  van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Földhasználó: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvény előírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvényben, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvényben  meghatározott földhasználati szerződésen, tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő sorsolásról szóló jegyzőkönyvön, haszonélvezeti jogon,vagyonkezelői jogon, a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton alapul.

Földhasználati változás-bejelentési adatlap: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített adatlap, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján. 

Földhasználati szerződés: A földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződés, melyet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Térképi kimutatás: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemle másolat, melyen egyértelműen meg kell jelölni a használt terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését az okiratnak megfelelően, azzal azonosítható módon.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény   IV. fejezet,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 93.§-95. §,  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés,  98. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b)-d) pont, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Kulcsszavak

földhasználó adatainak megváltozása, a használt terület adatainak megváltozása.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858