Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

Kódszám

FOLDH00064

Az ügy rövid leírása

Földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdonú földek megosztása annak érdekében, hogy bármely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, soronkívüliségi kérelmet a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és a jogi szolgáltató kiválasztás iránti eljárás megindításáig lehet benyújtani, a már korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással, külön kérelemben.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bármely tulajdonostárs aki az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt határidőben kérelmet nyújtott be. E rendelet alkalmazásában kérelmezőnek a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérelmet benyújtó tulajdonostársat kell tekinteni. Ha az e rendelet hatálybalépésének időpontjáig vagy azt követően a kérelmező tulajdoni hányada más személyre került átruházásra vagy átszállásra, a megosztási eljárásban az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost kell kérelmezőnek tekinteni.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A soronkívüliségi kérelem tartalmazza a) a magánszemély kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakcímét vagy értesítési címét; b) gazdálkodó szervezet kérelmező megnevezését, székhelyét (telephelyét), statisztikai számjelét, a gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró személy családi- és utónevét, lakcímét; c) az érintett földrészlet fekvése szerinti település nevét, helyrajzi számát; d) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a megosztási eljárás költségének megfizetését.

Milyen iratok szükségesek?

Sorsolás során az ügyfélnek okirattal kell magát igazolni. (személyi igazolvány)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Soron kívüli eljárást kérelmező ügyfélnek az eljárás költségeit magára kell vállalnia. A járási hivatal költsége: s, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti költség , plusz földmérési- és jogi szolgáltatási feladat díja.

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok

Ügyintézés határideje

Jogszabály határozza meg a megosztási eljárás, mint egyesített eljárás egyes eljárásainak határidejét.
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § -ában kerültek szabályozásra a soron kivüli eljárás határidejei.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozatok ellen fellebbezhet. Sorsolás esetén lehetőség van sorsolási kifogás benyújtására.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül. Az érdekelt, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. Sorsolási kifogást lehet benyújtani.

A benyújtási határidő: Az elsőfokú végzés elleni fellebbezésilletéke 5 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Mikor lesz kimérve a saját terület? Az adott illetékességi területen belül megállapított települési sorrend figyelembevételével, a kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számainak növekvő sorrendjében.
2., Van-e lehetőség soronkívüli eljárás lefolytatására. Igen, azon tulajdonosok akik 2012. június 01-ig kérték az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, azok soronkívüli kérelmet nyújthatnak be a járási hivatalhoz . A soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészlet megosztási költségét a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmező viseli.

Fontosabb fogalmak

Tulajdoni hányad: törtszámmal kifejezett arány, hogy az adott földrészlet egész tulajdonából hanyadrészben illeti meg tulajdonjog a tulajdonost.
Aranykorona: A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld, (pl. 1 katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykoronaértéke 19.
Sorsolás: Osztatlan közös megszüntetési eljárás azon szakasza amikor egyezség hiányában a kimérés sorrendje lesz meghatározva.

Vonatkozó jogszabályok

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. §, 12/G. §
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (4),(5),(6) bekezdések,13.§ (4 bek.), 25. §
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §, 102. § (1) ,40. §
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 49. §,
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 12. § és a rendelet melléklete
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (10) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 47. §

Kulcsszavak

kimérés, osztatlan közös, aranykorona, részarányföld, megosztás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858