Akadálymentes verzió

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00067

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartási térkép megváltoztatására készített, az ügyfél által megrendelt földmérési munka műszaki vizsgálata, hogy alkalmas-e ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetésre, valamint előzetes nyilvántartásba vétele.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földmérési és térképészeti tevékenység jogosultsághoz és adott végzettséghez kötődő tevékenység.

Kizáró okok: Csak a jogosultsággal rendelkező földmérő kérheti a vizsgálatot és záradékolást.

Milyen adatokat kell megadni?

A készítő nevét, a munkaszámot, a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát), érintett földrészletek helyrajzi számait, a járási hivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát, a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón, az adathordozó megnevezését, az adatszolgáltatási számla és záradékolási számla számait, a záradékolt vázrajzokat milyen címre kérik megküldeni, a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát, az átadó és az átvevő személy nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát, és az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét, a dossziéban levő munkarészek tartalomjegyzéke, továbbá a készítő földmérő igazolását a jogosultságra vonatkozóan.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a vizsgálathoz és záradékoláshoz szükséges munkarészeket.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai a változás típusától és az érintett földrészletek darabszámától függ. A vizsgálati díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok

Ügyintézés határideje

Tíz nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a záradékolás illetve az újrazáradékolás elutasítása ellen fellebbezhet. Vázrajz záradékolása ellen nem lehet fellebbezni az csak az azt követő telekalakítást engedélyező vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat útján támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A záradékoló illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Elmaradt épületváltozások ingatlan-nyilvántartási átvezetésének menete: Változási vázrajz elkészítésével kell megbízni egy földmérő vállalkozót, aki elkészíti a vázrajzot és a járási hivatalba benyújtja a jogerős használatbavételi/bontási engedéllyel valamint ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelemmel együtt.
2., Az ügyfélnek célszerű tájékozódnia a telekalakítással járó földmérési munka megrendelése előtt, hogy a különböző szakatóságok előírásainak megfelel-e az elképzelt határváltozás (pl: a helyi rendezési tervnek megfelel).

Fontosabb fogalmak

1., Záradékolás: A járási hivatal a vázrajzokat előzetes nyilvántartásba veszi, tulajdonviszonyok vizsgálata nélkül, csak szakmai, műszaki szempontokat, számításokat vizsgálva előzetesen térképezi a változást. Ez önmagában még nem jelenti érvényesen az ingatlan-nyilvántartási átvezetést, ez csak az eljárás első részét képezi.
2., Telekalakítási engedélyezési eljárás: Földrészletek határvonalának megváltozására (telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés) irányuló eljárás engedélyezése.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), (2)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (3) b), 28. § (4) c), 23. §, 8.§, 11. §

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 51. §,49. § (1)-(3), 47. §,46. § (1) bekezdés a) pont, 6. §,26. melléklet,
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 5.§. 10.§. 2. számú melléklet
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 12. § és a rendelet melléklete
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés,
A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III.11.) VM rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Kormány rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 72-75.§
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X.16.) Kormány rendelet,

Kulcsszavak

megosztás, épületfeltüntetés, kitűzés, telekegyesítés, összevonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858