Akadálymentes verzió

Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00068

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat készítése hiteles vagy nem hiteles formában.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki igényelhet térképmásolatot.

Kizáró okok: Bárki igényelhet térképmásolatot.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő adatai: neve, címe/székhelye, személyazonosítő okmány neve, száma, statisztikai azonosító számjel cég esetében, költségviselő adatai , ha más mint az igénylő: neve, címe/székhelye, statisztikai azonosító számjele, igényelt adatok: az érintett ingatlanok felsorolását amelyről a térképet kérik, település, fekvés, helyrajzi szám, darabszám, adatigénylés célja, szemle vagy teljes, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül, dijmentesség igazolása, dátum, kérelmező aláírása, átvevő aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke hiteles térképmásolat esetén 3000.- , a nem hiteles térképmásolat során pedig 2400.- forint. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott. Hitelesítés nélkül kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.

Az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak) papír alapú teljes hiteles térképmásolat, vagy amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, hiteles térképszemle másolat szolgáltatás is történhet. A kormányablakban kiállított papír alapú hiteles térképmásolat díjának megfizetésre a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletben foglaltak irányadók.


Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok

alappontsűrítés és a bejelentésre kötelezett munkák esetén a  kormányhivatal betekintő vizsgálatot végez.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 8 nap postai úton előterjesztett kérelem esetén.
Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a térképmásolat kiállítását elutasító első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a térképmásolat kiállítását elutasító első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

A benyújtási határidő: A döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: ötezer fotint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.,A igényelt térképmásolaton a szomszédos ingatlanok is szerepelnek-e? Igen, az adott földrészlet általában A4-es formátumú papírlap közepére kerül kinyomtatásra és az adott kereten belül a ingatlan-nyilvántartási térképet ábrázolja.
2., A térképen ábrázolt ingatlan térképi állapota nem azonos a helyszíni állapottal, egyezőség megteremtése érdekében mi a teendő? Változási vázrajzot kell készítetni földmérővel.
3., TakarNet-en lehet-e térképet lekérni? Regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az ország bármely településén lévő ingatlanról nem hiteles térképmásolatot lekérdezni. Hiteles térképmásolatot csak a járási földhivatal szolgáltathat. Földhivataloknál lehet kérni illetékességi területükön kívüli ingatlan térképmásolatát is nem hiteles formában, 2400 Ft/ingatlan díj ellenében

Fontosabb fogalmak

földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási és belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok
Hiteles térképmásolat: hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megelőző napig megegyezik a nyilvántartott állapottal

Vonatkozó jogszabályok

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§

Kulcsszavak

helyrajzi szám, fekvés, hiteles, ingatlan, épületingatlan-nyilvántartás, épületingatlan-nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858