Akadálymentes verzió

Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00070

Az ügy rövid leírása

Azon földmérési munkák megyei vizsgálata melyek során alappontsűrítést is végeztek. Az alppontsűrítés bejelentésre kötelezett munka amit a megyei kormányhivatalnál kell bejelenteni. Az alappontsűrítés általában része egy sajátos célú földmérési munkának, így a geodéziai munkák vizsgálatával és záradékolásával szorosan összefügg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földmérési és térképészeti tevékenység jogosultsághoz és adott végzettséghez kötődő tevékenység.

Kizáró okok: Csak a jogosultsággal rendelkező földmérő vállalkozó illetve földmérő szerv kérheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A készítő nevét, a munkaszámot, a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát), érintett földrészletek helyrajzi számait, a járási hivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a járási hivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát, a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón, a járási hivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát, az átadó és az átvevő személy nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát, az adathordozó vírusmentességének igazolását (vírusvizsgáló program nevét, vírusvizsgálat időpontját, vírusvizsgálatot végző nyilatkozatát, aláírását), és az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét, a készítő földmérő jogosultságra vonatkozó igazolását

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a vizsgálathoz és záradékoláshoz szükséges munkarészeket.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ingastlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai a változás tipusától és az érintett földrészletek darabszámától függ. A vizsgálati díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járásihivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Hol intézhetem el?

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a záradékolás illetve az újrazáradékolás elutasítása ellen fellebbezhet. Vázrajz záradékolása ellen nem lehet fellebbezni az csak az azt követő telekalakítást engedélyező vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat útján támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A záradékoló illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: ötezer forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Elmaradt épületváltozások ingatlan-nyilvántartási átvezetésének menete: Változási vázrajz elkészítésével kell megbízni egy földmérő vállalkozót, aki elkészíti a vázrajzot és a járási hivatalba benyújtja a jogerős használatbavételi/bontási engedéllyel valamint ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelemmel együtt.
2., Az ügyfélnek célszerű tájékozódnia a telekalakítással járó földmérési munka megrendelése előtt, hogy a különböző szakatóságok előírásainak megfelel-e az elképzelt határváltozás (pl: a helyi rendezési tervnek megfelel).

Fontosabb fogalmak

1., Záradékolás: A járási hivatal a vázrajzokat előzetes nyilvántartásba veszi, tulajdonviszonyok vizsgálata nélkül, csak szakmai, műszaki szempontokat, számításokat vizsgálva előzetesen térképezi a változást.
2., Telekalakítási engedélyezési eljárás: Földrészletek határvonalának megváltozására (telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés) irányuló eljárás engedélyezése.

Vonatkozó jogszabályok

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 47. § (1) bekezdése, 48. §, 46. §, 26. melléklet
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. törvény, 28.§, 16.§,11. §, 8.§,
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1.§
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet, 5.§. 10.§. 2. számú melléklet
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 12. § és a rendelet melléklete
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Kormány rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Kormány rendelet, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (2) h)

Kulcsszavak

megosztás, épületfeltüntetés, kitűzés, telekegyesítés, összevonás, telekhatárrendezés, telekcsoport újraosztása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858