Akadálymentes verzió

Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00071

Az ügy rövid leírása

Azon földmérési munkák vizsgálata melyek során globális műholdas helymeghatározó rendszer segítségével végezték mérési technológiát alkalmaztak. A GNSS alkalmazásával végzett geodéziai mérés általában része egy sajátos célú földmérési munkának, így a geodéziai munkák vizsgálatával és záradékolásával szorosan összefügg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földmérési és térképészeti tevékenység jogosultsághoz és adott végzettséghez kötődő tevékenység.

Kizáró okok: Csak a jogosultsággal rendelkező földmérő vállalkozó illetve földmérő szerv kérheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A készítő nevét, a munkaszámot, a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát), érintett földrészletek helyrajzi számait, a járási hivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a járási hivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát, a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón, a járási hivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát, az átadó és az átvevő személy nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát, az adathordozó vírusmentességének igazolását (vírusvizsgáló program nevét, vírusvizsgálat időpontját, vírusvizsgálatot végző nyilatkozatát, aláírását), és az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét, gnss pontmeghatározás dokumentálása

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a vizsgálathoz és záradékoláshoz szükséges munkarészeket.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai a változás tipusától és az érintett földrészletek darabszámától függ. A vizsgálati díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a szerv hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok:
Alappontsűrítés és a bejelentésre kötelezett munkák esetén a megyei kormányhivatal betekintő vizsgálatot végez.

Ügyintézés határideje

10 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a záradékolás illetve az újrazáradékolás elutasítása ellen fellebbezhet. Vázrajz záradékolása ellen nem lehet fellebbezni az csak az azt követő telekalakítást engedélyező vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat útján támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A záradékoló illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: ötezer Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Koordináta alapján be lehet-e azonosítani az ingatlant? Igen a földhivatalnál 800ft/ingatlan a keresés díja.
2., Az ingatlan tulajdonosa megkaphatja-e a földrészlet térképi koordinátáit? Igen díj ellenében, de a felhasználás korlátozva van.

Fontosabb fogalmak

. 1., GNSS: a globális műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS NAVSTAR, GLONASSZ, Galileo, COMPASS, GINSS) közös elnevezése; 2., EOV koordináta: Egységes Országos Vetületi rendszert szerinti koordináta, a földhivatali térképi adatbázisok vetületi/koordináta rendszere. 3., WGS koordináta: a GPS rendszer hivatalos vonatkoztatási rendszere

Vonatkozó jogszabályok

A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III.11.) VM rendelet 66. §, 67. §, 68. § 65. §, 16. - 15. melléklet
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 46. §, 47. §, 48. §, 49. §, 50. §, 51. §.
A földmérési és téréképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. törvény 28.§, 23. § (4) és (5) bekezdése, 16.§, 8.§, 11. §
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1.§
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. 10.§. 2. számú melléklet
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (10) bekezdése,
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§. 12. § és a rendelet melléklete
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 116. §

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 40. § (1)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§

Kulcsszavak

GPS, EOV koordináta, WGS koordináta

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858