Akadálymentes verzió

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

Kódszám

JEGYZ00401

Az ügy rövid leírása

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat e törvény szerint kötelesek elintézni.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv).
Ha a panaszt nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Panasszal bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a panasszal összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A panasz benyújtásának tartalmi követelményei:

- Egyértelműen rögzítse annak tárgyát.
- Röviden, tömören le kell írni annak jellegét.
- A panasz indokainak, lényeges körülményeinek az ismertetése.
- A konkrét kérés, igény megjelölése.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panasz tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Eljárásra jogosult szervne kminősül álalában az az állami (tehát nem kizárólag államigazgatási vagy önkormányzati) szerv, amelynek a szervezetét vagy eljárását a panasz érinti, egyébként az, amelynek a panasz által érintet ügy hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor mellőzhető az írásbeli értesítés a panasz kivizsgálásáról?

(Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.[2. § (5) bekezdés] Ez a lehetőség a Kormányablakok tekintetében, azok működési módjából következően nem merülhet fel.

Mikor mellőzhető a panasz vizsgálata?

- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panaszának vizsgálata mellőzhető.


- A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

- Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.
Ettől az eljárásra jogosult szerv eltekinthet és a panasztt megvizsgálja, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Fontosabb fogalmak

Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

Panaszos: Bárki, aki panaszt tesz.

Vonatkozó jogszabályok

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. §
az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont
Magyarország Alaptörvénye XXV. cikk

Kulcsszavak

Panasz, panaszos, bejelentés, sérelem, érdek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858