Akadálymentes verzió

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű és a világoszöld alapszínű rendszámtáblák)

Kódszám

OKMIR00100

Az ügy rövid leírása

60. § (1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá a kerékpárszállító eszköz használatát. A különleges rendszámtáblák leírását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A közlekedési igazgatási hatóság
a) a) a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CD betűjelű
b) 
c) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga),
d) a lassú járműre, lassú jármű pótkocsijára a szabványtól eltérő színű betűjelet tartalmazó,
e) a muzeális jellegű járművekre OT betűjelű,
f) a négykerekű segédmotoros kerékpárokra S, illetve R betűjellel kezdődő
fa) E típusú, vagy
fb) amennyiben a jármű műszaki kialakítása azt indokolja, kérelemre az A típusú rendszámtábla méretének megfelelő,
g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű,
h) a gépkocsi kerékpárszállító eszközére a gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező
különleges rendszámtáblát ad ki.
(2a) Ha a rendszámtábla jogosítottja nem változik, az általa használt rendszámtábla karaktereinek megtartása mellett
a) az 53. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendszámtábla sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblára,
b) a sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla az 53. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendszámtáblára
cserélhető.
(2b) A rendszámtábla cseréjére is az 58-61. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ebben az eljárásban kiadott rendszámtábla nem minősül egyénileg kiválasztott rendszámtáblának.
(2c) A rendszámtábla cseréjére vonatkozó szabályok a gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott különleges rendszámtáblára nem vonatkoznak.
(3) A CD betűjelű különleges rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után a jogosult más járművére is felszerelhető.
(4) Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlap alapján a XIII. Kerületi Hivatal adja ki.
(5)
(6) A (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák régi típusú rendszámtáblaként kerülnek előállításra.
(7)
(8) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtábla régi és új típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is kiadható. A régi típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is új típusú rendszámtáblát kell kiadni.
(9) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblához regisztrációs matrica nem kerül kiadásra.
61. § A 60. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák jogosítottjai részére a külföldi forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a kiadó ország Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletének, valamint nemzetközi szervezetének írásbeli kérelmére soron kívül vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nemzeti jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására nincs lehetőség, és emiatt a jármű külföldi hatóság által kiadott diplomáciai rendszámmal érkezik Magyarországra.
62. § (1) A Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség járműveire az R, az Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdő betűjelű, a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR betűjelű, különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.
(2) Az R kezdő betűjelű - kettő betű, négy számjegy kombinációból álló - rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, amelynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa, üzembentartója (amennyiben a sárga rendszámtábla jogosítottja a jármű üzemben tartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre), valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 62. §-ban (1) bekezdésben meghatározott szerveknek szerelhetők fel a jobszabályban előírt rendszámtáblák.

Kizáró okok: Képviselet lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire DT betűjelű és az említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CK betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján.
Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a XIII. kerületi Hivatal adja ki. A Magyar Honvédség, a Rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a NAV, a büntetés-végrehajtási szervezet és az Országos Mentőszolgálat járműveire a különleges rendszámtáblát a Nyilvántartótól rendeli meg.

Milyen iratok szükségesek?

I. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok
A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a származási ország hatósága által kiadott, forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatósága által hitelesített másolatát vagy I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási országban a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza
b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:
ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
e) a Műszaki Adatlapot,
f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. II. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, törzskönyvet (amennyiben az kiállításra került)
b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire DT betűjelű és az említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CK betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján. Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a XIII. Kerületi Hivatal adja ki.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű igazolólapjának kiadása 4800 Ft; Az érvényesítő címke kiadása 585 Ft; A lassú járműhöz kiadott és a világoszöld alappszínű különleges rendszámtábláért fizetendő díj: 1 pár 8500 Ft; 1 db 5500 Ft; Különleges rendszámtábláért (kivéve lassú jármű és világoszöld alapszínű) fizetendő díj: 1 pár 15000 Ft; 1 db 8500 Ft; "E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott különleged rendszámtábláér fizetendő díj: 1 db 3500 Ft;
különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése: 1550 Ft;
6000 Ft illetéket kell fizetni a forgalmi engedély kiadásáért, valamint 6000 Ft illetéket a törzskönyv kiadásáért, visszterhes vagyonátruházási illeték
1 db kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla legyártásának engedélyezése 5500 Ft

Hol intézhetem el?

A megyeszékhelyen működő járási hivatal,  a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság) a kizárólos illetékességi szabályok figyelembe vételével

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül). 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei:  míg a Kormányhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatal által hozott döntés esetén

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokon eljárt a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt (15) napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fontosabb fogalmak

a környezetkímélő gépjármű meghatározása tekintetében, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (6) bekezdésée alapján környezetkímélő gépkocsinak minősül az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.
A KöHÉM rendelet (7) és (8) bekezdése meghatározza azt, hogy milyen járművek tekinthetők elektromos és nulla emissziós gépkocsinak, amely alapján ezek a járművek az 5E, 5N, 5P, 5Z környezetvédelmi osztályba sorolhatók be.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) d), 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 13. melléklet;  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. §; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés; 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

Kulcsszavak

gépjármű régi iratainak csatolása, Külügyminisztériumi igazolás, Közlekedési Felügyelet által kiadott engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858