Akadálymentes verzió

Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00101

Az ügy rövid leírása

Engedélyezési eljárás: Azon járművek egyedi azonosító jellel (a régi, de máig használatos kifejezés szerint "hatósági alvázszámmal") történő utólagos ellátása vonatkozásában, melynek egyedi azonosító jelét (alvázszámát) bűncselekmény útján megváltoztatták. A megváltoztatás alatt minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. Az engedélyezést követően fizikálisan a közlekedési hatóság (kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei) üti be az egyedi azonosítót (alvázszámot) a járműbe.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű jogszerű tulajdonosa, üzembentartója vagy birtokosa

Kizáró okok: Lehetőség van meghatalmazott útján történő eljárásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyintézéshez becsatolandó dokumentumokon túlmenően (lehetőség szerint) az ügyfél elérhetőségei: telefonszáma, esetleg e-mail címe.

Milyen iratok szükségesek?

Eredetben: Az ügyfél kérelme a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátás engedélyezésére. Másolatban: Ügyfélképesség igazolása: a jármű tulajdonjogának, üzembentartói jogának, vagy jogszerű birtoklásának igazolása; A jármű azonosító jelének bűncselekmény útján történő megváltoztatását igazoló bírósági ítélet, ügyészségi döntés, vagy a nyomozást lezáró rendőrségi határozat (a jármű lefoglalását megszüntető határozat nem elegendő!); Az eljárás szolgáltatási díjának (2300 forint) befizetését igazoló csekk feladóvevénye; Amennyiben a kérelmező ügyfél jogi személy, akkor az ügyintézésre jogosult képviselő aláírását tartalmazó aláírási címpéldány; Amennyiben rendelkezésre áll, akkor a jűrmű azonosító jelének megváltoztatását igazoló (tartalmazó) igazságügyi szakértői vélemény; Amennyiben a járműre végeztek olyan eredetiségvizsgálatot, mely során a jármű alvázszámának jogellenes külső megváltoztatása megállapításra került, akkor az ezt tartalmazó hatósági bizonyítvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2300,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

8 nap (sommás eljárás); ebbe a határidőbe nem számít be a hiánypótlás időtartama, illetve a tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok beszerzésére irányuló belföldi jogsegély időtartama. Amennyiben jogsegélyeljárás válik szükségessé (pl. igazságügyi szakvélemény beszerzése nyomozó hatóságtól), akkor függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés, mind a Határozat, mind az eljárás megszünető vagy felfüggesztő végzés ellen. Az ügy áttétele vonatkozásában hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől (átvételétől) számított tizenöt (15) napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: 1150 Ft. Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: "Ellopták az autómat, majd megkerült, de az alvázszámát megváltoztatták, mi a teendőm?". Válasz: "Nyújtson be kérelmet a jármű egyedi azonosító jellel történő utólagos ellátásának engedélyezésére, és amennyiben a Hivatal azt engedélyezi, akkor a Közlekedési Felügyelőség ütik be a hatósági alvázszámot.". Kérdés: "Előzetes eredetiségvizsgálat során kiderült, hogy a járművem alvázszámát korábban megváltoztatták. Mi a teendőm?". Válasz: "Amennyiben az előzetes eredetiségvizsgálat eredménye alapján a Rendőrség a nyomozás során is megállapítja a jármű alvázszámának bűncselekmény útján történő megváltoztatását, akkor a nyomozást lezáró (befejező) határozat birtokában nyújtson be kérelmet a Hivatalnak jármű egyedi azonosító jellel történő ellátás engedélyezése vonatkozásában. Amennyiben a Rendőrség a nyomozás során nem állapít meg bűncselekményt, akkor a Hivatal engedélye nélkül fordulhat a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, ott kérelmezve a hatósági alvázszám beütését.". Kérdés: "Az autóm alvázszáma baleset miatt megrongálódott. Kell-e a járműbe hatósági alvázszámot beüttetnem, és kell-e ehhez a Hivatal engedélye?". Válasz: "Ebben az esetben a Hivatal engedélye nem kell, az ügyfél önállóan fordulhat a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, ott kérelmezve a hatósági alvázszám beütését.". Kérdés: "A járművem alvázszáma teljesen elkorrodálódott, nem azonosítható. Kell-e a Kell-e a járműbe hatósági alvázszámot beüttetnem, és kell-e ehhez a Hivatal engedélye?". Válasz: "Ebben az esetben a Hivatal engedélye nem kell, az ügyfél önállóan fordulhat a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, ott kérelmezve a hatósági alvázszám beütését.". Kérdés: "Nem rendelkezem a Rendőrségtől a nyomozást lezáró (befejező) határozattal, csak a jármű lefoglalását megszüntető határozattal. Elegendő-e ez az engedély megadásához?". Válasz: "Ez még nem elegendő, de amennyiben nem rendelkezik olyan bírósági, ügyészségi, rendőrségi döntéssel, amely tartalmazza, hogy a jármű azonosító jelét bűncselekmény útján megváltoztatták, akkor a KEK KH hivatalból megkeresi az eljáró nyomozó hatóságot ezen dokumentom beszerzésére.". Kérdés: "A jármű egyedi azonosító jellel történő utólagos ellátás engedélyezéséhez kell-e előtte vagy utána a járműre előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetni?". Válasz: "A Hivatal engedélyezési eljárásához ez nem szükséges, ellenben a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a hatósági alvázszám beütésére irányuló eljárásában ezt kéri. A hatósági alvázszám beütését követően csak akkor kell előzetes eredetiségvizsgálatot elvégezni, ha arra pl. a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejegyzéséhez szükséges, egyebekben nem kell.". Kérdés: "Ha beütik (beütötték) az alvázszámot, akkor hogyan tudom ismét használni, forgalomba helyezni a járművet, egyátalán hogyan kerül nyilvántartásba vételre ez a változás?". Válasz: "A Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a hatósági alvázszám beütését követően erről, illetve a jármű minden egyéb műszaki adatáról kiállít egy 'Műszaki Adatlap'-ot. Ez tartalmazza a jármű új egyedi azonosító jelét is. A Műszaki Adatlap alapján, annak birtokában bármely Járási Hivatal bejegyzi a járműnyilvántartásba az új alvázszámot. Amennyiben minden egyéb feltételeknek is megfelel a jármű, akkor ezzel így már ismét forgalomba helyezhető, forgalomban tartható.". Kérdés: "Hatósági árverésen vettem egy járművet, melynek az alázszámát megváltoztatták. Ekkor is kell-e a járművet hatósági alvázszámmal elláttatnom?". Válasz: "Amennyiben a jármű alvázszámát bűncselekmény útján megváltoztatták, akkor a Hivatal engedélyezési eljárása után a járművet el kell látni azonosító jellel.". Kérdés: "Beütésre került (majdan beüttetni szándékozom) a járműbe hatósági alvázszám. Ha külföldre megyek, akkor a külföldi hatóságok el fogják azt fogadni? Nem lesz bajom abból, hogy esetleg a régi, hamis alvázszámot is észlelhetik a külföldi (vagy akár a magyar) rendőrök egy esetleges ellenőrzés során?". Válasz: "A jármű új azonosító jele (hatósági alvázszáma) lesz a jármű új, érvényes, tényleges alvázszáma, függetlenül attól, hogy mi volt a korábbi alvázszáma. Ez szerepel majd minden nyilvántartásban is. Javasolt azonban a hatósági alvázszám beütését igazoló a Közlekedési Felügyelőség által kiállított Műszaki Adatlap-ot a jármű forgalmi engedélyével együtt tárolni, mert az egy külföldi ellenőrzésnél plusz információként igazolja az új hatósági alvázszámot."

Fontosabb fogalmak

Jármű egyedi azonosító jele: jelen eljárás szempontjából kizárólag a jármű alvázszáma; Jármű egyedi azonosító jellel történő utóagos ellátása: a köznyelvben "hatósági alvázszám" beütése; Jármű azonosító jelének külső jogellenes erő hatására történő megváltoztatása: minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. A jármű azonosító jelének külső, de nem jogellenes megváltozása: az alvázszám természetes erő (pl. korrózió) miatti megváltozása vagy azonosíthatatlanná válása, avagy a roncsolódás, rongálódás (pl. balesetes sérülés, szakszerűtlen javítás, stb.) miatti megváltozás; Jármű azonosító jellel történő utóagos ellátásra irányuló engedélyezési eljárás: a Hivatal által lefolytatott közlekedési igazgatási hatósági eljárás; Jármű azonosító jellel történő ellátás (a hatósági alvázszám tényleges beütése): a Magyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei végzik el a hatósági alvázszám beütését a Hivatal engedélye alapján;

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (1) bekezdés, 32.-33. §, 51. §, 71-74. §, 78. § (1) bekezdés, (4)-(5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 153. §, 157. § (1) bekezdés; A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdés d) pont; A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont és (3) bekezdés, 9. § (1) és (3) bekezdés; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont, 3. § (1) bekezdés, 4. § a) pont, 1. számú melléklet 2. h) pont

Kulcsszavak

hatósági, alvázszám, beütés, AF, levédés, alvázszámlevédés, azonosító

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858