Akadálymentes verzió

Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

Kódszám

OKMIR00103

Az ügy rövid leírása

a törzskönyv elveszett, megsemmisült, eltulajdonították és a tulajdonos kéri a törzskönyv pótlását

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: aki a jármű tulajdonjogát igazolja

Kizáró okok: Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),

Milyen adatokat kell megadni?

Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén
az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt.
Természetes személy esetén:személyazonosító okmány és lakcímkártya,meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén)
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző másolata, közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Milyen iratok szükségesek?

Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén
, az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,
a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az eltulajdonított okmányok pótlásával kapcsolatos eljárás illetékmentes
törzskönyv kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke: 6000 forint

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság)

Ügyintézés határideje

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható és a legyártását követően kerül sor a postázásra, illetve vehető át az okmányirodában.A törzskönyv elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal,

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit tartalmaz a törzskönyv? Első oldal H JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV1. Sorszám 2. Gyártmány 3. Típus 4. Kereskedelmi megnevezés (ha van) 5. Alvázszám 6. Motorszám/motorkód 7. Gyártási év 8. Kiállítás helye, kelte 9. Kiállító hatóság Második oldal 10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél: a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma) 11. Hivatalos feljegyzések12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja
Mit tartalmaz a Törzskönyv " hivatalos feljegyzések rovata?
A „Hivatalos feljegyzések” közt az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatja:
az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor
a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;
a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet
az „előzetes eredetiségvizsgálat alól mentesült” bejegyzés, amennyiben rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor. Ki állítja ki a törzskönyvet?
A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Nyilvántartó állítja ki, és kérelmének megfelelően vagy személyesen veheti át az okmányirodában, vagy postai úton továbbítja a jogosult részére. A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését, származását, továbbá eredetiségét igazolja. Fontos tudni, hogy a törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
1.a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
2.a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
3.az árverési jegyzőkönyv,
4.a gyártó számlája,
5.a jogerős bírósági határozat,
6.a hagyatékátadó végzés,
7.az ajándékozást igazoló okirat,
8.az adásvételi szerződés,
9.a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
10.a járműkísérő lap Mennyit kell fizetni a törzskönyv pótlásáért? 6 000 Ft.-.

Fontosabb fogalmak

Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.r 81. § (1) bekezdés, 83.§ (5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 82. § (2) bekezdés,98.§ (2) bekezdés,99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, Melléklet IX. fejezet III. pont 3. alpontja és 33. § (2) bekezdés 53. pont fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés; 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

Kulcsszavak

törzskönyv, forgalmi engedély, személyazonosító okmány, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858