Akadálymentes verzió

Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00108

Az ügy rövid leírása

Az okmánytárból adatszolgáltatás a közlekedési igazgatási hatóságtól igényelhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:a jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában meghatározott adatok kivételével.

A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat

Kizáró okok: Meghatalmazott is kezdeményezheti az egyedi adatszolgáltatást.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), aláírását, milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelmét. Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyedi azonosító alapján
egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja:550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft, az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft. Csekken vagy banki átutalással teljesíthető a fizetés.

Hol intézhetem el?

A nyilvántartásból
a) a nyilvántartótól csoportos adatszolgáltatás és - a Kormány által rendeletben az e törvény szerint adatigénylésre jogosult szervek közül kijelölt szervek eseti jellegű megkeresése esetén - egyedi adatszolgáltatás,
b) a közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi adatszolgáltatás
igényelhető.
Az okmánytárból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adatszolgáltatás a közlekedési igazgatási hatóságtól igényelhető.

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó közlekedési igazgatási hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézbesítésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Közúti közlekedési nyilvántartás milyen nyilvántartásokból áll? Engedély-nyilvántartásból; a járműnyilvántartásból; a származás-ellenőrzési nyilvántartásból; az okmánytárból; a parkolási igazolvány nyilvántartásból; az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból. Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak? Egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése, valamint kapcsolat felvételi eljárás. Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás? Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. Mit jelent az adatletiltás? Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására. Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás? Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás. Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet 7. § (1)-(1a) bekezdés, 1. melléklet, 
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 1-3-pont, 7.pont, 11-12.pont, 16. §, 21. §, 22. §, 24. §, 32. §, 
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 11. § (3) bekezdés, melléklet I.a) pont, III.pont, 4. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,82. § (2) bekezdés ,98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 116.§, 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pontja

Kulcsszavak

cél, jogalap, egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, előzetes erediségvizsgálat, közúti közlekedési nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858