Akadálymentes verzió

Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

Kódszám

SZGYH00010

Az ügy rövid leírása

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermekük vagyonát kezeljék. (Ptk. 4:155§)
Ha a szülők gyermekük vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket a gyermek érdekében súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhatóság indokolt esetben a vagyonkezelésre a gyám vagyonkezelésére alkalmazott szabályokat alkalmazza (Ptk.4:159§, 4:236§)
A gyermek pénzét és értéktárgyait, amennyiben azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból készen tartani nem kell, a szülők, gyámok,gondnokok kötelesek a gyámhatóságnak átadni. Az átadott értékekről a szülők, gyámok, gondnokok csak a gyámhivatal jóváhagyásával rendelkezhetnek. A szülők, gyámok, gondnokok vagyonkezelői jogának e korlátozását a gyám tekintetében is alkalmazni kell. A gondnok köteles a gyámhatóság felhívására beszolgáltatni a gondnokolt pénzét, értékpapírjait, értéktárgyait,ha azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra készen tartani nem kell. A rendes vagyonkezelés során figyelemmel kell lenni a gondnokolt jólétére is. Az átadott vagyonnal való rendelkezéshez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: szülői felügyeleti jogot gyakorló, de vagyonkezelési jogukban korlátozott szülő(k), gyám, gondnok, a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy a gondnoka jóváhagyásával

Kizáró okok: az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Melyek a személyes tulajdon szokásos tárgyai közé tartozó értéktárgyak, amelyekre vonatkozóan beszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik? Válasz: Jogszabály nem határozza meg a személyes tulajdon szokásos tárgyait, azonban értelemszerűen azok a tárgyak, amelyek akár mindennaposan, akár alkalomszerűen használatosak (pl. rendszeresen, illetve alkalomszerűen viselt ékszerek).
Mit jelent a gondnok vagyonkezelése során a gondnokolt jólétének figyelembe vétele. Válasz: Amennyiben a gondnokság alatt álló személy vagyoni, jövedelmi helyzete lehetővé teszi, a szükségletek kielégítése mellett a kedvtelését, komfortérzetének javítását szolgáló kéréseit is teljesíteni kell. A gondnok köteles a gondnokolt személyes kívánságait meghallgatni, és a vagyon állagától függően a jogos igényeket lehetőség szerint teljesíteni.

Fontosabb fogalmak

Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
Gyám: a kiskorú gyermek gondozója, nevelője, vagyonkezelője és törvényes képviselője.
Gondok: A bíróság által gondnokság alá helyezett nagykorú személy törvényes képviselője és vagyonának kezelője.
A gyámot és a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki.

Vonatkozó jogszabályok

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15.§ és 2:23§, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33.§ (1), (2) bekezdés 71.§ (1) bekezdés 98.§ (1) bekezdés 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990. évi XIII. törvény (Itv.) 33.§ (2) bekezdés 6. pont. ,A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és iletékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár) 11.§ a) pont, 13.§ a),c)pont, 21. §., A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer:) 146.§ (1) bekezdés,147-149§.

Kulcsszavak

gyámhatósági betét, gyermek, gondnokolt gyámhatósági betétje, fenntartásos betét, letét, gyámi betét

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858