Akadálymentes verzió

Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

Kódszám

SZGYH00052

Az ügy rövid leírása

A szülői felügyelet magában foglalja a kiskorú gyermek nevelésének, gondozásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát. A szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, amelyekben a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők nem tudnak egyetértésre jutni - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével - a gyámhivatal dönt, akár együttélő, akár különélő szülők között alakul ki vita.
A gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti, az eljárás során a hatóság a gyermek érdekét szem előtt tartva hozza meg határozatát. A gyámhivatal a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekkel összefüggő eljárása során a felek együttműködésének előmozdítására törekszik, személyesen meghallgatja a Gyvt. 128. §-ában meghatározott személyeket és a vita eldöntése céljából felajánlja vagy a gyermek érdekében - a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása céljából - elrendeli a közvetítői eljárás igénybevételét.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló szülők bármelyike

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak; a szülői ház elhagyása, illetve a gyámnevezés és gyámságból való kizárás ügyekben az ügyfelek csak személyesen tehetnek jognyilatkozatot (szóban vagy írásban), a jogorvoslati kérelmet azonban benyújthatja az ügyfél jogi képviselője is

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező szülő, a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló másik szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

jogszabály nem ír elő a z ügyfél számára kötelezően csatolandó dokumentumot, a gyámhivatal az adott ügyben a tényállás tisztázására alkalmas bizonyítékokat szerez be

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyebekben az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség.

Hol intézhetem el?

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró megyei, fővárosi kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú döntést hozó járási gyámhivatalhoz kell benyújtani a fellebbezést.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi tartozik a szülői felügyelet körébe?
A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában.

2. Házastársammal közösen gyakoroljuk gyermekünk felett a szülői felügyeleti jogot. Nem tudunk azonban egyezségre jutni abban a kérdésben, hogy gyermekünket melyik középiskolába írassuk be. Hová fordulhatunk problémánk megoldása érdekében?
A szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, melyekben a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló, együttélő szülők nem tudnak egyetértésre jutni – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével – a járási gyámhivatal dönt. A gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti.

2. Gyermekemet a bíróság volt élettársamnál helyezte el, szülői felügyeleti jogomat nem korlátozta, nem vonta meg. Volt élettársam bölcsődébe szeretné íratni a gyermeket, én ezzel nem értek egyet. Kérhetem-e a gyámhatóság döntését?
Igen, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült kérdésben a gyámhivatal dönt, ha a szülők között vita keleetkezett.
3. Gyermekemet a bíróság volt házastársamnál helyezte el, közös szülői felügyeleti jogot nem rendelt el. Volt házastársammal a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben – iskolájának megválasztásában – nem tudunk megegyezésre jutni. Fordulhatunk-e a gyámhivatalhoz?
A külön élő szülők is közösen gyakorolják szülői felügyeleti jogukat, ha a bíróság azt nem korlátozta, nem volta meg. A szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben – így az iskola megválasztásában - közösen döntenek. Amennyiben ezekben a kérdésekben a különélő szülők közt vita van, a döntés a gyámhivatal, hatáskörébe tartozik.

4. Házastársammal közös gyermekünk felett közösen gyakoroljuk a szülői felügyeleti jogot. A gyermeket meg szeretnénk kereszteltetni, de nem tudunk megegyezni abban, hogy milyen felekezethez tartozzon. Kérhetem-e emiatt a gyámhatóság döntését?
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:166.§, kizárja, hogy a gyámhivatal a lelkiismereti-és vallásszabadság körébe tartozó kérdésekben eldöntse a szülők vitáját.

Fontosabb fogalmak

1. Szülői felügyelet tartalma: a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének joga és kötelessége, valamint a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak joga
2. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
3. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
4. Gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § d) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés;
anyagi jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:175.§, 4:166.§ , 4:168. § (2) bekezdése, 4:188.§ (2) bekezdése, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés,20. § és 30/A.§ (2) bekezdés b) pontja
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pont, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdés, 128. § (1), (3) bekezdés;
ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés;
eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont,
jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyermek iskolájának kijelölése, szülői felügyeleti jog, gyermek nevének megállapítása, életpálya kijelölése, szülők vagyonkezelése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858