Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00073

Az ügy rövid leírása

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Kérelemre nyújtható támogatás, melyet a fiatal felnőtt igényelhet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a nevelésben eltöltött idő és a nagykorúságkor meglévő vagyonától függő mértékben. 

A támogatható lakhatási célokat a törvény konkrétan felsorolja.
 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az a fiatal felnőtt jogosult, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj  legkisebb összegének hatvanhétszeresét , azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni. 
A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt keresményéből,  árvaellátásából származó, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. év CLXXIV. törvény és a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti megtakarítását nem lehet beszámítani. 
A  nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el. 
Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére az alábbi meghatározott okból került sor :  a szülő, vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek az előzőeken kívül  más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, vagy a gyermek ismeretlen szülőktől származik.
 

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be kérelmét, amelyben nyilatkozik az alábbiakról:  
→természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, anyja neve), 
→neme, 
→társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ),
→ állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott, vagy menekült jogállása, 
→bejelentett (lakcímnyilvántartás szerinti) lakó- és tartózkodási helye, →a nevelésbe vételt  megszünését megállapító gyámhivatal  neve, →amennyiben rendelkezésre áll, a nevelésbe vételt megszünését megállapító határozat száma, kelte és jogerőre emelkedésének időpontja, 
→az utógondozással kapcsolatos adatok (utógondozás, utógondozói ellátás alatt áll-e és ha igen, az elrendelő gyámhatóság neve és a kijelölt utógondozó intézmény megnevezése), valamint 
→a támogatás felhasználási célja. 
Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a kérelem benyújtását megelőzően részesült-e már otthonteremtési támogatásban és ha igen, meg kell adni a támogatást megállapító gyámhivatal nevét.
 

 

Milyen iratok szükségesek?

→a 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerinti  pénzfelhasználási terv, továbbá 
→amennyiben rendelkezésre áll (a felhasználási céltól függően) az ingatlan adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, hitelintézeti tájékoztató, költségvetés, árajánlat, tájékoztató a szociális bentlakásos intézményben fizetendő hozzájárulás mértékéről      
 
 

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (gyámhivatal)

Ügyintézés határideje

 
Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Sommás eljárásnak csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához szókséges minden információ rendelkezésre áll  és
az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
 
 

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a véglegessé vált döntés ellen bírósági jogorvoslatnak van helye

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton támadható meg: az eljáró közigazgatási szerv (alperes) döntése ellen benyújtott keresetlevéllel. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (gyámhivatal) székhelye szerint illetékes kijelölt törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék vagy a Veszprémi Törvényszék) bírálja el a kereseti kérelmet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A véglegessé vált döntést meghozó járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell a keresetlevelet benyújtani

A benyújtási határidő: A vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül lehet a keresetlevelet benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékének megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a történik, az illetékfizetés alóli mentesség szabályait pedig az 56.§-a tartalmazza.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen összegben kaphatok otthonteremtési támogatást?
Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el
- a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, ( 2018-ban 1.339.500 Ft)
- a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, (2018-ban 1.624.500 Ft)
- az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét. ( 2018-ban 1.909.500 Ft)
 
Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény?
A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30, életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 
Kap-e segítséget a kérelmező/jogosult a támogatási cél eléréséhez?
A támogatás céljának elérését utógondozás keretében kijelölt utógondozó intézmény segíti. A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor ennek érdekében,
a) ha a fiatal felnőtt nem áll utógondozás alatt, elrendeli az utógondozást és kijelöli az utógondozó intézményt, vagy
b) ha a fiatal felnőtt utógondozás alatt áll, az utógondozást meghosszabbítja, melynek során, szükség esetén új utógondozó intézményt jelöl ki.
 Az utógondozás biztosítására elsősorban a fiatal felnőtt korábbi gondozási helye, vagy – ha a támogatás céljának elérését elősegíti – a támogatás felhasználási helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény kerül kijelölésre. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozást biztosító intézmény - főszabályként - a támogatással való elszámolásig segítséget nyújt. 
 
Hogyan történik az elszámolás?
Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, illetve lakás felújítására, bővítésre használja fel, a gyámhivatal az otthonteremtési támogatás összegének részletekben történő kifizetéséről dönthet. A lakás felújítása, bővítése céljára megállapított otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése esetén a következő részlet kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az előző részlet cél szerinti felhasználásáról elszámolt.
Főszabály: 
A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhivatal által elfogadott célra történő felhasználásáról legkésőbb a támogatás megállapításától számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve, ha az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel.
Kivételek:
Lakás bérleti díj kifizetése esetén az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az utolsó részlet kiegyenlítését követő hónap utolsó napjáig kell elszámolni. 
 
Államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre felhasznált otthonteremtési támogatás esetén az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint számol el:
- a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt megtakarítási idő lejártát követően a hitelintézet a törvényben meghatározott tartalmú tájékoztatást küld a gyámhatóság részére, mely alapján kétféle irányban mehet tovább az ügyintézés:
1) ha a hitelintézet tájékoztatása alapján a gyámhatóság megállapítja, hogy a támogatás a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben meghatározott lakáscélra kerül felhasználásra, hozzájárul a zárolás megszüntetéséhez és a felhasználás támogatása érdekében – szükség esetén – elrendeli vagy meghosszabbítja az utógondozást. A lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakáscélú felhasználás megtörténtéről a hitelintézet igazolást küld a gyámhatóság felé. Az igazolás alapján a gyámhatóság megvizsgálja, hogy a támogatás teljes egészében vagy részben került-e felhasználásra és ennek ismeretében dönt a felhasználás elfogadásáról, az utógondozó intézmény felmentéséről és az elidegenítési tilalom feljegyeztetéséről vagy a nem cél szerint felhasznált otthonteremtési támogatás összegének visszafizettetéséről. 
2) ha a hitelintézet megtakarítási idő lejártát követő tájékoztatása alapján a gyámhatóság azt állapítja meg, hogy a fiatal felnőtt a megtakarítást nem a  lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti támogatási célra kívánja fordítani, rendelkezik a hitelintézet felé a befizetett otthonteremtési támogatásnak megfelelő mértékű betétösszegnek a központi költségvetés felé történő visszautalásáról, egyidejűleg nyilatkoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy a korábbi döntésében megállapított otthonteremtési támogatás összegét milyen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti – lakás-előtakarékosságtól eltérő – lakáscélra kívánja felhasználni. Amennyiben a fiatal felnőtt új támogatási célt nyilatkozatában nem tud megjelölni, az eljárást meg kell szüntetni, egyidejűleg tájékoztatni kell a jogosultat, hogy a fel nem használt összeg tekintetében 30. életévének betöltéséig új kérelmet nyújthat be.
 
Ha az otthonteremtései támogatást kizárólag lakás, családi ház, tanya, építési telek vásárlása céljára engedélyezte felhasználni a gyámhatóság, akkor a gyámhivatal a fiatal felnőtt külön elszámolása nélkül hivatalból megállapítja az otthonteremtési támogatás felhasználását, az utógondozás megszűnését és felmenti az utógondozó intézményt. Erre akkor kerül sor, ha az ingatlan-nyilvántartási hatóság az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, az elidegenítési tilalom feljegyzéséről a jogerős döntését megküldte a gyámhivatalnak, illetve az utógondozás elrendelése az otthonteremtési támogatás felhasználása érdekében történt vagy a korábban elrendelt utógondozás időtartama lejárt.
Minden további esetben a fiatal felnőtt külön elszámolása alapján történik a felhasználás ellenőrzése és elfogadása. A gyámhivatal az utógondozó intézmény írásban benyújtott tájékoztatójának figyelembevételével és szükség szerint környezettanulmány elkészítését követően elbírálja a fiatal felnőttnek az otthonteremtési támogatás felhasználásáról készített elszámolását és - ha az utógondozást az otthonteremtési támogatás felhasználásának elősegítése érdekében rendelték el - megállapítja az utógondozás megszűnését. 
 
Felhasználható-e később a megállapított, de fel nem használt támogatási összeg?
Ha a fiatal felnőtt a teljes támogatási összeget nem használja fel, mert például meghiúsul időközben a felhasználási cél egésze vagy egy része, a felhasználásra nem került összeg tekintetében – folyósított összeg esetén kizárólag annak visszafizetése után – új kérelem nyújtható be a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig.
 
Vissza fizetni a támogatási céltól eltérően felhasznált összeget?
A határozatban megállapított támogatási céltól eltérően felhasznált összeg – rosszhiszeműségtől függetlenül – visszafizetendő. A visszafizetésekre vonatkozó általános szabályozással összhangban a gyámhivatal a visszafizetendő összeg tekintetében méltányossági jogkörben csökkentést, elengedést és részletfizetést engedélyezhet. A visszafizetendő összeg csökkentésére és elengedésére különösen akkor kerülhet sor, ha a támogatás a döntésben szereplő támogatási céltól eltérően, de a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti lakáscélra lett felhasználva.
 
Meddig van az ingatlanon elidegenítési tilalom?
A gyámhatóság 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra, vagy az otthonteremtési támogatásból felújított, a támogatásban részesülő fiatal felnőtt tulajdonában vagy részben a tulajdonában lévő ingatlanra.
 
Van-e lehetőség az otthonszerzési támogatással szerzett tulajdon/rész eladására az elidegenítési tilalom 5 éves időtartama alatt?
 Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változása esetén a gyámhivatal az általa bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt hozzájárulhat az államilag támogatott lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  25. § (5) bekezdése szerinti célra való felhasználásához. A gyámhivatal az elidegenítési tilalmat befeljegyezteti a korábbi – az otthonteremtési támogatás felhasználásával a fiatal felnőtt tulajdonába került – ingatlan felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig.
 
 
 

Fontosabb fogalmak

Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú.  Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 
 
Fiatal felnőtt:: az a nagykorú személy, aki a 24.életévét nem töltötte be.    
          
Nevelésbe vétel: gyermekvédelmi  gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel a gyermek saját családjából történő kiemelése, nevelőszülő, gyermekotthon, vagy egyéb intézményben történő nevelése.  
 
Otthonteremtési támogatás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli ellátás, melynek célja, hogy  a nevelésbe vételből  kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
 
Támogatási célok: A támogatás Magyarország területén használható fel
 → részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő, vagy már tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételére, 
 → részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, 
→  bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére, 
→ önkormányzati bérlakás felújítására,            
→ államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt vállalja, hogy legalább a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényben meghatározott, az állami támogatásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges ideig (legalább 4 évig) részt vesz a programban, 
→ otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, 
→  indokolt esetben  a   tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá  tartozó bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra.
 
Pénzfelhasználási terv: az otthonteremtési támogatás konkrét cél szerinti felhasználására vonatkozó részletező leírás. A pénzfelhasználási tervben az otthonteremtési támogatás legfeljebb 10 %-ának mértékéig  feltüntethetőek a támogatás felhasználásához kapcsolódó járulékos költségek, így  különösen a visszterhes vagyonátruházási illeték, az eljárási illeték, a hitelbírálati díj, a közjegyzői díj és az ügyvédi költség.
 
Lakhatóvá tétel: lakhatóvá tételnek minősül minden olyan külső és belső építészeti munka, amelynek nyomán a lakhatatlan lakás, családi ház, tanya beköltözhető állapotba kerül. Lakhatóvá tételnek minősül továbbá a fűtés korszerűsítése is (fűtőtest, vízmelegítő, kazás vásárlása). 
 
 
 

Vonatkozó jogszabályok

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-18/A §, 25.-27. §,  127-130. §,  133-133/A. §,  137-142. §, 144. § (1) bekezdés,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény 33. § (2) bekezdés 6) pont,   
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § a) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (8)-(9) bekezdései,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet) 2-17. §, 77-81. §,
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
 
 
 

 

Kulcsszavak

Lakásvásárlási támogatás, albérlet fizetéséhez támogatás, lakásfelújításhoz támogatás, házvásárláshoz támogatás,állami hozzájárulás, hozzájárulás, lakhatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858