Akadálymentes verzió

Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

Kódszám

EGBIZ00063

Az ügy rövid leírása

A magánszeméllyel szemben fennálló jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése miatti követelés, a kirótt kamat méltányosságból való mérséklésére, elengedésére, részletfizetési kérelmére a magánszemély az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon (adatlapon) nyújthat be kérelmet.
A kérelem elbírálásánál az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja a magánszemély jövedelmi helyzetét és életkörülményeit. Az egészségbiztosítási szerv a vizsgálat és a kérelmező által meghatározott összes körülmény mérlegelésével, figyelembevételével együtt dönt a méltányossági kérelemről.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magánszemély akit jogalap nélkül felvett ellátás miatt határozattal visszafizetésre köteleztek, vagy annak megbízottja, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Meghatalmazásra, képviseletre lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

Az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon feltüntetett adatok teljes köre.

Milyen iratok szükségesek?

Az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon közölt adatokat alátámasztó iratok vagy azok másolata. Pl: egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás, nyugdíj, gyed, gyes vagy egyéb jövedelmet igazoló irat, (ideértve a kérelmezővel közös háztartásban élőket is). A költségek (ideértve a hiteltörlesztéseket is) befizetését igazoló iratok másolatát (számlakivonat, csekkek stb.).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A méltányossági jogkörben hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva lehet kérni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A méltányossági jogkörben hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva lehet kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Lehet-e fellebbezni a döntéssel kapcsolatban?-Nem, a törvény a fellebbezést kizárja.
Környezettanulmány lefolytatásába bele kell -e egyezni, vagy elzárkózhat tőle a magánszemély?-A környezettanulmány helyszíni eljárás, amit meg lehet tagadni, de abban az esetben az egészségbiztosítási szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt

Fontosabb fogalmak

Jogalap nélküli ellátás, visszafizetési kötelezettség: Az, aki egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt, utazási költségtérítést jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. A kilencven nap elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható.

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény, 72. §, 75/A. §, 77. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 15. §, 40. § 40/A. §, 71-72. §, 98-99. §, 109. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §, 7. § (3) bekezdés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.I.) Korm. rendelet 49/F §, 1. §

Kulcsszavak

Méltányosság, jogalap nélküli ellátás, mérséklés, elengedés, kamat, követelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858