Akadálymentes verzió

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00097

Az ügy rövid leírása

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolására a hatósági erkölcsi bizonyítvány szolgál, amelynek kiállítását postai úton, elektronikus úton és a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen lehet kérelmezni. A bizonyítvány kiállítása iránti, postán megvásárolható formanyomtatvány (kérőlap, kérelem), az annak bűnügyi nyilvántartó szervhez történő továbbíttatása céljából, a kormányablakokban is leadható, továbbá a kérelem - a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás birtokában - a kormányablakoknál elektronikus úton is előterjeszthető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Hatósági erkölcsi bizonyítványt, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, bármely természetes személy kérelmezhet, azonban kizárólag a saját adataira vonatkozóan. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás csak kérelemre indul. Az eljárás megindítható a kérelem postai úton, elektronikusan vagy a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen, szóban előadott kérelmek előterjesztésével. A kormányablakok a kérelmek előterjesztésében nyújtatnak segítséget az ügyfelek részére egyrészt azzal, hogy az ügyfelek - erre a célra rendszeresített, postákon megvásárolható, papír alapú - kérőlapjait az ügyfelektől átveszik és azt az eljáró szerv részére postai úton továbbítják; másrészt a szükséges regisztrációval rendelkező ügyfelek számára segítenek a kérelmeiket elektronikus úton (webes felületen vagy telefonon keresztül) előterjeszteni az eljáró szervnél.

Kizáró okok: A kérelem személyes úton, szóban történő előterjesztése során nincs lehetőség meghatalmazott útján indítani az eljárást, kérelmét az ügyfél személyesen szóban terjeszti elő.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelem alanyának családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, az állampolgárságát, lakcímét, belföldi kézbesítési címét, azon tény vagy jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelynek igazolását a kérelmező hatósági erkölcsi bizonyítványban kéri, a kérelmező saját kezű aláírását és szükség esetén az eljárásért fizetendő illeték megfizetésének igazolását. Amennyiben költségmentesség iránti kérelem is előterjeszésre kerül, az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Teljes mértékben megegyezik az előző (az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatok körével) kérdésnél megjelölt adatkörrel, ezen adatok megadása kötelező, és egyben elegendő is az eljárás folytatásához.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal illetékmentes. Az ötödik vagy efölötti számú kérelem esetén az általános mértékű közigazgatási eljárási illetéket kell megfizetni (3000 Ft).

Hol intézhetem el?

A hatósági erkölcsi bizonyítványt kizárólag a bűnügyi nyilvántartó szerv állíthatja ki, amely a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján a Belügyminisztérium.

Ügyintézés határideje

A személyes megjelenéssel, szóban előterjesztett hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem ügyintézési ideje a kérelem eljáró szerv általi átvételét követő naptól számított 5 nap, a postai úton vagy elektronikusan előterjesztett kérelmekre indult eljárások ügyintézési határideje a kérelmek eljáró szervhez történő beérkezését követő naptól számított 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntéssel szemben - jogszabálysértésre hivatkozással - felülvizsgálat iránti kérelem terjeszthető elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A felülvizsgálat iránti kérelmet tartalmazó keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a bűnügyi nyilvántartó szervhez kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A felülvizsgálati kérelem elbírálására a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet a bűnügyi nyilvántartó szervnél kell benyújtani vagy részére ajánlott küldeményként postára adni.

A benyújtási határidő: A döntéssel szembeni felülvizsgálat iránti kérelmet a döntés közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki igényelhet hatósági erkölcsi bizonyítványt?
Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását – állampolgárságtól függetlenül – bármely természetes személy kérelmezhet.
Mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás?
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal illetékmentes. Minden további igénylésért 3000 forint illetéket kell fizetni.
Több erkölcsi bizonyítvány igénylése esetén hány kérelmet kell előterjeszteni?
Annyi kérelmet kell benyújtani, amennyi bizonyítványra a kérelmezőnek szüksége van.
Hány darab erkölcsi bizonyítvány igényelhető egyszerre?
Bármennyi bizonyítvány igényelhető.
A hivatal kiállít-e a hatósági erkölcsi bizonyítványról hitelesített másolatot?
A hatósági erkölcsi bizonyítvány egyetlen, eredeti példányban készül, abból másodpéldány, másolat jogszabály alapján nem készíthető.
Idegen nyelven állít-e ki a hivatal erkölcsi bizonyítványt?
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra Az okmány fordításáról, illetve a fordítás hitelesítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
Mi történik, ha nem a megfelelő jogszabályi hivatkozás igazolását kértem, ki lehet cserélni a bizonyítványt?
Ha a hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiállító hatóság hibájából név, szám vagy más tény elírásával került kiállításra, a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi idején belül a kijavítást a hibás hatósági erkölcsi bizonyítvány bevonása mellett, annak kicserélésével teljesíti. Ennek megfelelően a kizárólag a bűnügyi nyilvántartó szerv hibájából eredő okból történhet meg a hatósági erkölcsi bizonyítvány cseréje.
Mivel igazolhatom a személyazonosságom az eljárás során?
Személyazonosításhoz érvényes útlevelet, személyi igazolványt, vagy jogosítványt és lakcímkártyát kérünk. Minden esetben ellenőrizzük az igazolvány érvényességét, egyeztetjük az adatokat a kérőlapon szereplő adatokkal, az igazolványon szereplő fénykép segítségével beazonosítjuk az Ügyfelet. Érvénytelen, lejárt okmány alapján nem azonosíthatjuk a személyt.
Mi a teendő, ha eltér a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SzL) kezelt adat a kérelmező által megadott adatoktól?
Ebben az esetben az eltérés okát tisztázni szükséges, de kiemelendő, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány csak és kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokat tartalmazhatja. Amennyiben az ügyfél más adatokkal szeretné kiálltatni, akkor előbb az SzL adatait kell rendeznie egy másik eljárásban, amely eljárásnak (az SzL-be történő bejegyzésnek, módosításnak) sajátos szabályai vannak, pl.: igazolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentummal, hogy eltér az SzL-ben szereplő adatoktól a valós adata.
Hogyan lehet pénzvisszafizetési kérelmet benyújtani?
Minden esetben a befizetést igazoló eredeti igazolás Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő megküldése/átadása szükséges egy formamentes kérelem mellett, amely arra irányul, hogy az illeték visszautalását kérelmezik. Szükséges továbbá megjelölnie az ügyfélnek a számláját vezető pénzintézet nevét, a számlatulajdonos nevét, a bankszámlaszámot, illetve ha a visszautalást a lakcímére kéri, akkor ennek pontos címét.
Cég/munkáltató igényelhet-e hatósági erkölcsi bizonyítványt a dolgozójáról?
Nem, a hatósági erkölcsi bizonyítványt kizárólag az érintett kérelmezheti.
Nem kaptam meg azonnal a bizonyítványt, hol érdeklődhetek?
Ha e-mail címet kér a kérelmező vagy telefonszámot, ahol érdeklődhet a hatósági erkölcsi bizonyítványáról, a következőket elérhetőségeket javasoljuk:
E-mail: BNYH@kekkh.gov.hu
Tel.: 1818

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány: a bűnügyi nyilvántartó szerv által a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására az igazolás alanyának kérelmére kiállított hatósági bizonyítvány.

Bűnügyi nyilvántartó szerv: a bűnügyi nyilvántartási rendszer, valamint az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásának vezetéséért felelős, a Kormány által kijelölt központi közigazgatási szerv.

Vonatkozó jogszabályok

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 71-74. §; a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6-8. §; A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdés, 62. § (1) bekezdés h) pontja, 33. § (2) bekezdés 49. pontja, továbbá 29. § (1) bekezdése; a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Kulcsszavak

bejegyzésmentes igazolás, "feddhetetlenségi igazolás", tiszta erkölcsi bizonyítvány, "gyorsított", "soron kívüli" eljárás, "rendőrségi igazolás" stb. A valóságban ezen kifejezések egyike sem helytálló, azonban elterjedtek ezen elnevezések is.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858