Akadálymentes verzió

Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

Kódszám

OKMIR00001

Az ügy rövid leírása

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint valamely jogosultság feltételeként bejelentendő. Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított három munkanapon belül kell megtenni.

Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor.

 

A lakcímbejelentés megtehető:

- elektronikus úton a https://www.magyarorszag.hu/szuf oldalon az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva, vagy elektronikus ügyintézési ponton (KIOSK) keresztül

- személyes megjelenéssel bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányirodában, kormányablakban), valamint az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél.

 

Elektronikus úton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

- a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője, vagy

- olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl. bérleti szerződés), vagy

- szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez jogszabályban meghatározott módon hozzájárult.

 

Elektronikus ügyintézési ponton keresztül a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha a szállásadói hozzájárulás a rendelkezési nyilvántartásban vagy elektronikusan előzetesen rendelkezésre áll vagy a bejelentőnek az ingatlan kizárólagos tulajdonosának, haszonélvezőjének kell lennie. A lakcímbejelentést kizárólag saját maga tekintetében teljesítheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják)

Kizáró okok: A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő),

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, (jogszabályban meghatározott kivétellel) a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult).

Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.

Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap.

Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, továbbá elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján és elektronikus ügyintézési ponton bármely járási hivatalnál.

Ügyintézés határideje

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje sommás eljárásban (ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott) 8 nap, teljes eljárásban (ha a tényállást tisztázni kell) 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének a hozzájárulása a bejelentéshez?

Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot?

Érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, jogerős bevándorlási engedély, érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – a lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a)-d) pontok, (2a) bekezdés, 5. §-a , 7. § (1) bekezdés c), i) pont, 8. § (1) bekezdés a) pont, 8/A. §, 11. §, 15. § (1), (1a), (3) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés, 21. §-24. §, 26. § (1) bekezdés, 26. § (2), (3), (5) bekezdés, 27. § (3), (4) bekezdés, 27/A. § (1), (3) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 28/A. §, 28/B. § (1)-(2) bekezdés, 29. § (4) bekezdés, 34. § (2), (4) bekezdés;

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 12. § (1) bekezdés b)-c), e) pont, (2) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. § (2) bekezdés b) pont, (6) bekezdés a), c) pont, 21. § (2)-(3) bekezdés, 29. § (1),(2), (4) bekezdés, 30. § (2) bekezdés, 31. §, 31/A. §, 32. § (1), (2) és (3) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (3) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 38. §, 39. § (1) bekezdés, 40. §-a, 3. számú melléklet, 6. számú melléklet.


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2.sz. mellékletében IX. rész 1., 5., 7. pont.


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 94.§, 96.§, 97.§, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés, 121. §.

Kulcsszavak

lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, szállásadó, lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858