Akadálymentes verzió

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00002

Az ügy rövid leírása

Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár a hatósági igazolvánnyal azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés), illetve a hatósági igazolványa megrongálódott. Bármely járási hivatal – a bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a kijelölt kormányhivatal – a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódás miatt használhatatlanná vált.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok, akik korábban rendelkeztek már személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal, és azt elvesztették, megsemmisült, megrongálódott, vagy eltulajdonították.

Kizáró okok: A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása iránti kérelmet személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcímigazolvány újbóli kiállításának az oka (elvesztette, eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott)

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
Megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le kell adni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült, eltulajdonított igazolvány pótlása iránti eljárás illetékmentes;

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal/kijelölt kormányhivatal (bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a kijelölt kormányhivatal)

Ügyintézés határideje

Az új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállításának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van 

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.
Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási hivatal/kijelölt kormányhivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékköteles

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő a megrongálódott lakcímigazolvánnyal? Az új lakcímigazolvány iránti kérelemmel egyidőben le kell adni a megrongálódott igazolványt.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a)-d) pontok, 5. § (2)-(4) bekezdés, 11. §, 15. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés, 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 16. § (1), (5) bekezdés, 17. § (1) bekezdés b) pont, 17. § (2) bekezdés d) pont, 18. § (3) bekezdés b)-c) pont, 19. § (1) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 32. § (2) bekezdés a-d) pontok, 32. § (3) bekezdés,  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 51. és 53. pont,Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 50. §,112. §,116. § (2) bekezdés a) pontja, a 118. § (3) bekezdése, 119. §  (4) bekezdés, 121. §.

Kulcsszavak

lakcímigazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, pótlása, lakóhely, tartózkodási hely, szállásadó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858