Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

Kódszám

OKMIR00003

Az ügy rövid leírása

A kiskorú gyermek törvényes képviselője kérheti, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványán kerüljön feltüntetésre a törvényes képviselők neve és kiállítás időpontja szerinti telefonszáma is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A 14. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek törvényes képviselője.

Kizáró okok: A kiskorú gyermek szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) kérelmezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

14 éven aluli kiskorú adatai ( név, születési hely, idő, anyja születési neve), a törvényes képviselők adatai ( név, telefonszám), nyilatkozatuk

Milyen iratok szükségesek?

A kiskorú gyermek személyazonosságát igazoló okmánya és lakcímigazolványa (csatolandó), a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmány (bemutatandó).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal -

Ügyintézés határideje

A  kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap. 

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes 

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő, ha az igazolvány kiadását követően megváltozik a törvény es képviselő telefonszáma?A törvény es képviselő illetékmentesen kérheti az igazolványon feltüntetett adat módosítását vagy törlését. Hogyan kell kérni a törvény es képviselő adatainak a feltüntetését? A jogszabály 4. mellékleteként meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell kérni a törvény es képviselő adatainak a feltüntetését. Ki számít a kiskorú törvény es képviselőjének?A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gondnok, illetve a gyám.

Fontosabb fogalmak

Kiskorú gyermek törvényes képviselője: szülő, illetve gondnok számít törvényes képviselőnek. Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló146/1993. (X. 26) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás-és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 évi XX. törvény
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ( VI. 14.) Korm. rendelet A Polgári törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény   

Kulcsszavak

törvényes képviselő, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, személyi azonosító, anyakönyvvezető, illetékmentesség, kérelemre induló eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858