Akadálymentes verzió

A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

Kódszám

OKMIR00003

Az ügy rövid leírása

A kiskorú gyermek törvényes képviselője kérheti, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványán kerüljön feltüntetésre a törvényes képviselők neve és kiállítás időpontja szerinti telefonszáma is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó 14. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, bevándorolt és letelepedett jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek törvényes képviselője.

Kizáró okok: Ha a gyermek már betöltötte a 14. életévét vagy a polgár nem a gyermek törvényes képviselője, a polgár nem kérheti az adatai szerepeltetését a gyermek hatósági igazolványán.

Milyen adatokat kell megadni?

A törvényes képviselő adatainak feltüntetése iránti kérelemben meg kell adni a 14 éven aluli kiskorú adatait (családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve) és a törvényes képviselők adatait (családi és utónév, telefonszám).

Milyen iratok szükségesek?

A kiskorú gyermek személyazonosságát igazoló érvényes okmánya (személyazonosító igazolvány vagy útlevél), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), a törvényes képviselői minőséget alátámasztó dokumentum (pl.: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy végleges gyámhatósági határozat, vagy jogerős bírósági döntés).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban - vagyis hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél - 8 nap, egyéb esetben (teljes eljárásban) 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő, ha az igazolvány kiadását követően megváltozik a törvény es képviselő telefonszáma?

A törvényes képviselő illetékmentesen kérheti az igazolványon feltüntetett adat módosítását vagy törlését.

Hogyan kell kérni a törvényes képviselő adatainak a feltüntetését?

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 4. mellékleteként meghatározott nyomtatvány kitöltésével lehet kérni a törvényes képviselő adatainak a feltüntetését.

Ki számít a kiskorú törvényes képviselőjének?

A szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő és a gyám.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány ("lakcímkártya"):

A hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés, 5. §-a, 8. § (1) bekezdés a) pont, 13. § (2) és (3) bekezdés, 17-24. §.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26) Korm. rendelet 11. § b) pont, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 18. § (3) bekezdés e) pont és (5) bekezdés, és 4. melléklete.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés b) és c) pontja, 94. §, 96. §, 112. §, 114. § (1) pontja, 116. § (1) bekezdés.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. I. törvény 28. § (1)-(2) bekezdés, 39. § (1)-(2) bekezdés, 50. §, 77. § (1)-(2) bekezdés, 124. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, 62. § (1) bekezdés h) pont.

A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 5. melléklet 5. pont.

Kulcsszavak

törvényes képviselő, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, személyi azonosító, anyakönyvvezető, illetékmentesség, kérelemre induló eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858