Akadálymentes verzió

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

Kódszám

OKMIR00004

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó bevándorolt, letelepedett és menekültként, oltalmazottként elismert személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy.

Kizáró okok: Nem jelenthet be külföldi letelepedési szándékot az, aki nem tartozik a nyilvántartás hatálya alá.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, személyi azonosító, eddigi lakóhely.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött nyilatkozat Magyarország külföldi letelepedési szándékkal történő elhagyásáról, nyilatkozattétel dátuma, nyilatkozó aláírása), személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány , lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

 

Az eljáró szerv által hivatalból beszerzendő adatok/dokumentumok köre:


Ha szükséges, a személyi adatok egyeztetése céljából a születési anyakönyvi kivonat, valamint a házassági anyakönyvi kivonat másolatának beszerzése az illetékes anyakönyvvezetőtől az eljáró hatóság feladata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes (a bejelentés, valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása is)

Hol intézhetem el?

Országos illetékesség. Az eljárás megindításának a helye szerint illetékes járási hivatal, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban pedig az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentésének ügyintézési határideje sommás eljárásban (ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott) 8 nap, teljes eljárásban (ha a tényállás tisztázása szükséges) 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A pert az eljáró járási hivatal ellen kell megindítani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Az azonnali jogvédelem biztosítására irányuló kérelmet részletesen meg kell indokolni és az annak szükségességét igazoló okiratokat csatolni kell a keresetlevélhez. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azaz harmincezer forint, amelyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg. Ha a bíróság a jogsértést a kereset alapján vagy hivatalból megállapítja, akkor a keresettel támadott döntést megsemmisíti, hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni.

Fontosabb fogalmak

Külföldön történő letelepedés:

életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pont, 5. §-a, 7. § (1) bekezdés a) pont, 8. § (1) bekezdés b) pont, 17-24. §, 26. §-a, 29/F. (1) bekezdés.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) és (4) bekezdés, 11. § b) pont, 17. § (1) bekezdés a) és f) pont, 19. § (3a) bekezdés, 21. § (4) bekezdés, 41/A. §, 5. számú melléklete.

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás-és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés.

Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, 62. § (1) bekezdés h) pont.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 94. §, 96. §, 97. §, 112. §, 114. § (1) pontja, 116. § (1) bekezdés.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. I. törvény 28. § (1)-(2) bekezdés, 39. § (1)-(2) bekezdés, 50. §, 77. § (1)-(2) bekezdés, 124. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 13. pont, 35. § (1) és (2) bekezdés.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 44. §.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 12. pont.

Kulcsszavak

lakóhely, tartózkodási hely, külföldön történő letelepedés, külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartása, konzulátus

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858