Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

Kódszám

OKMIR00004

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat). A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár, illetve a bevándorolt, letelepedett és menekültként, oltalmazottként elismert személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy.

Kizáró okok: A külföldi letelepedési szándék bejelentését személyesen vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás lehet bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyi adatok (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve), családi állapot, házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a helye, állampolgárság, személyi azonosító, eddigi lakóhely, külföldi lakóhely, nyilatkozat Magyarosrág külföldi letelepedési szándékkal történő elhagyásáról, nyilatkozattétel dátuma, nyilatkozó aláírása Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez a Ptk. alapján gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozzó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, személyazonosító igazolvány (a magyar állampolgár kivételével), lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal (a magyar állampolgár kivételével)vagy lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentés illetékmentes és a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal -

Ügyintézés határideje

A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentésének ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

 

 

 

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség  fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a különbség az ideigelenes külföldön tartózkodás és a külföldön történő letelepedés között? Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon. A három hónapot meghaladó ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésére vonatkozó kötelezettség 2013. március 1- jétől megszűnt.

Fontosabb fogalmak

Külföldön történő letelepedés: életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (3) bekezdés, 7. § a) pont, 4 § (2a) bekezdés b) pont , 26. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a)-b) pont

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont, 19. § (8) bekezdés, 21. § (4) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 41/A. § , 9. § (1) bekezdés, 10. §, 17. § (1) bekezdés f) pont, 11. § (2) bekezdés, 9. § (4) bekezdés, 8. § (1) bekezdés 13. §, 41/A. §, 5. számú melléklete

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás-és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet

Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet


Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés  26. és 51. pont.

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 évi XX. törvény
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ( VI. 14.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. (3) bekezdés

Kulcsszavak

lakóhely, tartózkodási hely, külföldön történő letelepedés, külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartása, konzulátus

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858