Akadálymentes verzió

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00007

Az ügy rövid leírása

A polgár, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a polgárok személyiadat- és lakcím nyilvántartásából adatszolgáltatást írásban - vagy jegyzőkönyvbe foglalva - kérhet. A név, lakcím és értesítési cím adatok szolgáltatását bármely polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett jogosult kérni:
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében,
b) tudományos kutatás céljából,
c) közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, valamint
d) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célját szolgáló lista összeállításához.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személyek (polgárok), jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező adatai: az ügyfél és képviselője neve, lakcíme, (székhely, telephely), a kérelmező személyi azonosítója, az igényelt adatkör (név, születési név, lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím, szül idő, hely, anyja neve, személyi azonosító, egyéb) meghatározása, az adatszolgáltatás terjedelme (csoportismérv meghatározása), az adatfelhasználás célja, az adatkérés jogalapja és igazolása, az adatszolgáltatás formája (on-line, mágneses adathordozó, papír), az adatszolgáltatás kért határideje, rendszeressége, a kérelem benyújtásának az időpontja, aláírás. A személyazonosító igazolvány, illetve a lakcímkártya okmányazonosítóját, ha a kérelmező az okmányok kiadásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről kér adatszolgáltatást (a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül kérheti).

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály 2. sz. melléklete szerinti tartalommal adatszolgáltatást kérő lap, meghatalmazott igénybevétele esetén eredeti meghatalmazás, vagy annak hiteles másolata, adatkérés jogalapját igazoló okiratok. Tudományos kutatás céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatigénylés esetén a kérelmezőnek a tevékenység végzésére, illetőleg az adatigénylésre való jogosultságát is megfelelően (okirattal) igazolnia kell. A kérelmező a jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adat igénylésekor azt a tényt, illetve eseményt köteles igazolni, amely bizonyítja azt az adatfelhasználási célnak alapot adó kapcsolatot, amely az érintett polgár (azaz a keresett személy) és közötte (azaz a kérelmező) fennáll, vagy fennállt. A kérelmező okirattal köteles igazolni a személyi azonosító kezelésének jogszerűségét, amennyiben a kérelemben feltüntetett személyi azonosítót a polgár előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kezeli.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. A fizetendő díj összegét – az igényelt adatszolgáltatás keresési ismérveitől, az adatszolgáltatással, továbbá a kapcsolatfelvétellel és az értesítéssel érintett személyek számától, valamint az adatszolgáltatás adathordozójától függően – a jogszabály melléklete alapján az adatszolgáltatásra illetékes szerv állapítja meg. Egyedi adatszolgáltatás esetén a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett személyek vagy személyazonosító igazolványok számának (a továbbiakban: tételszám) szorzata, de legalább 3500,- Ft. A díjtétel mértéke: 730,- Ft/tétel. A személyazonosító igazolvány adattartalma alapján a személyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett adatok összehasonlítása, ellenőrzése és a lakcím közlése vagy megadott adatok alapján a személy(ek) azonosítása céljából történő egyedi adatszolgáltatás (egy eljárásban kért maximum 100 főig) esetén a fizetendő díj a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett személyek számának a szorzata, de legalább 4700,- Ft. A díjtétel mértéke: 940 Ft/tétel. A csoportos adatszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló tájékoztatás megtalálható a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság honlapján:http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/adatszolgaltatas_csoportos_dijai.pdf. Az elektronikus kapcsolattartás keretében teljesített adatszolgáltatásért fizetendő díj a díjtétel és - kivéve ahol a rendelet melléklete eltérően rendelkezik - a tételszám szorzata. A díjfizetési kötelezettség - ideértve a fellebbezés díját is - az adatszolgáltatásra illetékes szerv pénztárába készpénzben történő befizetéssel vagy az általa megjelölt bankszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető. A díjat utólag, a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül, illetőleg a fellebbezés benyújtásakor kell megfizetni. A nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás megindításával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség bankkártyával is teljesíthető, amennyiben az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak. Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, a közjegyző, továbbá az önálló bírósági végrehajtó. Nem kell díjat fizetni, ha a nyilvántartás szerve az adatigénylőt saját vagy korábbi adatairól bármilyen formában tájékoztatja.

Hol intézhetem el?

járási hivatal, valamint a Belügyminisztérium (nyilvántartást kezelő szerv)

Ügyintézés határideje

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, a hatóság a sommás eljárásban a határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről.,

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: amennyiben az elsőfokú döntést a járási hivatal hozza: van lehetőség fellebbezés benyújtására amennyiben az elsőfokú döntést a Belügyminisztérium hozta: NINCS, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Járási hivatal eljárása esetében: van lehetőség fellebbezés benyújtására
Belügyminisztérium eljárása esetében: NINCS, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a döntést hozó hatóságnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): elsőfokú hatósághoz

A benyújtási határidő: a közléstől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke:

Járási hivatal eljárása esetén a fellebbezés díja 5000-, forint

Belügyminisztérium eljárása  - bírósági felülvizsgálat esetén  Határozat: 30.000-, forint, Végzés: 10 000-, forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Adatletiltás, vagy korlátozás esetén van-e mód adatszolgáltatásra? Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény , nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy a kérelmező jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. Emellett az érintett polgár eseti engedélyt is adhat az adatai megismeréséhez. Ki juthat hozzá a nyilvántartásban lévő adatainkhoz? A jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátok között azok a természetes személyek (polgárok), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az adatigénylésük felhasználásának célját és jogalapját megfelelően igazolják.

Fontosabb fogalmak

Adatszolgáltatás: A nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvény ben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. Ezen belül: egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése, csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy eseti közlése. Adatkorlátozás/ adatletiltás: A polgár - ha törvény másként nem rendelkezik- jogosult megtiltani (illetve korlátozni) a róla nyilvántartott adatok kiadását. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható. Kapcsolatfelvételi eljárás: A kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, és lakcím, és értesítési cím adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa vagy arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg a megadott címen vagy telefonszámon, ha fel kívánja venni vele a kapcsolatot.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés, 12. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés, 22. § (1), (6)-(7) bekezdés, 24. §, 25. § (1)-(2) bekezdés, 46. § (1), (3) bekezdés, 46/A. §, 2. számú melléklet, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 7. § (1) bekezdés d) pont, 8. § (1) a) pont, 9. § (2) bekezdés c) pont, 11. §, 17. § (1), (4), (6) bekezdés, 18. § (1)-(2), (3) bekezdés, 18/A. § (1) bekezdés, 19. § (1), (3), (4) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés, 20. § (1)-(2) bekezdések, 21. §-24. §, 24/C. §, 31. §, 34. § (2)-(3) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 40.-40/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet 2. §, 4. § (1)-(7) bekezdés, melléklet

Kulcsszavak

egyedi, csoportos adatszolgáltatás, adatletiltás, korlátozás, eseti engedély adatok megadására, kapcsolatfelvételi eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858