Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

Kódszám

OKMIR00008

Az ügy rövid leírása

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges és okirattal igazolt személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) ad ki és kézbesíti azt a polgár részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár

Kizáró okok: személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is teljesíthető a bejelentési kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatai, családi állapota, állampolgársága, lakóhely, a lakóhely létesítéséhez jogszabályban meghatározott kivétellel a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása

Milyen iratok szükségesek?

magyar állampolgárság igazolása;

magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél nem tudja bemutatni, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok beszerzése érdekében);

családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben hajadon vagy nőtlen; magyar hatóság által kiállított  házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben családi állapota házas, özvegy vagy elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok beszerzése érdekében, külföldön történt születést, házasságot, halálesetet hazailag anyakönyveztetni kell)

családi állapotára, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi eseménye a haza anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyv szerv eljárásában nem anyakönyvezhető, akkor a polgár családi állapotát, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét az általa bemutatott külföldi okirattal és személyes nyilatkozatával igazolhatja.

kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult; közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja).

korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.

amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló okmánya, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

Járási hivatal

Ügyintézés határideje

A külföldről hazatérő magyar állampolgár a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozó bejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke:

illetékköteles

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás szállásadójának a hozzájárulása a bejelentéshez? Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy  a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély;

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, 5.§ (2)-(4), (5a) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 9.§, 11.§, 12.§, 15.§ (1) bekezdés, 17.§ (1), (6) bekezdés, 18/A.§ (1) bekezdés, 19/A.§ (1) bekezdés, 21.§-24.§, 26.§ (5) bekezdés, 27.§ (3) bekezdés, 27/A.§ (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 28/A.§, 28/B.§ (1)-(2) bekezdés, 29.§ (4) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3.§ (6)-(7) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 11.§ e) pont, 12.§ (2) bekezdés, 13.§, 14.§, 16.§ (1) bekezdés, 18.§ (2) bekezdés b) pont, 21.§ (1)-(1a) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 31.§ (1), (2), (3) bekezdés, 32.§ (1), (2) és (3) bekezdés, 33. § (4) bekezdés, 34.§ (1) és (3) bekezdés, 3. számú melléklete, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. és 51. pont,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés, 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés, 119. § (4) bekezdés, 

Kulcsszavak

külföldről hazatér, lakcímbejelentés, lakóhely, tartózkodási hely, Magyarországon történő letelepedés, lakcímkártya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858