Akadálymentes verzió

Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

Kódszám

OKMIR00010

Az ügy rövid leírása

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását/pótlását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás bejelentése jogszabályi kötelezettség. Személyazonosító igazolvány pótlására az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosító igazolvánnyal rendelkezett, amelyet eltulajdonítottak, megsemmisült, megrongálódot vagy elveszett és új személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása esetén személyazonosságát, valamint a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a jogszabályban(414/2015. Korm. rendeletben) meghatározott okiratokkal igazolja.

Kizáró okok: Személyesen, meghatalmazott útján (jogszabályban meghatározott esetekben), vagy elektronikus kapcsolattartás útján lehet megtenni a bejelentést. A személyazonosító igazolvány pótlása esetén személyesen kell eljárni. Továbbá meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéskor közölni kell, hogy a személyazonosító igazolványt eltulajdonították/vagy megsemmisült /vagy elveszett. -A kérelemben a következő adatokat kell feltüntetni: személyi azonosító, családi és utónév (kérelmére nevét nemzetiségi nyelven is), születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, nem magyar állampolgár esetén jogállását, neme, annak ténye, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel a kiállítás időpontjában rendelkezik-e, az okmány belföldi kézbesítési címe, arcképmás, ujjnyomat rögzítése vagy annak visszautasítása, az ujjnyomat adásának fizikai képtelenségének ténye, saját kezű aláírás, a kérelmet előterjesztő saját kezű aláírása, igazolvány igénylésének oka, az állandó személyazonosító igazolvány leadásának/le nem adásának oka, az előző okmány azonosítója, az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka, az okmány azonosítója, érvényességi ideje, annak a ténye, hogy e-aláírási funkciót igényelt-e, az elektronikus aláírás igényléséhez szükséges elektronikus levélcíme, ha e-aláírás funkciót igényelt, a regisztrációs kód, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód átvételének ténye, vagy átvételének megtagadása, valamint a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó átvételének ténye és a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, ha e-aláírás funkciót igényelt. A kérelmet – ha a 12. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentést személyesen, meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján, illetve elektronikus úton lehet megtenni. A bejelentéshez nem kell csatolni egyéb dokumentumot. Az új személyazonosító igazolvány igényléséhez azonban a kérelmező igazolja a személyi adatait, a hatóság arcképmás felvételt készít róla (kivételes estben becsatolja fényképét (1 darab)), ha meghatalmazott (14 év alatti kiskorú esetén törvényes képviselő) jár el (az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem képes kérelmező-ezen kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is; Meghatalmazott eljárása esetén be kell csatolni a meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló érvényes okmányt be kell mutatni. 

A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia szükséges. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen: a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a letelepedett jogállást igazoló okmány; a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta.

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, akkor igazolnia szükséges, hogy személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését. Az igazolásokhoz felhasználható különösen a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági határozat.

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek igazolnia kell a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes képviseletet, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát is. Az igazolás történhet különösen jogerős bírósági, valamint végleges gyámhatósági határozattal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külképviselet, kijelölt kormányhivatal, rendőrség

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul gondoskodni kell az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, megrongálódás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről, az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje pedig a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 20 nap, amennyiben a tényállás a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján tisztázott, 8 nap (sommás eljárás)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Van


Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal (járási hivatal tekintetében)

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.      

     Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevéllel vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel. Mennyi ideig érvényes az ideiglenes személyazonosító igazolvány? Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje minden esetben 30 nap. Mennyibe kerül a személyazonosító igazolvány kiadása? Az eljárás illetékmentes. Hogyan és hol lehet bejelenteni, hogy eltulajdonították a személyazonosító igazolványt, vagy ha az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült? Személyesen, meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján lehet megtenni a bejelentést bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető, ez esetben nem kell már a járási hivatalnál is bejelentést tenni. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: állandó vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevél. A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja. Kiadható állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Kom. rendelet 35. § és 1. melléklet, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény , 9.§ (2) bekezdés d) és g) pont, , 17.§ (7) bekezdés, 29.§, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet 9.§ (4) bekezdés b) pont, 12.§ (1) bekezdés c) pont, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bek. 51. pont, Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, pótlása, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858