Akadálymentes verzió

Értesítési cím bejelentése

Kódszám

OKMIR00045

Az ügy rövid leírása

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő központi szervnél teljesíthető. Az értesítési cím elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető. A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

  

  

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), honosított, vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, külföldön élő magyar állampolgárok, ha kérik adataiknak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, illetve meglévő adataik további kezelését.

Kizáró okok: értesítési címet személyesen, valamint a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján lehet bejelenteni

Milyen adatokat kell megadni?

A polgár az értesítési cím bejelentése során a következő adatokat közli: természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, valamint a bejelentés időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.
Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal, kijelölt kormányhivatal, nyilvántartást kezelő szerv

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal,

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal, kijelölt kormányhivatal

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom az értesítési cím bejelentéséhez?
Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, a szolgáltatás illetékmentes,

Meddig érvényes a bejelentett értesítési címem?
Két évig, ezt követően újra be kell jelenteni, ellenkező esetben az értesítési cím a nyilvántartásból törlésre kerül.

Fontosabb fogalmak

Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett. Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Értesítési cím bejelentése: az értesítési cím nyilvántartásba vételének első alkalommal történő igénylése, a bejelentett értesítési cím megújítása, megváltoztatásának vagy törlésének kérése.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés, (2a) bekezdés, 5. § (5) bekezdés, 8. § (1) bekezdés a) pont, 15. § (3) bekezdés, 26. § (1), (2), (2d) bekezdés, (5a) bekezdés, 36. § (4) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés, 11. § e) pont, 12. § (1) bekezdés c) pont, 13. §-14. §, 31/A. §, 32. § (1a), (2), (3) bekezdés, 34. § (1a) bekezdés, 39. § (2) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2), (3) bekezdés, 31. §, 32. §

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

értesítés, postafiók, díj, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858