Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00046

Az ügy rövid leírása

A szállásadó bármely járási hivatalnál személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás (webes ügysegéd) útján nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.


Amennyiben a szállásadó nem él előzetes nyilatkozattételi jogával, akkor a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását a lakcímjelentő lap aláírásával adja meg.


A szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó:  - a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője;  - az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő);  - a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató;  - a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja;  - a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében;  - a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.

Kizáró okok: A szállásadó hozzájáruló nyilatkozatának bejegyzésekor, valamint a címre történő lakcímbejelentéskor minden esetben vizsgálni kell, hogy a címre vonatkozóan nyilatkozatot tevő szállásadó nyilatkozattételi jogosultsága fennáll-e. A nyilatkozattételi jogosultság fennállásának hiányában a nyilatkozat nyilvántartásba vételét vissza kell utasítani, illetve a nyilatkozatot a címnyilvántartásból hivatalból törölni kell. A járási hivatal a szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi. A szállásadónak a nyilatkozata nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az adott címre történő bejelentést jogszabály kötelezővé teszi.

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadónak meg kell adnia a település irányítószámát, megnevezését, (ha van kerület, annak számát), a közterület nevét és jellegét, a ház számát, ezen belül az épületet, lépcsőház , szint, emelet és ajtó számát, valamint megjelölését, természetes személy esetben - személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, értesítési címét - jogi személynek - jogi személynek nevét, székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkezik vele.

A járási hivatal a szállásadó nyilatkozattételi jogosultságának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba való betekintéssel (hivatalból) ellenőrzi.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, valamint elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján

Ügyintézés határideje

A szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vételének ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 napteljes eljárásban - ha a tényállás tisztázása szükséges - 60 nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A pert az eljáró járási hivatal ellen kell megindítani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom a szállásadói nyilatkozat megtételéhez?

Érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? Visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi jogosultság megszűnéséig

Fontosabb fogalmak

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a, (15) bekezdés, 7. § (1) bekezdés a) pontja, 8. § (1) bekezdésének a) pontja, 11. §-a, 26. § (1) - (2) bekezdés, 27 / A. § , 27/C. §, 28 / A. § (1) bekezdés, (2) bekezdésének j) és k) pontja, (4), (5) és (6) bekezdés és 28 / B. §.


A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése, 33. §-a, 41 / C. § (1) és (2) bekezdés.


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27.§, 50. § (2) - (3) bekezdés, 114. § (1) bekezdés, és 121.§.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdés, 13. § , 39. § (1) - (2) bekezdése, 50. § és 77. §.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §, 62. § (1) h), 2. melléklet IX. pont 4. alpont.


Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és 116. §.


A polgári perben és a közigaztatási bírósági eljárásban alakalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése.


A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.2 3.) Korm. 5. melléklet 9. pontja.

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858