Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani (NEM HATÁLYOS!)

Kódszám

OKMIR00048

Az ügy rövid leírása

AZ ÉRTESÍTÉSI CÍM 2021. JÚLIUS 1. NAPJÁVAL MEGSZŰNT!

 

A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Címjogosultnak tekinthető az értesítési cím tekintetében a szállásadó, aki a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.

Kizáró okok: A címjogosult a nyilatkozatát személyesen, valamint az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben rendelkezik vele

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentés

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

A címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként nyilvántartását nem kívánja biztosítani hatósági eljárás ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Van.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

 

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5000.- Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom a nyilatkozat megtételéhez? Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? Visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi jogosultság megszűnéséig

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (5a) és (15) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 27/D. § (1) bekezdés, 28/A. § (4), (5), (6) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 33. § (1) és (2) bekezdés, 41/C. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §, 50. §, 112. §,116. § (2)  bekezdés a) pont, 118. § (1)-(3) bekezdése, 119. § (4) bekezdés, 121. §

 

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés, értesítési cím, lakcím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858