Akadálymentes verzió

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

Kódszám

OKMIR00050

Az ügy rövid leírása

A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti  a polgár részére. A lakcímadat költözéssel nem járó lakcím megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával állítja ki a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok, akik rendelkeznek bejelentett tartózkodási hellyel és akik lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a központi címregiszterbe bejegyzett címelemei megváltoztak

Kizáró okok: hivatalból indult eljárás 

Milyen adatokat kell megadni?

nincs

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő, ha megváltozott az utca neve, ahol családommal lakunk? A címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréjére lesz szükség, ennek érdekében szükséges megvárni, amíg a címnyilvántartásban és a központi címregiszterben módosításra kerül - erről a polgármesteri hivatal értesítést küld. Ezt követően a lakcímigazolványok hivatalból kiállításra kerülnek.Fizetnem kell-e a lakcímkártya cseréjéért, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben a lakcímkártya cseréjére illetékmentesen kerül sor. Kell-e lakcímjelentő lapot kitöltenem, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben nem kell lakcímjelentő lapot kitölteni.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 13. §-14. §, 16. § (1) bekezdés, 18. § (3) bekezdés, 29. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés, 37. § (1)-(2) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 51. pont.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés, 121. §  

 

Kulcsszavak

utcanév, házszám, változás, költözés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858