Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00090

Az ügy rövid leírása

Állandó személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatti cseréjének, valamint vesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatti pótlására irányuló eljárás.

 

Állandó személyazonosító igazolvány cseréje személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal)
 • nyilvántartást kezelő szervnél
 • konzuli tisztviselőnél,

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány cseréjére irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el.

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott - és erről a tényről orvosi igazolással rendelkező – kérelmező adatait – kérésére - a hatóság a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti.

A kérelmezőnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia.

 

Állandó személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése, valamint pótlásának elektronikus úton történő kezdeményezése:

Az érvényes állandó személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése, valamint az okmány pótlásának egyidejű kezdeményezése iránti együttes kérelem elektronikus azonosítást követően a Személyre szabott Ügyintézési Felületen (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal), valamint elektronikus ügyintézési ponton nyújtható be.

Ideiglenes személyazonosító igazolvány pótlása nem kezdeményezhető és az eljárás során nem állítható ki.

Az állandó személyazonosító igazolvány postai úton kerül megküldésre a kérelmező által megjelölt címre.

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód a kérelmező Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyére kerül megküldésre.

 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait megfelelően, különösen az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.

Kizáró okok: Főszabály szerint az ügy csak személyesen intézhető. Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézési pont útján nem pótolható a személyazonosító igazolvány, ha a polgár ujjnyomatát a nyilvántartás nem tartalmazza, továbbá az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése korábban már bejelentésre került és ezáltal az okmány a nyilvántartásban érvénytelen.

Milyen adatokat kell megadni?

A polgár a személyazonosító igazolvány cseréje iránti kérelem előterjesztésekor rendelkezésre bocsátja - és a jogszabályban foglaltak szerint igazolja - a személyi adatait, arcképmását, és a kérelmet – ha a 12. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja.

Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.


2021. augusztus 2. napjától kiadott állandó személyazonosító igazolvány tároló elemének tartalmaznia kell az annak adására képes polgár ujjnyomatát.


Elektronikus ügyintézés keretében, valamint elektronikus ügyintézési ponton történő pótlás kezdeményezése során a pótlás okát, a kézbesítés módját, valamint opcionális jelleggel az eltulajdonítás miatt tett feljelentés ügyiratszámát és az okmány elkészültéről szól automatikus értesítéshez szükséges kapcsolattartási adatot (mobiltelefonszám és/vagy e-mail cím) kell megadni.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia szükséges. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon igazolnia szükséges.

Az igazoláshoz felhasználható különösen: a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a letelepedett jogállást igazoló okmány; a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, akkor igazolnia szükséges, hogy személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését.

Az igazolásokhoz felhasználható különösen a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági határozat. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell.

A szülő a cselekvőképtelen kiskorú személyazonosító igazolványának kiadásához szükséges hozzájárulását elektronikus azonosítást követően a rendelkezési nyilvántartás oldalán (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) is megteheti.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a  törvényes képviselőnek igazolnia kell a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes képviseletet, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát is. Az igazolás történhet különösen jogerős bírósági, valamint végleges gyámhatósági határozattal.

A konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével, ha kéri, a járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és erről a tényről orvosi igazolással rendelkező – kérelmező jogszabály szerinti adatait a hatóság a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az állandó személyazonosító igazolvány cseréje a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, a kijelölt kormányhivatalnál (Központi Okmányiroda), valamint a nyilvántartást kezelő szervnél intézhető. A kérelem magyar állampolgár esetén a konzuli tisztviselőnél is előterjeszthető.

Az érvényes állandó személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése, valamint az okmány pótlásának egyidejű kezdeményezése iránti együttes kérelem a Személyre szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézési pont útján nyújtható be. Az eljárást a Belügyminisztérium folytatja le.

Ügyintézés határideje

20 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint az eljáró hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott a döntést legkésőbb 8 napon belül meg kell hozni (sommás eljárás).

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A hatóság határozata ellen van helye önálló jogorvoslatnak (közigazgatási pernek). A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot?

Érvényes kártyaformátumú vezetői engedély és érvényes útlevél.

 

Milyen a személyazonosító igazolványt érintő változások történtek 2021. augusztus 2. napján?

 1. augusztus 2. napját követően kizárólag tároló elemet tartalmazó okmány adható ki. A tároló elem tartalmazza birtokosának arcképét és 2 ujjnyomatát, ezért a 6. életévét betöltött polgár – jogszabályban meghatározott kivétellel – köteles állandó személyazonosító igazolványa kiadásához ujjnyomatot adni.

A tároló elem a 2021. augusztus 2-án és azt követően igényelt állandó személyazonosító igazolványok esetén kötelezően tartalmazza a polgár ujjnyomatát, ez alól csak azon személy kivétel, aki:

 • a 6. életévét nem töltötte be,
 • ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen (átmeneti), vagy
 • ujjnyomat adására fizikailag képtelen (végleges).

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 70. életévet betöltött jogosult – a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy kivételével – kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

A kiállítás napjától számított 1 éves érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolványt kell kiállítani azon polgár részére, aki az ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

 1. augusztus 2. napjától az állandó személyazonosító igazolvány a magyar állampolgár kérelmére – az elektronikus anyakönyvbe történt bejegyzés, ennek hiányában a polgár kérelmében foglaltak alapján – tartalmazza a polgár származási helyét.

Az állandó személyazonosító igazolvány pótlása esetén az igazolványon az a származási hely kerül feltüntetésre, amely az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolványon szerepelt.

Vonatkozó jogszabályok

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyiadat és lakcímnyilvántartás , anyakönyvi kivonat, pótlás, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858