Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

Kódszám

OKMIR00104

Az ügy rövid leírása

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál kell bejelentenie. A lakcímbejelentésről a járási hivatal hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) állít ki. A lakcímigazolványt a jegyző vagy a járási hivatal kézbesíteni a bejelentést tevő részére (átvehető a jegyzőnél, a járási hivatalnál, illetve a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva). A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti. A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), a külföldön élő magyar állampolgárok.

Kizáró okok: A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: több együtt költöző hozzátartozó esetében a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti; kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő), de a 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti; átmeneti gondozásban részesülő gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tekintetében a szállásadó; munkásszállón, mozgószálláson, vagy építkezési felvonulási lakóépületben lakó polgár tekintetében a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is;

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, (jogszabályban meghatározott kivétellel) a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. A lakcím valódiságát hitelt érdemlően igazoló irat (gyakorlat alapján) (magántulajdon esetén adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, jogerős hagyaték átadó végzés, önkormányzati lakás esetén lakásbérleti szerződés vagy bérbeadói hozzájárulás). Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írábeli nyilatkozatával igazolja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés illetékmentes

Hol intézhetem el?

Jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal

Ügyintézés határideje

A tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának ügyintézési határideje - ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60. nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.   

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal,

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Jegyző vagy járási hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás tulajdonosának a hozzájárulása a bejelentéshez? Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Mi a teendő, ha az adott lakcímre korábban bejelentett személy már nem lakik ott? Igazolni kell, hogy a korábban a lakásba bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, ebben az esetben a lakcím érvénytelenségének megállapítására kerül sor. A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, jogerős bevándorlási engedély, érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. Mi a teendő, ha hosszabb időre külföldre utazunk? Aki külföldön szeretne letelepedni, ezt be kell jelentenie bármelyik járási hivatalnál, vagy a konzuli tisztviselőnél. A három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentésére vonatkozó kötelezettség 2013. március 1- jétől megszűnt.

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés a)-d) pontok, (2a) bekezdés, 5.§ (2)-(5a) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés c), i) pont, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 9.§ (2) bekezdés m)-o), q) pont, 11.§, 15.§ (1), (1a), (3) bekezdés, 17.§ (1), (6) bekezdés, 18/A.§ (1) bekezdés, 19/A.§ (1) bekezdés, 21.§-24.§, 26.§ (1) bekezdés, 26.§ (2)-(2d), (3), (5) bekezdés, 27.§ (3), (4) bekezdés, 27/A.§ (1), (3) bekezdés, 28.§ (1) bekezdés, 28/A.§, 28/B.§ (1)-(2) bekezdés, 29.§ (4) bekezdés, 34.§ (2), (4) bekezdés; A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés, 5.§ (2) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 11.§ e) pont, 12.§ (1) bekezdés b)-c), e) pont, (2) bekezdés, 16.§ (1) bekezdés, 17.§ (1) bekezdés, 18.§ (2) bekezdés b) pont, (6) bekezdés a), c) pont, 21.§ (2)-(3) bekezdés, 29.§ (1)-(1a)-(2), (4) bekezdés, 30.§ (2) bekezdés, 31.§, 31/A.§, 32.§ (1), (2) és (3) bekezdés, 34.§ (1) bekezdés, 35.§ (3) bekezdés, 37.§ (1) bekezdés, 38.§, 39.§ (1) és (3) bekezdés, 3. számú melléklet, 6. számú melléklet;  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. IX. melléklet II. 4.-5. pont, 29.§ (2) bekezdés, 73.§ (2) bekezdés; Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 96. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés, 121. §   

Kulcsszavak

lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, szállásadó, lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány, bejelentkezés, lakcímkártyaideiglenes lakcím, lakcímkártyaideiglenes lakcím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858