Akadálymentes verzió

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok

Kódszám

OKMIR00119

Az ügy rövid leírása

Az elektronikus tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához tartozó e-aláírási és időbélyegzés szolgáltatást a polgár vagy személyesen az okmány igénylésével egyidejűleg, vagy utólag, a tároló elemmel ellátott, érvényes okmány birtokában (a személyes ügyintézéshez magával kell vinnie) igényelheti. Ehhez a polgárnak e-mail címmel kell rendelkeznie, és a szolgáltató NISZ Zrt.-vel szolgáltatási szerződést kell kötnie. A szolgáltatási szerződés személyesen a kormányablakokban, okmányirodákban köthető meg. A tároló elemmel ellátott új személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó e-aláírást, időbélyeget a polgár csak mint magánszemély használhatja fel. Az e-aláírási tanúsítvány érvényességi ideje alapesetben két év, ha a kibocsátás időpontjában az elektronikus tároló elemet tartalmazó okmány érvényességéből több mint két év van hátra. Ellenkező esetben a tanúsítvány érvényességének vége megegyezik az okmány lejárati dátumával. Az e-aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány megújítását a lejáratot megelőző hatvan napon belül, személyesen kérheti a polgár. A polgár kérheti a tanúsítvány visszavonását, ha a továbbiakban nem kívánja használni az e-aláírás funkciót, vagy az a gyanúja, hogy illetéktelen személy visszaél az e-aláírással, vagy a tanúsítványba foglalt email címe megváltozott, vagy egyéb okból (pl. változott a személyes adata). A tanúsítvány visszavonása kérhető személyesen, illetve a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon telefonon, a visszavonási jelszó megadásával.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az elektronikus aláírás szolgáltatás (illetve a kapcsolódó tanúsítvány) igénylést olyan korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott és a cselekvőképes nagykorú polgár nyújthat be, aki tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány igénylésére a Nytv. szerint jogosult (magyar állampolgár, illetőleg bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait megfelelően, különösen a jogszabályban meghatározott okiratokkal igazolja.)

Kizáró okok: Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésének személyes ügyintézése során a szolgáltatást igénybe vevő személyesen köteles megjelenni a kormányablaknál, okmányirodában. A szerződést az igénylő személyesen kötheti meg, az e-aláírási PIN borítékot személyesen veheti át. Amennyiben a az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt a járási hivatalnál/kijelölt kormányhivatalnál, vagy a nyilvántartást kezelő szervnél veszi át, azt személyesen veheti át. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását, cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál/kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. A szolgáltatást igénybe vevő az aláírás létrehozó adatának és aláírás-ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez kapcsolódó új tanúsítvány kiadását személyesen, személyes ügyintézés esetén a járási hivatalnál/kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél kezdeményezheti. A szolgáltatást igénybe vevő a járási hivatalnál/kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a járási hivatalnál/kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél kezdeményezi a tanúsítványa visszavonását, azt személyesen, a személyazonossága ellenőrzését követően teheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve), állampolgárság, személyazonosító igazolvány érvényességi ideje, típusa, okmányazonosítója, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, valamint a tanúsítvánnyal kapcsolatos nyilatkozatok (az e-mail cím tanúsítványba kerülését illetve a tanúsítvány publikálását kéri-e, továbbá tanúsítvány megújítás, visszavonás kezdeményezése, tanúsítvány átvétel elismerése); a tanúsítvány telefonon történő visszavonásához a visszavonási jelszó megadása szükséges

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az e-aláírási szolgáltatás igénybevétele illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

a NISZ Zrt. nyújtja az e-aláírás szolgáltatást, a szolgáltatás nyújtásában közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (járási hivatal: kormányablak, okmányiroda), a kijelölt kormányhivatal, valamint a nyilvántartást kezelő szerv (Belügyminisztérium).

Ügyintézés határideje

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány igénylésével egy időben történő e-aláírás szolgáltatás és kapcsolódó tanúsítvány igénylésekor, az ügyintézési határidő megegyezik az okmány igénylésére vonatkozó határidővel. Utólagosan, érvényes, tároló elemmel ellátott okmány birtokában az e-aláírási szolgáltatás igénylése, továbbá a tanúsítvány megújítása illetve a tanúsítvány visszavonása azonnali ügyintézés.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs, csak bírósági úton támadható meg

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A NISZ Zrt. mint Szolgáltató részére panaszt a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül lehet benyújtani, a 1818-as hívószámán telefonon, vagy e-mailben az ekozig@1818.hu címre küldve, valamint írásban a Kormányzati Ügyfélvonal 1476 Budapest, Pf.: 281 postacímre. A panaszt a Szolgáltató az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és ennek eredményéről a panaszost elektronikus aláírással ellátott válasz üzenetben tájékoztatja.
A Felek (a Szolgáltató NISZ Zrt. ill. a szolgáltatást igénybe vevő polgár) kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szolgáltatói szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton, tárgyalással rendezni. Bármely vitás kérdés felmerülése esetén a Szolgáltatót értesíteni és tájékoztatni kell a vita jogi útra terelése előtt, hogy azt békés úton, felek közötti egyeztetés útján rendezni lehessen.
Amennyiben a Felek közötti egyeztetés valamelyik fél által kezdeményezetett egyeztetés napjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy jogvita esetén a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás (Pp). szerint illetékes bíróság jár el.
A szolgáltató szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mire használhatom az e-aláírásomat? Az elektronikus adatállományokat, dokumentumokat elektronikus aláírással hitelesíthetjük. Magyarországon az elektronikus aláírással rendelkező magánszemélyek néhány speciális jogügylet kivételével szinte bármilyen jogügyletben tehetnek elektronikus jognyilatkozatot. Kivételt képeznek a speciális formai elvárásokhoz kötött jogügyletek (pl. az ingatlanforgalmi szerződések), a bírósági eljárások egyes típusai, a Ptk-ban szabályozott családjogi, élettársi kapcsolati, valamint öröklésjogi jogviszonyok (pl. a végrendelet és a személyállapottal kapcsolatos nyilatkozatok, mint a házasságkötés).Mi az az elektronikus időbélyegző? Az e-aláírás és az időbélyegzés szolgáltatás összefügg egymással: míg az elektronikus aláírás azt igazolja, hogy ki írta alá a dokumentumot, addig az időbélyeg lényegében azt igazolja, hogy mikor történt az aláírás, mikortól létezik a dokumentum az adott tartalommal. Az időbélyeg az elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, vagy azzal logikailag összekapcsolt adat. Igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegzés időpontjában változatlan formában létezett. Az eSzemélyihez nyújtott időbélyegzés szolgáltatás – a technikai megoldást tekintve is – kizárólag az eSzemélyivel történő elektronikus aláíráshoz vehető igénybe. Hol, hogyan igényelheti a polgár az e-aláírás és az időbélyegzés szolgáltatást? A polgár személyesen az e-Személyi igényléssel egyidőben a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve utólag, az e-Személyi birtokában, személyesen a kormányablakokban, okmányirodákban igényelheti ezeket a szolgáltatásokat.Mi kell az e-aláírás és az időbélyegzés szolgáltatás használatához? Szükséges egy aláírás létrehozó eszköz, ami a személyazonosító igazolvány. Szintén szükséges érvényes, aláírási célú tanúsítvány. Az okmány e-aláírás funkciójának használatához szükséges számítógép, amihez egy megfelelő kártyaolvasó eszközt kell csatlakoztatni. Az ajánlott, támogatott eszközök listája megtalálható itt: http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/kartyaolvaso/kartyaolvaso_altalanos_informaciok. Olyan szoftveralkalmazásra is szükség van, amivel az e-aláírás elkészíthető, időbélyegző elhelyezhető.. Ezek lehetnek általános célú aláíró szoftverek, vagy irodai alkalmazások (pl. Word, Adobe Reader). Egy ilyen alkalmazás a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) is, ami letölthető díjmentesen az eSzemélyi honlapjáról, erről a címről: http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio. A KEAASZ akkor alkalmas az eSzemélyivel történő használatra, ha a PIN kódok kezelésére alkalmas eSzemélyi Kliens e-aláírást is támogató verziója szintén telepítve van a számítógépére. Az időbélyegzéshez internetkapcsolat is szükséges.

Milyen biztonsági szintű a személyazonosító igazolvánnyal létrehozható elektronikus aláírás? a 2016.01.01.-2016.05.26-ig igényelt tanúsítványokkal minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú, a 2016.05.27-től igényelt tanúsítványokkal minősített aláírás hozható létre.Ezek az e-aláírások alkalmasak teljes bizonyító erejű magánokirat létrehozására. Mennyi a tanúsítvány érvényességi ideje? Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódóan kibocsátott tanúsítvány érvényességi ideje 2 év, ha a kibocsátás időpontjában a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány érvényességi idejéből több mint 2 év van hátra; ellenkező esetben a tanúsítvány érvényességének vége megegyezik az okmány lejárati dátumával.
Mennyi a tranzakciós limit? Az e-aláírás funkcióhoz tartozó, az egy aláírással tehető pénzügyi kötelezettségvállalás maximális mértéke tízezer euró. A kötelezettségvállalás forintösszegét a tranzakció napján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által közzétett (www.mnb.hu) hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.
Milyen lehetőség van a tanúsítvány visszavonására? A tanúsítvány visszavonására két lehetőség van: személyesen, bármelyik kormányablakban és okmányirodában, vagy telefonon, a 1818-as számon hívható Kormányzati Ügyfélvonalon a hét minden napján, 0-24 órában. A telefonos visszavonás során az okmány tulajdonosa a visszavonási jelszóval kell azonosítsa magát. A visszavonás visszafordíthatatlan: a visszavont tanúsítványt nem lehet újra érvényesíteni.
Milyen felelősséggel jár az e-aláírási szolgáltatás használata? Az okmány tulajdonosának, mint aláírást létrehozó személynek a felelősségét és kötelezettségeit a NISZ Zrt. szolgáltatási szabályzatának (HSZSZ-ESZIG) 9.6.3 fejezete tartalmazza. Ennek megfelelően aláíró felelős - többek közt - az okmánynak, mint elektronikus aláírás létrehozó eszköznek, valamint az azon levő magánkulcsnak a körültekintő felhasználásáért; aláíró felelős a magánkulcsnak, az aktivizáló adatoknak, PIN és PUK kódnak, valamint a visszavonási jelszónak a védelméért és biztonságos kezeléséért; aláíró felelős azért, hogy a magánkulcsot és a kapcsolódó tanúsítványt csak a tanúsítvány érvényességi időtartamán belül használja, a pénzügyi korlátozásoknak (tranzakciós limitnek) megfelelően. Aláíró kötelessége tájékoztatni a NISZ Zrt.-t a jogszabályokban (Eat.) előírt esetekben, például akkor, ha a számára kiadott tanúsítvánnyal vagy azon alapuló elektronikus aláírással kapcsolatban jogvita indul. Köteles bejelenteni az okmány eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását vagy elvesztését a kormányablakokban vagy az okmányirodákban.
Cég képviselőjeként is használhatom-e az e-aláírást, időbélyegzőt? Az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó e-aláírást és időbélyegzőt a tulajdonosa csak mint magánszemély használhatja fel (pl. ha magánszemélyként szeretne beadni az illetékes hatósághoz egy kérelmet). Ez az e-aláírás és időbélyegző nem használható fel munkavállalói, cégképviseleti minőségben.
Hogyan lehet bejelenteni az e-mail cím változást? Az értesítési e-mail cím változás bejelentésére szolgáló űrlapot letölthető innét: https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok. A letöltött űrlapot ki kell tölteni, és elektronikusan alá kell írni. A kitöltött és elektronikusan aláírt formanyomtatványt e-mailben el kell küldeni el a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu email címére. Amennyiben viszont a tanúsítványba foglalt e-mail cím változik, akkor haladéktalanul kérni kell a tanúsítvány visszavonását.

Fontosabb fogalmak

Elektronikus aláírás (e-aláírás): Olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag összerendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Minden kétséget kizáróan bizonyítja a dokumentum eredetét, hitelességét, sértetlenségét, és azonosítja az aláíró személyt, illetve biztosítja az aláírás letagadhatatlanságát. Aláíró kulcspár: egyedi elektronikus adat, két részből áll, egy ún. magánkulcsból (más néven aláírás-létrehozó adat), és egy ún. nyilvános kulcsból (aláírás-ellenőrző adat). Elektronikus aláírás célú tanúsítvány: olyan elektronikus igazolás, amely az elektronikus aláírást érvényesítő adatokat egy természetes személyhez kapcsolja, és igazolja legalább az érintett személy nevét. Tranzakciós limit: az aláíró tanúsítvány felhasználása során az egy alkalommal (vagyis egy aláírás elhelyezésével) az aláíró által vállalható kötelezettség legmagasabb értéke (elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány esetében ez 10.000, azaz tízezer euró). Visszavonás: a tanúsítványt - bizonyos esetekben - vissza lehet vonni (le lehet tiltani), még mielőtt lejár az érvényességi ideje, a visszavont tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás jogilag érvénytelen. Visszavonási jelszó: 8 számjegyből áll, és az elektronikus aláíró tanúsítvány ügyfél kérelmére, telefonon történő visszavonásához szükséges kód. Annak ellenőrzésére szolgál, hogy valóban a tanúsítvány tulajdonosa kéri a visszavonást.
Az egyéb fogalmak leírása a NISZ ZRt. "Szolgáltatási szabályzat a személyazonosító igazolványokhoz kibocsátott minősített tanúsítványokhoz (HSZSZ-ESZIG)" című szabályzatában található.

Vonatkozó jogszabályok

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 7/C. §; a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. §; a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. §-59. §; az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §, 79-100. §; a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet

Kulcsszavak

adateltérés, SZL, névváltozás, e-mail, tájékoztatás, tanúsítvány, elektronikus aláírás, időbélyeg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858