Akadálymentes verzió

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00122

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal a nála előterjesztett kérelem esetén külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba veszi a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárt

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, családi állapot, nem, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, magyar állampolgárság, külföldi lakóhely.

Milyen iratok szükségesek?

Magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat másolata, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata (nőtlen vagy hajadon családi állapotáról nyilatkozata), magyar hatóság által a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat másolata, magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata
Ha a magyar állampolgár családi állapotára, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi eseménye a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv eljárásában nem anyakönyvezhető, akkor a polgár családi állapotát, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét az általa bemutatott külföldi okirattal és személyes nyilatkozatával igazolhatja. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal.

Ügyintézés határideje

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételének ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott–  sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 30 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint nyilvántartást kezelő szerv

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntést hozó szervnél

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes

Fontosabb fogalmak

Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. Külföldön élő magyar állampolgár esetén azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2a) bekezdés a) pont, 7. § (1) bekezdés k) pont, 8. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (6), (9) bekezdés
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2), (6), (7)-(7a) bekezdés, 10. § (2) bekezdés
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 64) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §,1116. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

külföldi lakóhely, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldön élő magyar állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858