Akadálymentes verzió

Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

Kódszám

OKMIR00080

Az ügy rövid leírása

A vezetői engedély visszavonása és a vezetési jogosultság szüneteltetése határozattal történik, a jogszabályban taxatív meghatározott okokból, és együtt jár az okmány leadásának kötelezettségével. A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése egyrészt bűncselekmények és szabálysértések szankciója, másrészt az egyik leghatékonyabb intézkedés a közúti közlekedés biztonságának megóvása érdekében. A vezetési jogosultság szüneteltetése azt jelenti, hogy ez idő alatt nem vezethet járművet az érintett.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezető járművezetőként történő részvételét annak, aki

Milyen adatokat kell megadni?

A vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése hivatalból indul, nem kérelmezhető, az ügyfél számára hátrányos következménnyel jár.

Milyen iratok szükségesek?

A vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése hivatalból indul, nem kérelmezhető, az ügyfél számára hátrányos következménnyel jár.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási költség, az eljárás hivatalból indul.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), A vezetési jogosultság az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság dönt.

Ügyintézés határideje

A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményről az eljáró hatóság értesíti az engedély jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot. Amennyiben az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak nincs magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye, vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére, annak nyilvántartásba vételére a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság intézkedik. A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély visszavonásáról és a vezetési jogosultság szüneteléséről határozatot hoz, amelyben kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, ha annak elvételére a helyszínen nem került sor vagy a helyszíni elvétel kizárt. A határozatot a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülmény tudomására jutásától számított 21 napon belül kell meghozni, a határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonásának, leadásának és a vezetési jogosultság szünetelésének tényét a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei:  A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: A határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: 5000,- ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt )? Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint az életkori és jártassági feltételeknek, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, továbbá aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Jogosítványt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) ; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet; sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a forgalmi vizsgát; rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegély-nyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott); a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ki nem kaphat jogosítványt? Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Mikor veszik el a helyszínen a vezetői engedélyemet?
A vezetői engedély helyszíni elvételére sor kerül, ha
- a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés, a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményt követett el – (a pontos törvényi tényállást a Büntető törvénykönyv megfelelő szakaszai tartalmazzák),
- a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte,
- gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek, amely gyanút megalapozza, hogy
o a vezetői engedély körözés alatt áll,
o a nyilvántartás szerint a vezetői engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett gépjárművezető részére állították ki, vagy
o az okmányban javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, illetve a vezetői engedély anyaga, kivitele a valóditól eltér.
A helyszíni elvételt követően, amelyről az eljáró hatóság átvételi elismervényt ad, az okmány 5 napon belül megküldésre kerül az okmány visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatására illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Amennyiben az eljárás alá vont külföldi járművezetőnek nincsen magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye, az eljárást a cselekmény elkövetésének helyszíne szerinti közlekedési igazgatási hatóság folytatja le.
Ha a helyszíni elvétel feltételei adottak, az elvételt valamennyi járművezetésre jogosító okmányra alkalmazni kell. A helyszínen elvett okmányt kizárólag a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

A vezetési jogosultság szünetelésének határidejét követően visszakapom a vezetői engedélyemet abban az esetben is, ha lejárt az érvényességi ideje?
A vezetői engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően is csak akkor adható vissza, ha
a) a vezetői engedély érvényességi ideje nem járt le,
b) a járművezető a jogszabályban előírt utánképzésen való részvételét igazolta,
c) akit a bíróság határozatában a járművezetői jártasság igazolására kötelezett, e kötelezettségének eleget tett,
d) soron kívüli orvosi vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezés esetén a járművezető e kötelezésnek eleget tett.
A vezetői engedély az egészségügyi érvényességi idejének lejárta után is visszaadható, ha a járművezető azt a nemzetközi kategóriába tartozó vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri.

Kinek kell utánképzésen részt vennie?
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek,
1. akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
2. akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
3. akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.
A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár.

Fontosabb fogalmak

Vezetői engedély: a vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít. Kezdő vezetői engedély: a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható. A „kezdő vezetői engedély” minősítés kétéves időtartamán belül elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől, járműfajtától vagy kategóriától eltiltás, vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonásának leteltét követően újra kezdődik.

Nemzetközi vezetői engedély: amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. A „B” nemzetközi kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.

Vezetési jogosultság szünetelése: a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése egyrészt bűncselekmények és szabálysértések szankciója, másrészt az egyik leghatékonyabb intézkedés a közúti közlekedés biztonságának megóvása érdekében. A vezetési jogosultság szüneteléséről a közlekedési igazgatási hatóság határozatban rendelkezik, és azzal egyidejűleg a döntését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi. A vezetési jogosultság szüneteltetése azt jelenti, hogy ez idő alatt nem vezethet járművet az érintett és - ha eddig nem volt vezetői engedélye - az eltiltás ideje alatt nem is szerezhet. A vezetési jogosultság szünetelése az estek többségében a vezetői engedély visszavonásával jár, azonban előfordulhat a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése az okmány visszavonása nélkül abban az esetben, ha vezetési jogosultsággal nem rendelkező személyt tiltanak el a járművezetéstől, illetve, ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki.

A vezetői engedély visszavonása: a vezetői engedély visszavonása határozattal történik, a jogszabályban taxatív meghatározott okokból, és együtt jár az okmány leadásának kötelezettségével. A vezetői engedély visszavonásáról a közlekedési igazgatási hatóság határozatban rendelkezik, és azzal egyidejűleg a döntését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi. A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt kizárólag a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza – a visszaadás feltételeinek ellenőrzését követően.

Vezetői engedély helyszíni elvétele: A vezetői engedély helyszíni elvételére sor kerül, ha
- a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés, a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményt követett el – a pontos törvényi tényállást a Büntető törvénykönyv megfelelő szakaszai tartalmazzák,
- a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte,
- gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek, amely gyanút megalapozza, hogy
o a vezetői engedély körözés alatt áll,
o a nyilvántartás szerint a vezetői engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett gépjárművezető részére állították ki, vagy
o az okmányban javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, illetve a vezetői engedély anyaga, kivitele a valóditól eltér.
A helyszíni elvételt követően, amelyről az eljáró hatóság átvételi elismervényt ad, az okmány 5 napon belül megküldésre kerül az okmány visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatására illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Amennyiben az eljárás alá vont külföldi járművezetőnek nincsen magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye, az eljárást a cselekmény elkövetésének helyszíne szerinti közlekedési igazgatási hatóság folytatja le.
Ha a helyszíni elvétel feltételei adottak, az elvételt valamennyi járművezetésre jogosító okmányra alkalmazni kell. A helyszínen elvett okmányt kizárólag a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

Utánképzés: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek,
1. akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
2. akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
3. akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.
A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pont, 4. §, 6. §, 7. §, 10. §, 15. § (1) bekezdés, 16. §, 23. § (2) bekezdés, 32-40. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. §, 99.§ (1) bekezdés,116. §, 107. § (2) bekezdés, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. § 1. pont, 3. §, 5. § (1) bekezdés a) pont, 8. §, 11. §, 19.§, 20. §, 21. §,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4)-(6) bekezdés,
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 6. §,
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 234. §, 235. § (2) bekezdés, 236. §, 237. §,

Kulcsszavak

vezetői engedély, jogosítvány, vezetői engedély visszavonása, vezetési jogosultság szüneteltetése, utánképzés, okmány helszíni elvétele, bírósági ítélet, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858