Akadálymentes verzió

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

Kódszám

OKMIR00082

Az ügy rövid leírása

Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul.
A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el, ha
1) az ellenőrző hatóság értesítette arról, hogy az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elvette az alábbi esetekben:
a) járművet engedély nélkül átalakították, (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig)
b) a járművel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármű
bb) forgalmi engedélyének „H” adatmezőben szereplő érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedélyének az érvényességi ideje lejárt (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig) vagy
bc) műszaki vizsgálatra történő berendelésére vonatkozó jogerős határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
c) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
d) gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították (a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra),
e) a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
f) a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig), vagy
g) az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, és a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig).
2) a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
3) bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta (a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján a járművet át nem vette),
4) a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapra),
5) a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették (a kötelezettség teljesítésének igazolásáig),
6) a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonásáról értesíti (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
7) a Hivatal értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
8) a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,
9) a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja meg (jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig),
10) a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti és forgalomban tartását megtiltja (a bontási átvételi igazolás bemutatásáig), vagy
11) a jármű üzemben tartója a jogerősen kiszabott közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének nem tett eleget és a jármű forgalomból történő kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte (a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig).

   12) amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően öt napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni (ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig 
• 30 napot nem haladja meg, két hónap, • 31 és 90 nap közé esik, négy hónap, • 91 és 180 nap közé esik, hat hónap, • 180 napot meghaladja, egy év,)

13) a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és a közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre adható, szabványtól eltérő alapszínű sárga különleges rendszámtábla leadása nem történt meg (hat hónapra)
Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha a járművel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységi engedély nélkül végeztek személytaxi-szolgáltatást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárást valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján a közlekedési igazgatási hatóság folytatja le.

Kizáró okok: Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél, vagy képviselője személyes megjelenését nem feltételezi.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatokat nem feltételez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumokat nem feltételez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Tekintettel arra, hogy az eljárás hivatlból indul, az elsőfokú eljárásban illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Hol intézhetem el?

Az ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános, 21 napos ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést annak a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak kell címezni, amelynek szervezetébe az ügyben első fokon eljáró hatóság tartozik.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A határozat elleni fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Melyek a forgalomból történő leggyakoribb kivonási okok?
- „átírást” elmulasztó tulajdonos
- üzletszerű bérbeadással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség elmulasztása
- közigazgatási bírság meg nem fizetése
- gépjárműadó tartozás

Fontosabb fogalmak

A forgalomból kivonás olyan közlekedési igazgatási eljárás, amelynek során a Magyarországon már forgalomba helyezett jármű tekintetében, jogszabályban meghatározott okokból a hatóság fő szabály szerint határozattal elrendeli a jármű fogalomból kivonását és ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi, némely esetben határozathozatal nélkül tesz a forgalomól kivonásra irányuló bejegyzést a járműnyilvántartásba.
A járműnyilvántartás adatai alapján forgalomból kivont jármű a közúti forgalomban nem közlekedhet.
Ismételt forgalomba helyezés hivatalból: Bizonyos forgalomból kivonási okok esetén a jogszabály lehetőséget ad a jármű új tulajdonosának a forgalomból történő kivonás alóli joghatások mentesülésre azzal, hogy a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező hatóság értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni a járművet.
Ezek a forgalomból kivonási okok az alábbiak:
- „átírást” elmulasztó tulajdonos
- üzletszerű bérbeadással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség elmulasztása
- közigazgatási bírság meg nem fizetése
- gépjárműadó tartozás
Erre akkor kerülhet sor, ha az új tulajdonos a tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a jármű közúti forgalomban történő részvételéhez szükséges feltételeket igazolja. E szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére történt.
A jármű lefoglalása, elkobzása vagy zár alá vétele miatt elrendelt forgalomból kivonás esetén ha a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről az elrendelő hatóság értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból kivont járművet hivatalból forgalomba kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül, hivatalból kell a járművet forgalomba helyezni.
A közigazgatási bírság meg nem fizetése miatta forgalomból kivonás esetén a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről a forgalomból kivonást kezdeményező hatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot. Az értesítés alapján a forgalomból kivont járművet, a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az értesítéssel egyenértékű, ha a közlekedés igazgatási hatóság az ellenőrző hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bekérdezéssel értesül a bírság megfizetésének tényéről.t.
Ismételt forgalomba helyezés a kötelezettség teljesítésének igazolásával és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével: Amennyiben az ügyfél igazolja, hogy a kötelezettségségét teljesítette, és az ismételt forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díját megfizette, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba tett bejegyzés hatályát megszünteti, és a járművet ismételten forgalomba helyezi.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR), 1. § (2) bekezdés, 49. § (1) bekezdés, 87. § (4) bekezdése, 96. §, 97. § (1) bekezdés e) pont, 100-104.§, 108. §,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.), 5. § (1) bekezdés h) pont, 3. §, 9. §, 16-27. §, 33. § (4) bekezdés
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 21. § (4) bekezdés, 26. §, 33-33/B. §, 65. §, 50. §, 29. § (2) bekezdés a) pont, 78-81. §, 98. § (1) bekezdés, 99. §, 102. §, 116. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), 29. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont

Kulcsszavak

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása hivatalból, a hatósági forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858