Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13.  § (1)  bekezdés d)–g)  pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00014

Az ügy rövid leírása

A meghívó a hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezi. Ezen hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevél kiállítására irányul az eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet terjeszthet elő: a) magyar állampolgár, b) bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, d) magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A meghívólevél kérelmezőjének igazolnia kell, hogy rendelkezik a kötelezettségvállalás (a meghívott Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállás biztosítása, eltartása, továbbá egészségügyi ellátása, valamint kiutazása költségeinek fedezése) teljesítéséhez szükséges feltételekkel.

Kizáró okok: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben szabályozott kérelemre indult eljárásokban kérelme előterjesztésekor az ügyfélnek  (jelen ügytípusban a meghívónak) az eljáró hatóság előtt személyesen meg kell jelennie. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen. A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen, jogi személy meghívó esetén meghatalmazott képviselő útján kell benyújtani.

Milyen adatokat kell megadni?

Meghívó adatai [Családi név, Utónév, Születési családi és utónév, Anyja születési családi és utóneve, Születési hely (ország/város), Születési idő, Állampolgárság, Neme, Foglalkozás, Személyazonosító okmány típusa és száma, Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében), Lakóhely/tartózkodási hely, Jogi személy megnevezése, Székhelye, Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve, Jogi személy cégjegyzék-száma, Jogi személy adószáma]; Meghívott adatai [Családi név, Utónév, Anyja születési családi és utóneve, Születési hely (ország/város), Születési idő, Állampolgárság, Neme, Útlevél száma, Lakóhelye/tartózkodási helye]; Kérelmezővel való kapcsolata; A meghívottal együtt utazó házastársa adatai [Családi név, Születési idő, Születési hely (ország/város), Anyja születési családi és utóneve, Állampolgárság, Neme]; A meghívottal együtt utazó gyermekei adatai [Családi név, Születési idő, Születési hely (ország/város), Anyja neve, Állampolgárság, Neme]; A meghívás célja; A meghívott magyarországi szálláshelye; A meghívás időtartama; Dátum, aláírás

Milyen iratok szükségesek?

A kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges feltételek fennállását alátámasztó iratok, melyek különösen az alábbiak lehetnek. A lakhatás biztosítása igazolható: a lakhatás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal), lakásbérleti szerződéssel, illetve kereskedelmi-szálláshely foglalással. A meghívás anyagi fedezete igazolható természetes személy meghívó esetén munkáltató által kiállított keresetigazolással, NAV által kiállított jövedelemigazolással, bankszámla egyenlegigazolással, jogi személy esetén NAV által kiállított adóigazolással, bankszámla egyenlegigazolással. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj: 4000 Ft, illetékbélyeg megvásárlásával, illetve Kormányablakban történő előterjesztés esetén csekken teljesíthető

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes regionális igazgatósága

Ügyintézés határideje

A regionális igazgatóság a meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet tizenöt napon belül, ha a meghívott harmadik országbeli állampolgár beutazásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik, nyolc napon belül bírálja el.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes regionális igazgatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5500 ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Hol kérelmezhető a meghívólevél kiállítása? A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal meghívó lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságának Kirendeltségén. 
2.) Ki jogosult az előterjesztésre? Meghívó lehet: magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
3.) Meddig érvényes a meghívólevél, hányszor és meddig használható fel? A hatóság a meghívólevél érvényességét napokban, a meghívás céljára és a meghívás összes körülményére tekintettel állapítja meg. A meghívólevél legfeljebb 365 napig érvényes, ezért a meghívás, illetve a magyarországi tartózkodás időtartama is ehhez, illetve a hatóság által megállapított érvényességi időhöz igazodhat. 
4.) Ha megkapom a meghívólevelet, elutasíthatják-e ennek ellenére a vízumkérelmet?  A meghívólevél önmagában nem jelent garanciát a vízum kiállítására, egyéb beutazási feltételek hiányában ugyanis a vízumkérelem elutasításra kerülhet. 
5.) A kérelem benyújtásához vagy a meghívólevél átvételéhez szükséges-e a személyes megjelenés? A kérelem előterjesztésekor a meghívónak személyesen meg kell jelennie az eljáró hatóság előtt. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen. A személyes megjelenés a meghívólevél átvételekor is szükséges, tekintettel arra, hogy a meghívónak a meghívólevél minden példányát aláírásával kell ellátnia.

Fontosabb fogalmak

meghívó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezi

Vonatkozó jogszabályok

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § l) pontja, 88. § (1)-(3) bekezdés, 89. § (1)-(2) bekezdés, 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pont,  44. § b) pont, 55. § (3) bekezdés, 63-68. §, 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. számú melléklet,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. számú melléklet VI.1. és 2. pont, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (1) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 37.§ (2)-(3) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. (1) bekezdés, 105. § (1) és (7) bekezdés, 
 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés 

Kulcsszavak

meghívó, meghívott, kötelezettségvállalás, lakhatásanyagi fedezet, lakhatásanyagi fedezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858