Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00003

Az ügy rövid leírása


Ha az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet és a vagyonkezelő között megszűnik a vagyonkezelésre létesített szerződés, az érintett ingatlanra vonatkozó vagyonkezelő jog megszűnik.

A vagyonkezelési szerződés megszűnik:
a) a szerződésben megállapított idő elteltével,
b) a szerződésben meghatározott körülmény bekövetkeztével,
c) a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy megsemmisülésével vagy a Magyar Állam tulajdonából való
kikerülésével az adott vagyontárgyra vonatkozóan, vagy
d) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével (természetes személy halálával).
A vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel, írásban, bármely esetben és időpontban
megszüntethető.
A felek a határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést írásban felmondással is megszüntethetik
(rendes felmondás).

Megszűnik a vagyonkezelői jog a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a törvény erejénél fogva, ha a vagyonkezelő törvényben meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik.

A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését az MNV Zrt. köteles nyolc napon belül kezdeményezni az érintett hatóságnál.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzést (törlést) - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést (törlést) az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

Kizáró okok: (Az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet vagy a vagyonkezelő.)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező megnevezését, székhelyét vagy telephelyét, statisztikai azonosítóját (cégjegyzékszámát bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését (törlését) kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), székhelyét vagy telephelyét is.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen kívül csatolni kell a szerződésen alapuló vagyonkezelői jog megszűnését igazoló vagyonkezelési szerződést felbontó okirat 2 eredeti és 1 másolati példányát.

Törvényi rendelkezés alapján megszűnt vagyonkezelő jog esetén a vagyonkezelési szerződést felbontó okirat ha törvény eltérően nem rendelkezik 2 eredeti és 1 másolati példányát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát.

Jogi személynek a képviseleti jogának igazolására cégkivonat 30 napján nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, aláírási címpéldányt. Amennyiben nem a képviseletre jogosult írta alá az okiratot, a képviseletre jogosult személytől származó meghatalmazást is mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.
Egyéb törvényi rendelkezés alapján az eljárás díjmentes is lehet.
Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentességben részesülők.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
Budapest Főváros XI. kerületi Hivatala
Budapest Főváros XIV. kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 90 napon belül kell meghozni.Indokolt esetben kérelemre soron kívüli ügyintézés kérhető, engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kezdeményezheti a vagyonkezelő jog törlését?
Válasz: A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kérheti (pl. a vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az MNV Zrt. nyolc napon belül köteles kezdeményezni) az érintett hatóságnál, illetve az új vagyonkezelő a jog bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg kérheti a megszűnt jog törlését.

Fontosabb fogalmak

Kijelölés: Törvény állapítja meg, hogy valamely célból, meghatározott rendeltetésű, vagy meghatározott célt szolgáló ingatlanokat mely szervezet vagyonkezelésébe adja.
Vagyonkezelési szerződés: A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bek. értelmében a törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjáig az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés , 9. § (1) bekezdés , 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a) pont, 19. § (2) bekezdés , 22.§, 26. § (1)-(3) bekezdés , (6)-(7) bekezdés , 29. §, 37. § (3) bekezdés , 45. §, 49. § (1), (3), (5) bekezdés, 51. §, 52. §, 72-74. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés , 6. §, 7. §, 60. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4)-(5), (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 41. §, 44. §, 50-52. §, 80-81. §, 116-119. §

Kulcsszavak

vagyonkezelői jog, vagyonkezelési szerződés, megállapodás, kijelöléssel létrejött vagyonkezelő, képviseletre jogosult

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858