Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00019

Az ügy rövid leírása

Főszabály szerint a jogok bejegyzése, tények feljegyzése iránt folyamatban lévő ingatlan-nyilvántartási eljárást az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti:

• ha a bejegyzés, illetve feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát az aláíró felek, illetőleg a hitelesítő vagy ellenjegyző személyek valamelyike vitatja,
• ha a bejegyzés, illetve feljegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűségét, illetve a bejegyezni kért jog, vagy feljegyezni kért tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének a tulajdoni lapra történő feljegyzésekor annak időtartamát is fel kell tüntetni, vagy utalni kell arra, hogy a felfüggesztés az eljáró hatóság döntésének jogerőre emelkedéséig tart.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem benyújtására az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, illetve aki (amely) a bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére feljegyzett tény megváltozását vagy törlését eredményezné. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az eljárást kezdeményező hatóság, valamint az adatváltozást bejelentő személy is.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra, így nem szükséges a személyes megjelenés az ügyindításra jogosult ügyfélnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége iránti per megindítását igazoló keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányát vagy annak másolatát csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztéséért külön igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás lefolytatása esetén nyolc nap, ha ennek feltételei fennállnak: a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az ingatlanügyi hatóság teljes eljárást folytat le, amelynek határideje hatvan nap. Ha a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a kérelmező a sommás eljárás lefolytatását követően kérheti, hogy a hatóság a kérelmét teljes eljárásban bírálja el. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - kilencven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú végzés ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügy megindításakor gyakori kérdés: 1. "Mikor lesz bejegyezve?" (vagyis a felfüggesztés ténye mikor kerül fel a tulajdoni lapra)? Válasz: amennyiben bejegyzésre alkalmas, akkor 30 napon belül bejegyzésre kerül. 2. Mikor látszik a Tulajdoni lapon? Válasz: Széljegyként a benyújtást követő napon.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét. Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint széljegyzést. Érdekeltek: Az ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét a földhivatal eljárása érinti, és ezért őket adott ügy­ben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
Földhivatali bejegyzés: Ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a földhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.
Hiánypótlás: Ha a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van a földhivatal - a határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
Jogosult adatai: azonosításra szolgáló adatok együtt.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 7. §, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 15.§., 17. § (1) bekezdés 13., 19. § (2) bekezdés, 22. §, 25. § (2) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 45. § (1) és (2) bekezdés, 47. §, 48. §, 49. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. §, 39/A. §, 60. §, 77. § (1) bekezdés, 83/A. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4), (5), (10) bekezdés, 32/B.-32/E. § , a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1 bekezdés), 9. §, 12. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés, 35. §, 41. §, 42. §, 50. § (1), (2), (4), (5), (6) bekezdések, 80. § (1) bekezdés, 82. § (1) bekezdés, 112. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés; az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Iktatás, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Széljegyzés, Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858