Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

FOLDH00021

Az ügy rövid leírása

A termőföld művelési ágának megváltoztatását be kell jelenteni a járási hivatalnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. A földrészlet művelési ágában bekövetkezett változást - annak ingatlan-nyilvántartási átvezetésére érdekében - az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül.
Művelési ág változásnak minősül:
− a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át,
− a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
− a terület beruházási célterületté válik,
− a terület beruházási területté válik,
− a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
− ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.
− a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri,
− ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelem benyújtására köteles az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó.

Kizáró okok: NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak vagy ténynek (a művelési ág változás megjelölését a változás előtti és a változás utáni művelési ágak feltüntetésével) a megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
Változási vázrajzot, kivéve az alábbi esetekben:
a.) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m
2-t,
b.) egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
c.) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
d.) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik (az így keletkezett alrészlet nem lehet szomszédos ugyanolyan művelési ágba tartozó alrészlettel, mert ebben az esetben az így kialakult azonos művelési ágba tartozó alrészleteket változási vázrajzzal az ingatlannyilvántartás szabályai szerint össze kell vonni).

Erdő és a fásított terület művelési ág, valamint a fás legelő és vadföld megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás esetén, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az erdészeti hatóság jogerős határozata, illetve az általa kiállított hatósági bizonyítványt.

Halastó művelési ág megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás esetén pedig a vízügyi hatóság jogerős üzemeltetési engedélye szükséges.

A termőföld végleges más célú hasznosításával összefüggő nem beruházási területre történő művelési ág változás átvezetéséhez szükséges a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozat, a földvédelmi járulék megfizetésének igazolása, valamint a határozatban megjelölt termőföld hasznosítási céllal összhangban álló olyan jogerős hatósági engedély, amely annak jogosultját a megvalósult létesítmény használatbavételére, üzemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére jogosítja. Ha a termőföld igénybevételével járó tevékenység végzése, vagy létesítmény elhelyezése nem engedélyköteles tevékenység a termőföld más célú hasznosításával összefüggő, nem beruházási területre történő művelési ág változás átvezetéséhez szükséges a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozata, a földvédelmi járulék megfizetésnek igazolása, a tevékenység jogszerű végzését, vagy a létesítmény jogszerű elhelyezését igazoló hatósági bizonyítvány, és a járási földhivatal által hivatalból kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy az engedély és a hatósági bizonyítvány szerint a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították.

Beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetéséhez szükséges a terület beruházási célterületté nyilvánításáról szóló Magyar Közlönyben közzétett Kormányhatározat megjelölése, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozat,
az engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének igazolása, a beruházással érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) a művelési ág változás átvezetéshez hozzájáruló nyilatkozata.

A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező beruházások esetén a terület beruházási területre történő átvezetéséhez szükséges a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozat, az engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének igazolása, a járási földhivatal által hivatalból kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy az engedélyben meghatározott terület legalább 10%-án - a beruházás megvalósítása céljából - a termőföld igénybevétele ténylegesen megkezdődött, továbbá, hogy a bejelentő rendelkezzen az érintett terület tulajdonjogával, vagy csatolja a terület tulajdonosának (tulajdonosainak) a művelési ág változás átvezetéséhez hozzájáruló nyilatkozatát és jelölje meg annak a kormányrendeletnek a számát, amely a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Jogi személynek: képviseleti jogának igazolására
cégkivonat, cégmásolat vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közjegyzői tanúsítványt a cégbíróság vagy a törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról, vagy
- külföldi jogi személy, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet esetében - a rá irányadó jog szerinti okiratot és cég esetében az aláírási címpéldányt.
(Ha ezen okiratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra került, az újabb kérelemben elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A termőföld művelés alól kivett területre történő átvezetésével kapcsolatos eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6 600 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással. Kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10 000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:
a Magyar Állam, egyházi jogi személy, a Magyarországon tartózkodó fegyveres erők - ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.
A termőföld művelési ágában bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó első fokon kérelemre induló eljárásért:
a) 10 000 négyzetméter területnagyságot el nem érő földrészlet esetén 20 000.- Ft,
b) 10 000 - 50 000 négyzetméter területnagyság esetén 30 000 .- Ft,
c) 50 001 - 100 000 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft,
d) 100 001 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft, valmint minden további 100 000 négyzetméter területnagyság esetén további 20 000.- Ft
összegű díjat kell fuzetni.
A díj magába foglalja az ingatlan-nyilvántartásban a földminősítési eljárás eredményeként bekövetkezett változás átvezetésének díját.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
Budapest Főváros XI. kerületi Hivatal
Budapest Főváros XIV. kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Termőföld művelés alól kivett területre történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése esetén hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke: Termőföld művelési ág megváltozásával kapcsolatban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik az elsőfokú eljárásban fizetett díj összegével.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Szükséges-e Natura 2000 területen történő művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye?
Válasz: a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye, azonban a művelési ág megváltoztatásához igen. A járási hivatal az engedély nélkül vagy az attól eltérően
végrehajtott művelési ág változást az ingatlan-nyilvántartásban átvezeti, egyidejűleg értesíti az engedély kiadására jogosult szervet, aki a megfelelő szankciók alkalmazásáról dönt.

Kinek kell bejelentenie a művelési ág változást?
Válasz: a művelési ág változást a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználónak, amennyiben a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a tulajdonosnak vagy az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervnek, vagyonkezelőnek kell bejelentenie.

Milyen szankcióra számíthat az, aki nem jelenti be a művelési ág változás tényét?
Válasz: a változás bejelentésének elmulasztása esetén a járási hivatalnak földvédelmi bírsággal kell sújtania a földhasználót. Amennyiben a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal (az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervvel, vagyonkezelővel) szemben kerül kiszabásra.

Fontosabb fogalmak

Termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.
Rét művelési ág: az a füves terület, amely fűtermését rendszeresen kaszálással hasznosítják, tekintet nélkül arra, hogy esetenként legeltetik.
Legelő művelési ág: az a füves terület, amelynek fűtermését rendszeresen legeltetéssel hasznosítják, tekintet nélkül arra, hogy esetenként kaszálják.
Kert művelési ág: a zöldségfélével, virág- vagy dísznövénnyel (fa, cserje, pázsit) beültetett, valamint gyümölcsfával (gyümölcstermő bokorral), szőlővel, zöldségfélével, virág- vagy dísznövénnyel vegyesen hasznosított terület, valamint a
− a komló ültetvények,
− a fóliasátrak, valamint a melegágyak és a palántanevelő telepek területe,
− az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közül az erdészeti szaporítóanyag, karácsonyfa, díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló terület,
− csemetekert.
Változási vázrajz: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának változását eredményező digitális és papír alapú földmérési munkarész.
Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1), a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pont, 3. §, 27-30/A. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 28. § (1)-(3) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 45. § (2) bekezdés, 49. § (3), (5) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. § a-c), g-i), k), l), o), 41. §, 42. §, 44. §, 60. §, 62. § (2), 62/A. §, 62/B. §, 62/C. §, 64. § (1), (3) , 65. § (1), 83/A. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1), 102. § (1), az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, (10) bekezdés, 32/B. §, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 1. §, 30. §, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdés a) pont, 18. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

földminősítés, művelési ág változás, gyepfeltörés, felszántás, változási vázrajz, művelés alól kivett terület.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858