Akadálymentes verzió

Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

IGSZO00013

Az ügy rövid leírása

Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a pótmagánvádló részére személyes költségmentességet és pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít és annak költségét a fél helyett megelőlegezi.
A szolgáltatás keretében a jogi segítségnyújtó szolgálat munkatársai illeték- és díjmentesen, további jövedelemvizsgálat nélkül tájékoztatják az ügyfelet a támogatás engedélyezésének, felülvizsgálatának, megvonásának és visszatérítésének a feltételeiről, a jogi segítők személyéről és elérhetőségükről, támogatás engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyomtatványokat rendelkezésre bocsátják és kitöltésükben segítséget nyújtanak (a kérelemnyomtatvány az Igazságügyi Hivatal honlapjáról (www.igazsagugyihivatal.gov.hu) is letölthető).
Amennyiben az ügyfél - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmében foglaltak és az ahhoz csatolt igazolások alapján jövedelmi és vagyoni viszonyaira, valamint arra figyelemmel, hogy szakvizsgával nem rendelkezik vagy hogy jogban járatlansága vagy egyéb személyes körülményei folytán képtelen személyesen eljárva a jogainak hatékony érvényesítésére - jogosulttá válik a szolgáltatás igénybe vételére, a jogi segítő (az Igazságügyi Hivatallal szolgáltatási szerződést kötött és a jogi segítői névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet, ügyvéd, ügyvédi iroda, illetve a tevékenységét Magyarországon állandó jelleggel végző európai közösségi jogász) a részére átadott meghatalmazás útján vagy a jogi segítő, illetve a kamarai nyilvántartásban kirendelhetőként nyilvántartott ügyvéd vagy ügyvédi iroda kirendelés alapján ellátja fél jogi képviseletét.
A személyes költségmentesség keretében a pótmagánvádló állam általi előlegezéssel jogosult a pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételére, illetve a pótmagánvádlót és képviselőjét a büntetőügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása során illeték feljegyzési jog illeti meg.
A jogi segítői névjegyzék az Igazságügyi Hivatal honlapján (www.igazsagugyihivatal.gov.hu) megtekinthető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: A pótmagánvádló részére a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet az egyéb feltételek teljesítése esetén az állampolgárságára tekintet nélkül engedélyezhető.

Milyen adatokat kell megadni?

1.) A pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére irányuló eljárás során a félnek igazolnia kell azt, hogy megfelel az engedélyezés feltételeinek és nyilatkoznia arról, hogy milyen támogatást kér.
2.) A félnek a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány A) és D) részét mind magára, mind - a nyomtatvány szerinti tartalommal - a vele közös háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie és féllel közös háztartásban élő nagykorú, cselekvőképes személynek - kivéve, a bírósági eljárásban ellenérdekű fél - a nyomtatvány erre szolgáló részét aláírásával kell ellátnia. Ha az aláírásnak akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemény rovatában fel kell tüntetni.
A nyomtatványon a félnek nyilatkoznia kell:
a) a természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről és állampolgárságáról;
b) jövedelmi helyzetéről: e körben minden, a munkaviszony, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-ellátásról nyilatkozni kell a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása után fennmaradó) összeg megjelölésével;
c) vagyoni helyzetéről, kivéve a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, valamint az összesen 130.000 Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzt és pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelést;
d) a vele közös háztartásban élők természetes személyazonosító adatairól, jövedelmi helyzetéről;
e) arról, hogy milyen büntető eljárásban (eljáró bíróság; eljárás tárgya; ha az eljárás már megindult, annak száma; érintett felek megjelelölése) és az eljárás mely szakaszában kéri a támogatást, valamint, hogy kapott e az ügyben korábban támogatást,
f) a támogatás formájára (pártfogó ügyvédi képviselet, személyes költségmentesség),
g) a Közlemény rovatban arra nézve, hogy az ügy bonyolultsága, jogban járatlansága vagy egyéb személyes körülményei folytán képtelen személyesen eljárva a jogainak hatékony érvényesítésére, vagy hogy jogi szakvizsgával nem rendelkezik,
f) a Közlemény rovatban arról, ha a feltüntetett vagyontárgy a fél és a vele közös háztartásban élő személyek nyomtatványban feltüntetett jövedelmének megszerzéséhez nélkülözhetetlen; ha korábban engedélyezett támogatásból eredő, lejárt határidejű, de meg nem fizetett tartozása van az állam felé, de kéri újabb támogatás engedélyezését, mert jövedelmi, vagyoni helyzetének megromlása nem teszi lehetővé a korábbi tartozás megfizetését;
h) ugyancsak a közlemény rovatban – amennyiben a fél rendelkezésre álló jövedelme a rászorultsági összeghatárt meghaladja - arról, ha
- a jogi szolgáltatás igénybevételét lehetetlenné tévő mértékben akadályoztatva van a jövedelmével való rendelkezési joga gyakorlásában,
- számára a jogi szolgáltatás igénybevétele egyéb személyes körülményeire - így különösen fogyatékosságára, illetve a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye államának magas megélhetési költségeire - tekintettel még az igazolt összegű jövedelme mellett is lehetetlen, vagy
- a jövedelmét a jogi szolgáltatás igénybevételétől eltérő más célra kell fordítania és ennek elmaradása a fél vagy a vele egy háztartásban élők életét, testi épségét, egészségét vagy megélhetését közvetlenül veszélyeztetné.
3.) Elegendő a kérelemnyomtatvány kérelmező személyi adataira és a büntető eljárás adataira vonatkozó részének kitöltése, ha a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították.
4.) Elegendő a kérelemnyomtatvány kérelmező személyi adataira és ügytárgyra vonatkozó részének kitöltése abban az esetben is, ha a fél menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérő, továbbá a kiegészítő védelemben részesítését kérő személy. Ez esetben rászorultságát a menekültügyi hatóság előzetes vizsgálati eljárása alatt humanitárius célú tartózkodási engedélyével, az érdemi eljárás alatt humanitárius célú tartózkodási engedélyével, valamint a menekültügyi hatóság érdemi eljárásra utaló végzésével igazolhatja.

Milyen iratok szükségesek?


1.) A pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet az 1. melléklet szerinti nyomtatvány A) és D) részének kitöltésével kell előterjeszteni egy példányban, 30 napnál nem régebbi keltezésű nyomtatványon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál.
2.) A kérelemhez csatolni kell a támogatásra való jogosultságot igazoló okiratokat, hatósági bizonyítványt, illetve be kell mutatni a jogosultságot igazoló hatósági igazolványt.
3.) A félnek a kérelemhez csatolni kell a fél és a vele közös háztartásban élők rendszeres havi nettó jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást - meghatározott időszakra valamely ellátásra jogot biztosító igazolást (vagy másolatát) az igazolás időbeli hatálya alatt a ezen határidőn túl is elfogadható -, valamint a háztartás jövedelmét terhelő levonásokról (tartásdíj, lakás- vagy egyéb hitel, gyógyszerköltség) szóló igazolást, ha pedig a bíróság részére a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő személyes költségmentességet engedélyezett, az erről szóló igazolást.
4.) Ha a fél bűncselekmény áldozataként kér jogi segítséget, a kérelemhez csatolni kell az áldozatsegítő szolgálat külön jogszabályban foglaltak szerinti, áldozati státuszról szóló igazolását.
5.) A fél (más, a nyilatkozatban szereplő személy) jövedelmét a munkáltatója, vagy a kifizetést teljesítő, illetve a járandóságot folyósító szerv igazolja a nyomtatvány megfelelő rovatának kitöltésével és a nyilatkozat aláírásával, lebélyegzésével. Ha a jövedelemigazolás csak külön nyilatkozat formájában szerezhető be, azt - a nyomtatványnak megfelelő tartalommal - csatolni kell a nyomtatványhoz.
6.) Ha a félnek nyugdíjat folyósítanak, a nyomtatványhoz a kérelem előterjesztését megelőző havi postai nyugdíjszelvény vagy a legutolsó folyószámla-kivonat (másolata) is csatolható igazolásként. E szabály megfelelően alkalmazható a félnek folyósított egyéb járandóságok, szociális ellátások igazolása esetén is.
7.) A vállalkozónak a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a havi nettó jövedelméről. A vállalkozó éves adózott jövedelmét az állami adóhatóság igazolja; ezen összeg tizenketted részét kell havi nettó jövedelemként feltüntetni a nyomtatványon.
8.) Ha a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, elegendő az erről szóló igazolás becsatolása, további jövedelemigazolásokra nincs szükség.
8.) A kiskorú sértett és magánfél a jövedelmi és vagyoni viszonyaira, tekintet nélkül, valamint egyéb körülmények - ügy bonyolultsága, jogban járatlanság vagy egyéb személyes körülmények - mérlegelése nélkül jogosult a támogatásra, ez esetben nem szükséges csak a kérelem személyi adatokra és az eljárás adataira vonatkozó részének kitöltése.
9.) Menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérő, továbbá a kiegészítő védelemben részesítését kérő személy rászorultságát a menekültügyi hatóság előzetes vizsgálati eljárása alatt humanitárius célú tartózkodási engedélyével, az érdemi eljárás alatt humanitárius célú tartózkodási engedélyével, valamint a menekültügyi hatóság érdemi eljárásra utaló végzésével igazolhatja.
10.) A kérelemhez csatolni kell a vádindítvány egy példányát, vagy ha a pótmagánvádló már azt benyújtotta a bírósághoz, a bíróság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott példányának másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárás tárgyánál fogva nem jár illeték- és díjfizetési kötelezettséggel, az eljárásban felmerült tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban a fél köteles (kivéve a törvényben szabályozott eseteket, pl. ha támogatásban részesül vagy támogatás iránti kérelmét nem rászorultság miatt utasították el; ha a szolgálat munkatársai adnak szóbeli tájékoztatást, ha természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a hatósághoz;, ha a fél nemzetiségi szervezet nevében jár el).
Az így felmerülő eljárási díj megfizetésének módja: csekken, postai úton

Hol intézhetem el?

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok elérhetősége a www.kormanyhivatal.hu oldalon megtekinthető.

Ügyintézés határideje

A jogi segítségnyújtó szolgálat a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig tizenöt napon belül dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmet elbíráló érdemi döntés, a díjmegállapító határozat és a visszatérítési kötelezettség tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

 fővárosi és megyei kormányhivatal

(www.kormanyhivatal.hu)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a hatóságnál (illetékesség alapján eljáró járási (fővárosi kerületi) hivata

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Milyen típusú jogi segítséget tud nyújtani a Szolgálat?
Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a pótmagánvádló részére személyes költségmentességet és pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít és annak költségét a fél helyett megelőlegezi.
2. A jogi segítségnyújtási rendszerben büntető eljárásban igényelt pártfogó ügyvédi képviselet vonatkozásában ki tekinthető rászorultnak?
Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászoruló, aki:
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
b) közgyógyellátásban részesül,
c) átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
d) menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi-vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult, ,
e) vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,
f) visszahonosítási eljárásban vesz részt,
g) családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,h) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény hatálya alá tartozik, azonban lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel nem rendelkezik Magyarország területén, és akivel szemben az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján kiutasító határozatot hozott.
A jövedelmi és vagyoni viszonyokat vizsgálva rászoruló a fél, ha
a) a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás), nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét - egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-át -, illetve ha
b) az ügyfél bűncselekmény áldozata és háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás), nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át, az ügyfél állami előlegezéssel lesz jogosult a szolgáltatás igénybe vételére. A fél részére a rászorultságot akkor is meg kell állapítani, ha a fél rendelkezésre álló jövedelme a rászorultsági összeghatárt meghaladja, de a fél
a) a jogi szolgáltatás igénybevételét lehetetlenné tévő mértékben akadályoztatva van a jövedelmével való rendelkezési joga gyakorlásában,
b) számára a jogi szolgáltatás igénybevétele egyéb személyes körülményeire - így különösen fogyatékosságára, illetve a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye államának magas megélhetési költségeire - tekintettel még ilyen összegű jövedelem mellett is lehetetlen, vagy
c) a jövedelmét a jogi szolgáltatás igénybevételétől eltérő más célra kell fordítania és ennek elmaradása a fél vagy a vele egy háztartásban élők életét, testi épségét, egészségét vagy megélhetését közvetlenül veszélyeztetné. 3. Hol és milyen formában terjeszthető elő a jogi segítségnyújtás iránti kérelem?
A kérelmet e célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával, továbbá a szükséges mellékletek (igazolások) csatolásával lehet benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egységénél (személyesen vagy postán). A nyomtatvány beszerezhető a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál, illetve letölthető a világhálóról (http://igazsagugyihivatal.gov.hu). A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.
4. Hogyan kell igazolnom a rászorultságomat? Milyen mellékletek szükségesek a kérelem előterjesztéséhez?
Az ügyfél és a vele közös háztartásban élők:
a) 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolása, vagy
b) a kérelem előterjesztését megelőző havi nyugdíjszelvény,
c) legutolsó folyószámla – kivonat,
d) nyugdíjszelvény, vagy nyugdíjat megállapító határozat,
e) iskolalátogatási igazolás olyan nagykorú esetén, aki nappali képzés keretében felsőfokú tanulmányokat folytat,
f) jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászoruló (pl: közgyógyellátásban, aktív korúak ellátásában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy) esetén az ellátásról, ellátásra jogosultságról szóló igazolás.
5. Mennyi idő alatt bírálja el a Szolgálat a kérelmemet?
Személyesen benyújtott kérelmeket – ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján megállapíthatók – kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 5 nap alatt, míg az írásban benyújtott kérelem alapján 15 nap alatt bírálja el (a kérelem beérkezésétől számítva).
6. Hogyan találok jogi segítőt (ügyvédet, jogvédő társadalmi szervezetet)?
A szolgáltatás igénybe vételének engedélyezése esetén a határozat jogerőre emelkedésével a Szolgálat az ügyfél rendelkezésére bocsátja a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők adatait, mely a világhálón (http://igazsagugyihivatal.gov.hu) is megtalálható. A jogi segítői névjegyzék tartalmazza a Szolgálattal szerződésben álló ügyvédek, ügyvédi irodák, társadalmi szervezetek nevét és elérhetőségét (címét, telefonszámát, e-mail címét), melynek alapján az ügyfél felveheti a kapcsolatot az általa választott jogi segítővel.
7. Hogyan vehetem igénybe a Szolgálat által engedélyezett jogi szolgáltatást?
Az ügyfél átadja az általa felkeresett jogi segítő számára:
a) az engedélyező határozat egy (jogi segítői) példányát
b) pártfogó ügyvédi képviselet esetén a meghatalmazás két példányát
c) a jogvitás ügy iratanyagát, és személyazonosító okmánnyal igazolja,hogy a támogatást részére engedélyezték.
8. Keletkezhet-e fizetési kötelezettségem a Szolgálat által engedélyezett jogi szolgáltatás igénybevétele esetén?
Igen, amennyiben a fél az eljárás jogerős befejezését követően a bíróság döntése szerint a pártfogó ügyvédi díj viselésére lesz köteles, a szolgálat a jogi segítő által megküldött alakszerű számla beérkezését követően határozattal kötelezi a szolgáltatás díjának jogszabályban meghatározott - fő szabály szerint egy éves - határidőn belül való megtérítésére. A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás adók módjára hajtandó be.
Valamint, ha a az eljárás jogi vagy a Szolgálat megvonja a támogatást abból az okból, hogy az engedélyezés során fél valótlan adatot szolgáltatott, mivel az igénybevétel feltételei az előterjesztéskor sem álltak fenn.
9. Milyen fizetési kedvezményeket kérhetek?
Fizetési halasztást, részletfizetést, ha az ügyfélen kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséggel járna.
10. Meghatalmazhatok e másik jogi segítőt vagy kérhetem e másik jogi segítő kirendelését?
Ha fél egy jogi segítőnek meghatalmazást adott, de a szolgáltatás nyújtását lehetetlenné teszi az, hogy a fél és a jogi segítő nem tud együttműködni és ezt a fél és a jogi segítő jelzik, illetve indokolt kérelemben kérik a a képviselet megszüntetését,ha a szolgálat a szolgálat ehhez hozzájárul, a fél részére új meghatalmazás formanyomtatvány kerül kiadásra záradékolt határozati példányokkal, melyek alapján újabb 30 napos határidőn belül a fél másik jogi segítőhöz fordulhat. Ha a fél képviseletét pártfogó ügyvédként jogi segítő nem vállalja, és ez - a határidőkre tekintettel - a jogainak sérelmével járhat, a fél az eljárási határidő elmulasztása esetén erre hivatkozással a perben igazolási kérelmet terjeszthet elő, a jogi segítségnyújtó szolgálat pedig részére - kérelmére - pártfogó ügyvédként jogi segítőt, ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendelhet ki. A jogi segítségnyújtó szolgálat a kirendelésről a végzés egy kiadmányának egyidejű megküldésével, illetve amennyiben az eljáró bíróságról és a per ügyszámáról csak később szerez tudomást, a tudomásszerzést követően haladéktalanul megküldött végzéssel értesíti az eljáró bíróságot.
A jogi segítségnyújtó szolgálat a határozat jogerőre emelkedését követően pártfogó ügyvédként jogi segítőt, kivételesen ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki
a) a fél kérelmére vagy hozzájárulásával, ha az ügy jellegére vagy a fél körülményeire tekintettel már a támogatás engedélyezésekor valószínűsíthető, hogy a fél képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható,
A Szolgálat a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmenti, ha a kirendelt ügyvéd
a) kamarai tagsága megszűnt,
b) az ügyvédi tevékenységét szünetelteti,
c) ügyvédi tevékenységét felfüggesztették,
d) nem szerepel a kirendelt ügyvédi jegyzéken,
e) az ellenérdekű felet más ügyben képviseli,
f) az ellenérdekű fél hozzátartozója gyámja, gondnoka,
g) a terhelttel, illetve a képviselt személlyel ellentétesen érdekelt.
A Szolgálat a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmentheti, ha a kirendelt ügyvéd
a) a kamara működési területén kívül kellene, hogy eljárjon,
b) olyan körülmény merült fel, amely a kirendelés ellátását akadályozza,
c) a terhelt, illetve a képviselt személy alapos okkal kéri a kirendelt védő felmentését.
A felmentésre az ügyfél vagy a pártfogó ügyvéd indokolt kérelme alapján kerülhet sor. A szolgálat a kirendelésről 3 munkanapon belül dönt és ennek tényéről, valamint új ügyvéd kirendeléséről értesíti az ügyfelet, az eljáró bíróságot, valamint a felmentett és az újonnan kirendelt pártfogó ügyvédet.

Fontosabb fogalmak

A szolgáltatás díjának állam általi előlegezése:
Amennyiben az ügyfél mint sértett, magánvádló, magánfél, pótmagánvádló, vagy egyéb érdekelt büntetőeljárásban igényel pártfogó ügyvédi képviseletet, állami előlegezéssel lesz jogosult a szolgáltatás igénybe vételére az alábbi esetekben:
a; ha a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás), nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét - egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-át ;
b; ha a fél a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították;
c; ha a támogatás iránti kérelmet előterjesztő félről a külön törvény szerinti eljárásban megállapították azt, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére és a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át.
Amennyiben az eljárás jogerős befejezését követően a bíróság döntése szerint a pártfogó ügyvédi díj viselésére lesz köteles, a szolgálat a jogi segítő teljesítését igazoló alakszerű számla beérkezését követően határozattal kötelezi a szolgáltatás díjának jogszabályban meghatározott - fő szabály szerint egy éves - határidőn belül való megtérítésére. A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás adók módjára hajtandó be.
Pártfogó ügyvédi meghatalmazás:
Az engedélyező határozat mellékletét képező 3 példányos nyomtatvány, az ügyfél a szolgáltatás igénybe vétele során átadja az általa választott jogi segítő részére.
Jogi segítő:
A jogi segítők névjegyzékében szereplő ügyvéd vagy jogi segítő szervezet, akit az ügyfél a szolgáltatás igénybe vételének engedélyezése esetén felkereshet a szolgáltatás igénybe vétele – az ügy tárgyát képező eljárásban engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet - céljából. A jogi segítői névjegyzék a http://igazsagugyihivatal.gov.hu weboldalon megtekinthető, illetve arról a határozatot kibocsátó Szolgálat ad tájékoztatást. Kirendelt pártfogó ügyvéd: jogi segítő, illetve a jogi segítői névjegyzékben nem szereplő ügyvéd,ügyvédi iroda
Személyes költségmentesség:
A személyes költségmentesség keretében a pótmagánvádlót és képviselőjét a büntetőügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása során illeték feljegyzési jog illeti meg.
Közös háztartás:
Azon személyek összessége, akik - függetlenül a rokoni kapcsolatoktól - egy jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek és folyamatos életviteli költségeiket (pl rezsiköltségek) közösen viselik.
Egyedülálló:
Aki nem él mással közös háztartásban, függetlenül családi állapotától.

Vonatkozó jogszabályok

2003. évi LXXX. tv. a jogi segítségnyújtásról 4.§ (1) bekezdés, 5.§, 7-9/A.§, 10.§ (1)-(3) bekezdés, 17-18.§, 19.§ (1)-(2) bekezdés, 22.§ (1)-(2) bekezdés 23.§ (1) és (2) bekezdés, 24.§, 28.§, 36-38.§, 39.§ (9) bekezdés, 52.§-59.§, 61.-64.§,
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 5.§-23.§; 75.-123. §
1998. évi XI. tv. az ügyvédekről 34§ (1) és (3) bekezdés,
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 56.§ (4) bekezdés,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33.§ (2) bekezdés 28. pont ,
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgálatokkal kapcsolatos feladat és hatáskörökről 6. § b) pont, 9.§ (2) bekezdés, 10. § (1)-(2) bekezdés

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21.§ (1) bekezdés a; pont, 31.§ (2) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§, 99.§(1) bekezdés, 102.§ (1)bekezdés

Kulcsszavak

büntetőper, jogi képviselet, állam általi átvállalás nincs, állam általi előlegezés, bűncselekmény áldozata, pártfogó ügyvéd, meghatalmazás, kirendelés, állam által garantált pártfogó ügyvédi díj, visszatérítési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858