Akadálymentes verzió

Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

IGSZO00015

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a peren kívüli jogi segítségnyújtás, illetve pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére állami előlegezéssel jogosult fél vagy peres, nemperes, valamint büntető eljárásban az ellenérdekű fél, illetve a terhelt az állam által előlegezett támogatás részbeni vagy teljes összegének visszatérítésére köteles, a jogi segítségnyújtó szolgálat - kérelmére, indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb hat hónapra terjedő halasztást vagy részletfizetést adhat a teljesítésre.
A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg fizetési kedvezményt kérhet az említett indokok alapján.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: Halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem előtejesztésére jogosult az peren kívüli jogi segítségnyújtás, illetve pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére állami előlegezéssel jogosult fél vagy peres, nemperes eljárásban az ellenérdekű fél, illetve büntető eljárásban a terhelt, ha az állam által előlegezett támogatás részbeni vagy teljes összegének visszatérítésére köteles, amennyiben a kérelmet a visszafizetési kötelezettsége teljesítésére nyitva álló határidőn belül, illetve ennek elmulasztása esetén a fizetési felszólításban önkéntes teljesítésre biztosított 30 napos határidőn belül nyújta be.

Milyen adatokat kell megadni?

A félnek a részletfizetés/halasztás engedélyezésére irányuló kérelmében részletesen nyilatkoznia kell arra nézve, hogy milyen rajta kívül álló ok vagy okok teszik lehetetlenné határidőre való teljesítést, vagy az miért jelent számára aránytalan nehézséget.
A teljesítési határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a fizetési felszólításban önkéntes teljesítésre biztosított 30 napos határidőn belül kérhet fizetési kedvezményt, e körben nyilatkoznia kell, hogy milyen okból mulasztotta el a kérelem teljesítési határidőn belül való benyújtását.

Milyen iratok szükségesek?

A félnek a részletfizetés/halasztás engedélyezésére irányuló kérelmében részletesen nyilatkoznia kell arra nézve, hogy milyen rajta kívül álló ok vagy okok teszik lehetetlenné határidőre való teljesítést, vagy az az miért jelent számára aránytalan nehézséget és az ezt alátámasztó dokumentumokat, iratokat, igazolásokat (jövedelemigazolás, gyógyszerköltségről, hiteltartozásról szóló igazolás stb.) a kérelem elbírálhatósága érdekében csatolni szükséges.
A teljesítési határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt, e körben nyilatkoznia kell, hogy milyen okból mulasztotta el a kérelem teljesítési határidőn belül való benyújtását és csatolnia kell az igazolási kérelmet alátámasztó dokumentumokat is, ha rendelkezésre állnak ilyenek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárás tárgyánál fogva nem jár illeték- és díjfizetési kötelezettséggel, az eljárásban felmerült tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban a fél köteles (kivéve a törvényben szabályozott eseteket, pl. ha támogatásban részesül vagy támogatás iránti kérelmét nem rászorultság miatt utasították el; ha a szolgálat munkatársai adnak szóbeli tájékoztatást, ha természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a hatósághoz;, ha a fél nemzetiségi szervezet nevében jár el).
Az így felmerülő eljárási díj megfizetésének módja: csekken, postai úton.

Hol intézhetem el?

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. Az  elérhetőség a www.kormanyhivatal.hu oldalon megtekinthető.

Ügyintézés határideje

A részletfizetésre, halasztásra irányuló kérelmet elbíráló döntést, amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a kérelem beérkezésének napját követő naptól számított 8 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A részletfizetésre, halasztásra irányuló kérelmet elbíráló döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél előterjesztésével közigazgatási pert indíthat a döntést kézhezvételét követő 30 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a döntést hozó jogi segítségnyújtó szolgálatnál kell előterjeszteni és az per tárgyává tett közigazgatási cselekmény megvalósulásának helye szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő: A döntés kézhezvételét követő 30 napon belül kezdeményezhető közigazgatási per a keresetlevél előterjesztésével.

A fellebbezési illeték mértéke: A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

 

 

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor keletkezhet fizetési kötelezettség a Szolgálat által engedélyezett jogi szolgáltatás igénybevétele esetén?
Ha a Szolgálat megelőlegezéses támogatást biztosított peren kívüli jogi szolgáltatás keretében és az ügyfél a peren kívüli jogi segítségnyújtást igénybe vette, illetve pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vétele esetén ha az eljáró bíróság a díjviselésről úgy rendelkezett, hogy az részben vagy teljes egészében a jogi segítségnyújtásra megelőlegező típusú támogatással jogosulttá vált fél és/vagy az ellenérdekű fél (büntető eljárásokban terhelt) viseli.
2. Milyen fizetési kedvezményeket kérhetek?
Fizetési halasztást, illetve részletfizetést, ha az ügyfélen kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséggel járna.
A szolgálat egy alkalommal legfeljebb hat hónapra terjedő halasztást vagy részletfizetést adhat a teljesítésre.
3. Hol és milyen formában terjeszthető elő a fizetési kedvezmény iránti kérelem?
A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos kérelmet az jogi segítségnyújtó szolgálat bírálja el, amelyik a támogatást engedélyezte.
A kérelem nincs alakszerűséghez kötve, de a félnek részletesen nyilatkoznia kell arra nézve, hogy milyen rajta kívül álló ok vagy okok teszik lehetetlenné határidőre való teljesítést, vagy az miért jelent számára aránytalan nehézséget.
4. Hogyan kell igazolnom, hogy az engedélyezés feltételei fennállnak? Milyen mellékletek szükségesek a kérelem előterjesztéséhez?
A félnek részletesen nyilatkoznia kell arra nézve, hogy milyen rajta kívül álló ok vagy okok teszik lehetetlenné határidőre való teljesítést, vagy az miért jelent számára aránytalan nehézséget és az ezt alátámasztó dokumentumokat, iratokat, igazolásokat (jövedelemigazolás, gyógyszerköltségről, hiteltartozásról szóló igazolás stb.) a kérelem elbírálhatósága érdekében csatolnia kell.
A teljesítési határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a fizetési felszólításban önkéntes teljesítésre biztosított 30 napos határidőn belül, ezt követően pedig igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt és a körben nyilatkoznia kell, hogy milyen okból mulasztotta el a részletfizetés és/vagy halasztás iránti kérelem teljesítési határidőn belül való benyújtását és csatolnia kell az azt igazoló dokumentumokat – amennyiben rendelkezésre állnak ilyenek -, hogy a mulasztás rajta kívül álló ok miatt történt.
5. Meddig nyújthatom be a kérelmet?
A visszatérítésre kötelező határozatban és az ezt követően kiadott fizetési felszólításban foglalt teljesítési határidőn belül van lehetősége a kötelezett félnek arra, hogy fizetési kedvezmény (részletfizetés és/vagy halasztás) iránti kérelmet terjesszen elő, ezt követően pedig abban az esetben, ha a fél egyúttal igazolási kérelmet is előterjeszt, és e körben nyilatkozik, hogy milyen okból mulasztotta el a részletfizetés és/vagy halasztás iránti kérelem teljesítési határidőn belül való benyújtását, valamint csatolja az azt igazoló dokumentumokat – amennyiben rendelkezésre állnak ilyenek -, hogy a mulasztás rajta kívül álló ok miatt történt.

Fontosabb fogalmak

A szolgáltatás díjának állam általi előlegezése peren kívüli jogi segítségnyújtásra irányuló eljárásokban:
Amennyiben az ügyfél állami előlegezéssel vált jogosulttá a szolgáltatás igénybe vételére, a szolgálat a jogi segítő teljesítését igazoló alakszerű számla beérkezését követően határozattal kötelezi a szolgáltatás díjának jogszabályban meghatározott - fő szabály szerint egy éves - határidőn belül való megtérítésére. A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás adók módjára hajtandó be. A fél állami előlegezéssel jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, ha háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás) magasabb a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél - vagy egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-ánál -, de nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43%-át.
A szolgáltatás díjának állam általi előlegezése polgári peres és nemperes eljárásokban:
Amennyiben az ügyfél állami előlegezéssel vált jogosulttá a szolgáltatás igénybe vételére és az eljárás jogerős befejezését követően a bíróság döntése szerint a pártfogó ügyvédi díj részbeni vagy teljes viselésére lesz köteles, a szolgálat a jogi segítő teljesítését igazoló alakszerű számla beérkezését követően határozattal kötelezi a szolgáltatás díjának jogszabályban meghatározott - fő szabály szerint egy éves - határidőn belül való megtérítésére. A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás adók módjára hajtandó be. A fél állami előlegezéssel jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, ha háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás) magasabb a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél - vagy egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-ánál -, de nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43%-át.
Ha a támogatás iránti kérelmet előterjesztő félről a külön törvény szerinti eljárásban megállapították azt, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére, a rászorultság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fél helyett a jogi szolgáltatás díját az állam előlegezi, ha a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át.
A szolgáltatás díjának állam általi előlegezése büntető eljárásokban: Amennyiben az ügyfél mint sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt vagy pótmagánvádló büntetőeljárásban igényel pártfogó ügyvédi képviseletet, állami előlegezéssel lesz jogosult a szolgáltatás igénybe vételére az alábbi esetekben:
a; ha a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás), nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét - egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-át ;
b; ha a fél a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították;
c; ha a sértett/magánfél kiskorú;
d; ha a támogatás iránti kérelmet előterjesztő félről a külön törvény szerinti eljárásban megállapították azt, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére és a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át.
Fizetési kedvezmény:
Visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén a jogi segítségnyújtó szolgálat - a fél kérelmére, indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb hat hónapra terjedő halasztást vagy részletfizetést adhat a teljesítésre.
Igazolási kérelem:
A teljesítési határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt és a körben nyilatkoznia kell, hogy milyen okból mulasztotta el a részletfizetés és/vagy halasztás iránti kérelem teljesítési határidőn belül való benyújtását és csatolnia kell az azt igazoló dokumentumokat – amennyiben rendelkezésre állnak ilyenek -, hogy a mulasztás rajta kívül álló ok miatt történt.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 28. ponta jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 2. § (2) bekezdés, 33-35. §, 37. §, 39. § (11) bekezdés, 59. §, 62. § (2) és (4) bekezdés és 63. § (8) bekezdés
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. §, 16. §, 44. §, 46. §, 47. §, 50. §, 53. §, 63. §, 80-82. §, 111-114. §, 116. §
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 1-129. §

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 1. §, 5. §, 6. § (b) 9. § , 10. § (1a) bekezdés
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)-(4) bekezdés és 17. §
a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 28. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

valamennyi támogatási ügytípus, állam általi előlegezés, támogatott fél, ellenérdekű fél, terhelt, visszatérítési kötelezettség, indokolt esetben, egyszerű kérelem, fizetési felszólítás, adók módjára behajtandó köztartozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858