Akadálymentes verzió

Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem

Kódszám

IGSZO00018

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a polgári peres és nemperes eljárásokban pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére állami előlegezéssel jogosulttá vált fél az állam által előlegezett támogatás részbeni vagy teljes összegének visszatérítésére köteles, a jogi segítségnyújtó szolgálat - kérelmére - mentesítheti a pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére vonatkozó kötelezettsége alól, ha igazolja, hogy a támogatást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően rászorultsága olyan módon változott meg, hogy állami átvállalással lenne jogosult a szolgáltatás igénybe vételére.
A fél a visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésre vagy annak mérséklésére irányuló kérelmét a pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, a jogi segítségnyújtó szolgáltatás igénybe vétele esetén benyújtandó kérelemnyomtatvány személyi és vagyoni részének kitöltésével, a kérelem előterjesztésére irányadó általános szabályok megfelelő alkalmazásával terjesztheti elő a szolgálatnál.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:
A felet terhelő pártfogó ügyvédi díj visszafizetésének kötelezettsége alóli részleges vagy teljes mentesülésre irányuló kérelem előterjesztésére a polgári peres és nemperes eljárásokban pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére állami előlegegezéssel jogosulttá vált fél, valamint a bíróság részleges költségmentességet engedélyező határozata alapján támogatásban részesülő fél jogosult, amennyiben a kérelmet a - a pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül - nyújtja be.

Kizáró okok: Az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1.) A pártfogó ügyvédi képviselet kapcsán indított mentességi eljárás során a félnek igazolnia kell azt, hogy megfelel az állam általi átvállalással biztosított támogatás feltételeinek
2.) A félnek a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány A) részét mind magára, mind - a nyomtatvány szerinti tartalommal - a vele közös háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie és féllel közös háztartásban élő nagykorú, cselekvőképes személynek - kivéve, ha a jogvitában vagy a bírósági, hatósági eljárásban ellenérdekű fél - a nyomtatvány erre szolgáló részét aláírásával kell ellátnia. Ha az aláírásnak akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemény rovatában fel kell tüntetni.
A nyomtatványon a félnek nyilatkoznia kell:
a) a természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről és állampolgárságáról;
b) jövedelmi helyzetéről: e körben minden, a munkaviszony, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-ellátásról nyilatkozni kell a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása után fennmaradó) összeg megjelölésével;
c) vagyoni helyzetéről, kivéve a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, valamint az összesen 130.000 Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzt és pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelést;
d) a vele közös háztartásban élők természetes személyazonosító adatairól, jövedelmi helyzetéről;
e) a Közlemény rovatban arról, ha a feltüntetett vagyontárgy a fél és a vele közös háztartásban élő személyek nyomtatványban feltüntetett jövedelmének megszerzéséhez nélkülözhetetlen;

Milyen iratok szükségesek?

1.) A mentesség iránti kérelmet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet az 1. melléklet szerinti nyomtatvány A) részének kitöltésével kell előterjeszteni egy példányban, 30 napnál nem régebbi keltezésű nyomtatványon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál.
2.) A kérelemhez csatolni kell a kérelem megalapozottságát igazoló okiratokat, hatósági bizonyítványt, illetve be kell mutatni a jogosultságot igazoló hatósági igazolványt.
3.) A félnek a kérelemhez csatolni kell a fél és a vele közös háztartásban élők rendszeres havi nettó jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást - meghatározott időszakra valamely ellátásra jogot biztosító igazolást (vagy másolatát) az igazolás időbeli hatálya alatt a ezen határidőn túl is elfogadható -, valamint szükség szerint a háztartás jövedelmét terhelő levonásokról (tartásdíj, lakás- vagy egyéb hitel, gyógyszerköltség) szóló igazolást.
4.) A fél (más, a nyilatkozatban szereplő személy) jövedelmét a munkáltatója, vagy a kifizetést teljesítő, illetve a járandóságot folyósító szerv igazolja a nyomtatvány megfelelő rovatának kitöltésével és a nyilatkozat aláírásával, lebélyegzésével. Ha a jövedelemigazolás csak külön nyilatkozat formájában szerezhető be, azt - a nyomtatványnak megfelelő tartalommal - csatolni kell a nyomtatványhoz.
5) Ha a félnek nyugdíjat folyósítanak, a nyomtatványhoz a kérelem előterjesztését megelőző havi postai nyugdíjszelvény vagy a legutolsó folyószámla-kivonat (másolata) is csatolható igazolásként. E szabály megfelelően alkalmazható a félnek folyósított egyéb járandóságok, szociális ellátások igazolása esetén is.
6.) A vállalkozónak a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a havi nettó jövedelméről. A vállalkozó éves adózott jövedelmét az állami adóhatóság igazolja; ezen összeg tizenketted részét kell havi nettó jövedelemként feltüntetni a nyomtatványon.
7.) Ha a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, vagy a kérelem tárgyát képező peres eljárásban személyes költségmentességben részesül - és a költségmentesség kiterjed a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is -, illetve ha tárgyi költségmentes ügyben lép fel, elegendő az erről szóló igazolás, peres irat becsatolása, további jövedelemigazolásokra nincs szükség.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárás tárgyánál fogva nem jár illeték- és díjfizetési kötelezettséggel, az eljárásban felmerült tolmácsolási és fordítási költségek viselésére azonban a fél köteles (kivéve a törvényben szabályozott eseteket, pl. ha támogatásban részesül vagy támogatás iránti kérelmét nem rászorultság miatt utasították el; ha a szolgálat munkatársai adnak szóbeli tájékoztatást, ha természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a hatósághoz;, ha a fél nemzetiségi szervezet nevében jár el).
Az így felmerülő eljárási díj megfizetésének módja: csekken, postai úton.

Hol intézhetem el?

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A kérelmet elbíráló határozatot, amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a kérelem beérkezésének napját követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmet elbíráló határozat és az eljárást megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi / Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a hatóságnál (illetékesség alapján járási (fővárosi kerületi) hivatalnál) kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor keletkezhet fizetési kötelezettség a támogatott félnek a Szolgálat által engedélyezett, pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére irányuló jogi szolgáltatás esetén?
Ha a polgári peres és nemperes eljárásban megelőlegezéssel biztosított pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vétele esetén az eljáró bíróság a díjviselésről úgy rendelkezett, hogy az részben vagy teljes egészében a jogi segítségnyújtásra megelőlegező típusú támogatással jogosulttá vált fél viseli.
2. Milyen fizetési kedvezményeket kérhetek?
A fél a pártfogó ügyvédi díj mérséklése vagy elengedése céljából mentesítés iránti kérelmet terjeszthet elő.
3. Hol és milyen formában terjeszthető elő a fizetési kedvezmény iránti kérelem?
A fél a visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésre vagy annak mérséklésére irányuló kérelmét a támogatás engedélyezése ügyében eljárt jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő a pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, a jogi segítségnyújtó szolgáltatás igénybe vétele esetén benyújtandó kérelemnyomtatvány személyi és vagyoni részének megfelelő kitöltésével.
4. Hogyan kell igazolnom, hogy az engedélyezés feltételei fennállnak? Milyen mellékletek szükségesek a kérelem előterjesztéséhez?
A félnek a kérelemhez csatolni kell a fél és a vele közös háztartásban élők rendszeres havi nettó jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást - meghatározott időszakra valamely ellátásra jogot biztosító igazolás (vagy másolata) az igazolás időbeli hatálya alatt ezen határidőn túl is elfogadható -, valamint szükség szerint a háztartás jövedelmét terhelő levonásokról (tartásdíj, lakás- vagy egyéb hitel, gyógyszerköltség) szóló igazolást. Ha a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, elegendő az erről szóló igazolás becsatolása, további jövedelemigazolásokra nincs szükség.
5. Meddig nyújthatom be a kérelmet?
1.) A fél a visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésre vagy annak mérséklésére irányuló kérelmét a pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül terjesztheti elő. A tartozás mérséklése, elengedése tárgyában a felet terhelő pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére kötelező határozat jogerőre emelkedését követően benyújtott kérelmet már a Fővárosi / Megyei Kormányhivatal bírálja el.

Fontosabb fogalmak

A szolgáltatás állam általi átvállalással való igénybe vételére jogosító összeghatárok:
Ebben az esetben az ügyfél helyett az állam viseli a szolgáltatás díját, az ügyfélnek nincs visszatérítési kötelezettsége.
A fél állami átvállalással jogosult a szolgáltatás igénybe vételére:
a; ha háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás), nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét - egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-át -
b; ha a fél a fél aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy vagy családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították.
A szolgáltatás állam általi előlegezéssel való igénybe vételére jogosító összeghatárok:
Amennyiben az ügyfél állami előlegezéssel vált jogosulttá a szolgáltatás igénybe vételére és az eljárás jogerős befejezését követően a bíróság döntése szerint a pártfogó ügyvédi díj részbeni vagy teljes viselésére lesz köteles, a szolgálat a jogi segítő teljesítését igazoló alakszerű számla beérkezését követően határozattal kötelezi a szolgáltatás díjának jogszabályban meghatározott - fő szabály szerint egy éves - határidőn belül való megtérítésére. A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás adók módjára hajtandó be. A fél állami előlegezéssel jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, ha háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás) magasabb a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél - vagy egyedülálló fél esetén ezen összeg 150%-ánál -, de nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43%-át vagy ha tárgyi költségfeljegyzéses ügyben lép fel (ez utóbbi esetben nem szükséges a jövedelmi és vagyoni viszonyokról nyilatkozni és ezzel kapcsolatban igazolásokat csatolni).
Ha a támogatás iránti kérelmet előterjesztő félről a külön törvény szerinti eljárásban megállapították azt, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére, a rászorultság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fél helyett a jogi szolgáltatás díját az állam előlegezi, ha a háztartásban rendelkezésre álló, egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 86%-át.
Mentesítés iránti kérelem:
A támogatott felet terhelő pártfogó ügyvédi díj mérséklésére vagy elengedésére irányuló kérelem. A mentesítés iránti kérelem a támogatási kérelem benyújtásához előírt formanyomtatvány A) részének kitöltésével, a kérelem előterjesztésére irányadó általános szabályok megfelelő alkalmazásával terjeszthető elő a területi hivatalnál.

Vonatkozó jogszabályok

2003. évi LXXX. tv. a jogi segítségnyújtásról 4.§ (1) bekezdés, 5.§, 7.-9.§, 10.§ (2)-(3) bekezdés, 11/.§ (1) bek.,11/B.§, 14.§ a; pont, 22.§ (1)-(2) bekezdés 23.§ (2) bekezdés c; pont, 39.§ (9) bekezdés, 62.§, 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 5.§-23.§; 99/A.§ (1) bekezdés, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33.§ (2) bekezdés 28. pont, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6.§ és 10.§ (1) és (2) bekezdés; 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 116. §,2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 21.§ (1) bekezdés a; pont, 31.§(2) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§, 99.§(1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

polgári per, támogatott fél, állam általi előlegezés, jogerős díjmegállapítás, visszatérítendő pártfogó ügyvédi díj, formalizált kérelem, rászorultság negatív irányú változása, igazolás, mérséklés, elengedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858