Akadálymentes verzió

Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

Kódszám

MKEHK00017

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

A rendelet hatálya a 25/2006. (II.3.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.
A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáltó termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A BFKH a kötelezettnek akkor ad engedélyt, ha:
- a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,
- a kötelezett igazolja, hogy köztartozásmentes adózónak minősül,
- a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.
- megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), megye, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) megye, szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése, bizonyítvány száma.

Milyen iratok szükségesek?

- a 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kötelezett - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy - a kérelem benyújtásának időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
- a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.
- eljárási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés d) pontja alapján igazgatási szolgáltatási díj befizetése VOC-tartalmú termékekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban: új kérelem, módosítás 40.000 Ft. 

Díjfizetés teljesítésének módjai:

- nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén:
A díjfizetési kötelezettségek  Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, a BFKH ügyfélszolgálatán beszerezhető postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalási megbízás vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján  teljesíthetők. A BFKH belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) készpénzfizetést nem fogad el.
Amennyiben a díj megfizetése a kérelem előterjesztését megelőzően történt, úgy az annak tényét igazoló okiratot (eredeti postai feladóvevényt, illetve a banki átutalás teljesítését igazoló eredeti banki példányt) a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell. A kérelemben vagy a közlemény rovatban az adószámot fel kell tüntetni.

- elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén:
a  BFKH 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján. 
A díjköteles eljárásra vonatkozó kérelem beérkezését követően a központi rendszer által adott 27 karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás közlemény rovatába írnia.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre. a döntés csak bírósági úton támadható meg.

 

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

A bírósági jogorvoslatra a keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve lehet benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályhoz kell benyújtani.

(Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, Pf.: 919/1.)

A benyújtási határidő: A döntés kézhezvételtől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.

  A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Festékboltot kívánok nyitni, szükséges engedély részemre a BFKH-tól-től?
Csak abban az esetben, ha közvetlenül importál vagy hoz be az országba VOC tartalmú festéket, lakkot. Ebben az esetben első forgalombahozónak is minősül.
VOC tartalmú festéket/lakkot kívánunk gyártani, szükséges engedélyt kérnem?
Igen, és csak a rendeletnek megfelelő festék/lakk gyártható.
Elegendő ha nyilatkozik az ügyfél a 6.sz. melléklet utolsó részén, hogy köztartozásmentes adózó?
Csak abban az esetben fogadható el, ha leellenőrzéskor valóban szerepel a NAV adatbázisában mint köztartozásmentes adózó. Ezt, külön elektronikusan szükséges kérni a NAV-tól. Ha eddig nem kért, automatikusan nem kerül fel az adatbázisukba!
Mely szakképesítések fogadhatóak el?
forgalmazás esetében: kereskedői végzettségek, vagy közép és felsőfokú vegyi szakirányú végzettségek. gyártás esetében: vegyiparral kapcsolatos végzettségek.
Mely hatóságok ellenőrizhetik az engedélyem meglétét?
fogyasztóvédelmi hatóság, mely ellenőrzi a címkézést és az anyag tulajdonságait is bevizsgáltathatja laboratóriumában.
Magyar nyelvű cimke is követelméyn?
Igen.
A behozni/importálni kívánt termék VOC tartalmát miből állapíthatom meg?
Minőségi tanúsítványából, vagy szükséges bevizsgáltatni hazai akkreditált laboratóriummal.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja;
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet,
54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól;
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858