Akadálymentes verzió

Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00028

Az ügy rövid leírása

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok: Az ügyben az ügyfél törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét,
2. a kérelemmel érintett telek címét, helyrajzi számát,
3. a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
4. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
5. a kérelmező aláírását.

Milyen iratok szükségesek?

Polgári repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárások esetén:
1. az építésügyi szakhatósági eljáráshoz az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt,
2. Az ügyben eljáró meghatalmazott esetén a meghatalmazást.

Felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezése esetén (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi szakhatósági eljáráshoz az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt,
2. Az ügyben eljáró meghatalmazott esetén a meghatalmazást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az előzetes építésügyi szakhatósági eljárás lefolytatásának 10 000 forint az illetéke.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú építésügyi hatóság, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet -1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási hivatal, az ott felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

Az eljárás megindulásától számított 25 nap. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Önálló jogorvoslatnak nincs helye, az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem értelmezhető, mivel önálló jogorvoslatnak helye nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem értelmezhető, mivel önálló jogorvoslatnak helye nincs.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem értelmezhető, mivel önálló jogorvoslatnak helye nincs.

A benyújtási határidő: Nem értelmezhető, mivel önálló jogorvoslatnak helye nincs.

A fellebbezési illeték mértéke: Önálló jogorvoslatnak nincs helye, az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, melynek van illetéke, az építésügyi hatósági (jelen esetben szakhatósági) eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig használható fel az előzetes szakhatósági hozzájárulás?
A kérelemhez egy évnél (ha a törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg) nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be.

Mindenképpen kötelező előzetes szakhatósági állásfoglalást csatolni a kérelemhez?
Nem kötelező, de az eljárást meggyorsítja, ha a kérelemhez egy évnél (ha a törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg) nem régebbi  előzetes szakhatósági állásfoglalást csatol be a kérelmező.

Zenés, táncos rendezvény engedelyezése esetén lehet-e kérni előzetes szakhatósági állásfoglalást?
Nem kérhető. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az 1. melléklet 19. cím alatti táblázat 3. sorában meghatározott zenés, táncos rendezvény engedélyezésének eljárásáben szakhatóságként rész vesz a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, de a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható.

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer

Vonatkozó jogszabályok

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 11.§, 13.§, 14. §, 16.§, 35-38. §, 50.§, 55-57. §, 62. §, 68-70. §, 78. §, 80.§, 111-113. §, 116.§, 118.§, 119. §, 121. §;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
31. § (8) bekezdés, 73. § (4a) bekezdés, Melléklet XV. fejezet I. pont 13. alpont, III. pont;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1) bekezdés;
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont, 34. § (2) bekezdés, 53/A. §, 53/C. § (1) bekezdés;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(6) bekezdés, 1. melléklet I. és II. rész;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdés, 8. melléklet;
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 10. cím alatti táblázat 75. és 133. sor;
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012 (X. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés f) pont;
a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont, 12. § (3) bekezdés j) pont, 16. § (2) bekezdés e) pont, 1. melléklet;
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 3. pont g) pontja, 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015 (III. 30) Korm. rendelet 1. melléklet;
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §, 7. melléklet 1.97.2 pont;
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. PM rendelet 4. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

szakhatóság, építésügy, előzetes szakhatósági állásfoglalás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858