Akadálymentes verzió

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00030

Az ügy rövid leírása

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok támogatása valósul meg. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: közfoglalkoztató

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó közfoglalkoztató képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?


– a kérelmező adatait, (nevét, címét, adószámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, számlavezető pénzintézetének nevét, pénzforgalmi jelzőszámát, a foglalkoztató számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri),
– társulás esetén az érintett önkormányzatok adatait (nevét, címét, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét),
– közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok meghatározását,
– az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatát, az előleg igényelt összegét,
– tervezett közvetlen költségek részletezését,
– foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként,
– a foglalkoztatás tervezett időtartamait, kezdő és befejező időpontjait, időtartamait munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan,
– a foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegét, és a kért támogatás összegét,
– a kérelmező nyilatkozatait.

Milyen iratok szükségesek?

- munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap,
- a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
- a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).
Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
- aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata.
Gazdasági társaság esetén
- Cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés közfoglalkoztató által elkészített olyan másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
- Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
- a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
- a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor),
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) .
Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén
- a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek megfelelő másolatai,
- NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ,
- a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani).
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el, és
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
- a közfoglalkoztató székhelye szerinti megyei/fővárosi bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
- cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
- a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
- a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor),
- NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban . Kapcsolódó fájl (V.1.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Ügyintézés határideje

A kirendeltség a kérelem benyújtásától számított 8 munkanapon belül dönt a kérelem támogatásáról, vagy elutasításáról. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes kirendeltségre történő megérkezése napján kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet közfoglalkoztató?
Közfoglalkoztató lehet:
• helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
• költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),
• egyházi jogi személy,
• közhasznú jogállású szervezet,
• civil szervezet,
• állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
• vízitársulat,
• erdőgazdálkodó (magánerdőgazdálkodó),
• szociális szövetkezet és
• vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában
a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.
Mely tevékenységek végezhetőek közfoglalkoztatás keretében:a tevékenységek a 2011. évi CVI. törvény szerint a következők:
• a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy
• a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
• a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
• a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen –
• - egészségmegőrzési,
• - szociális,
• - nevelési, oktatási,
• - kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi,
• - természet-, környezet- és állatvédelmi,
• - gyermek- és ifjúságvédelmi, sport,
• - közrend és közlekedésbiztonsági,
• - ár- és belvízvédelmi célú,
• - közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy
• a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat.
További feltétel, hogy a felsorolt feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha a feladat ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati
vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.


Fontosabb fogalmak

Közfeladat fogalma:a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.
A támogatás alanyai: helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,költségvetési szerv, egyházi jogi személy, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik, civil szervezet,közhasznú jogállású szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,vízitársulat,erdőgazdálkodó, szociális szövetkezetek ,vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában, a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.
A támogatás mértéke, időtartama:
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra/bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben (a munkaidő munkaidőkeretben is meghatározható), 1-4 hónap időtartamra foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában.
Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható.
További támogatás állapítható meg a közvetlen költségek finanszírozására, amely legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére és ezek járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5%-a lehet.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés (Flt.)
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1); 99. § (1) bekezdés (Ket),
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt),
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met)
,az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvényl (Ebt), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt),
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
,a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § ; 9. § (1) bekezdés a
t a járási hivatalokról szóló 218/2012 (VIII. 13) Korm. rendelet
a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet ;
az illetékekről szóló 1990. évi CLXXIX. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont;

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ;
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I.26.) NGM rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet ,
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/ 2000. (IX.15.) GM rendelet,

Kulcsszavak

közfoglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztató személye, közfoglalkoztatási támogatási előleg összege és elszámolása, támogatható közvetlen költségek köre, rövid tartalmú közfoglalkoztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858