Akadálymentes verzió

Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00033

Az ügy rövid leírása

Az országos közfoglalkoztatási program abban az esetben támogatható, amennyiben a program az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányul, valamint az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatása valósul meg. Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható,ha
- a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,
- a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszám bővül, és
-a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: közfoglalkoztató

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó közfoglalkoztató képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?


a közfoglalkoztató adatait, (nevét, címét, székhelyét, telephelyét, adószámát, gazdálkodási formáját, ágazatát, számlavezető pénzintézetének nevét, címét, a közfoglalkoztató számlaszámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát),
- a közfoglalkoztató előző havi átlagos statisztikai létszámát,
- a közfoglalkoztatás tervezett időtartamát,
- a támogatás igényelt mértékét, időtartamát,
- a tevékenység rövid ismertetését, a tevékenység jellegét,
- a foglalkoztatni kívánt létszámot,
- a foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti bruttó munkabér összegét és a támogatás összegét,
- az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatot, az előleg igényelt összegét,
- képzésben résztvevők létszámát, képzés szakirányát,
- az alkalmazás egyéb feltételeit,
- ütemtervet/munkatervet, költségtervet,
- a támogatást igénylő nyilatkozatait.

Milyen iratok szükségesek?

 munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap,
 a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
 a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli), továbbá
Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
– az aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
Gazdasági társaság esetén
– Cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés közfoglalkoztató által elkészített olyan másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
– Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor),
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ,
Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén
– a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek megfelelő másolatai,
– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
– a közfoglalkoztató székhelye szerinti megyei/fővárosi bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor),
– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

 munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap,
 a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
 a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
– aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki
Kapcsolódó fájl (V.1.)

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 21 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Belügyminisztérium

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely tevékenységekhez igényelhető a támogatás?
- törvény által előírt állami feladat,a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
-a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy,
- a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy,
- a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat.
ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére, ha arra törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.
Mennyi lehet az előleg összege és hogyan történik meg az elszámolása?: az előleg mértéke nem lehet több, mint a hatósági szerződésben meghatározott bérköltség támogatás 2 hónapra vetített átlaga valamint a közvetlen költségekre fordítható támogatás mértékének max. 70 %-a( a közvetlen költségként nem vehető figyelembe a szervezési költség).A közfoglalkoztatónak a bérköltséggel legkésőbb az utolsó havi elszámolással egyidejűleg kell elszámolni. A közvetlen költségekre fordítható előleg utolsó részletével legkésőbb a tárgyévben benyújtott utolsó havi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb december 15-ig kell elszámolnia.
Mely személyek foglalkoztatása támogatható? nyilvántartott álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatása támogatható.
A támogatás nyújtásának feltétele-e a saját forrás biztosítása? Nem feltétele.

Fontosabb fogalmak

A támogatás alanyai:
helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,költségvetési szerv, egyházi jogi személy, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik, civil szervezet,közhasznú jogállású szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,vízitársulat,erdőgazdálkodó, szociális szövetkezetek ,vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában, a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.
Támogatás mértéke:támogatható a közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, munkavezetőt megillető bér, valamint a közfoglalkoztatottat részére az állásidőre járó bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a bérköltségnek) maximum 100 %-a.
Támogatás mértékénél a közfoglalkoztatónak járó, a Pftv.-ben meghatározott adókedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó összege vehető figyelembe. A közfoglalkoztatottnak járó bér és a szociális hozzájárulási adó összegének 20 százalékáig támogathatóak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő közvetlen költségek közül az alábbiak:munkaruha és egyéni védőeszköz költsége, munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége, munkába járással kapcsolatos a munkaadót terhelő utazási költség, munkásszállítás költségei, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége. Legalább 100 fő közfoglalkoztatása esetén támogatható a szervezési költség, legfeljebb a munkabér és szociális hozzájárulási adó összegének 3 %-a erejéig.
Támogatás időtartama:A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.
Bérkifizetés módja:a havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik. Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a tört-heti időszakra vonatkozóan a heti
bér-részletekben történő kifizetést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni. A részletekben történő kifizetés esetén a bérből letiltást, levonást, továbbá
a jogszabály alapján teljesítendő adó- és járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani. Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés, 39/A § (2) bekezdés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés,
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §, 7. § (2) bekezdés
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 36. § (2) bekezdés, 33. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ,
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/A §,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés. 9.§ (1) bekezdés a) pont
a járási hivatalokról szóló 218/2012, (VIII. 13) Korm. rendelet,
a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet,
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet,
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012.(I.26.) NGM rendelet,
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet,
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet.
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm.rendelet,
az államháztartásról szóló törbény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.),
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont

Kulcsszavak

közfeladat fogalma, közfoglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztató személye, előleg összege és elszámolása, támogatható közvetlen költségek köre

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858