Akadálymentes verzió

Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00035

Az ügy rövid leírása

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégekről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha
a kirendeltség által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra( bérpótló juttatásban) jogosult személy vagy
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy
teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatást vállalja a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban (foglalkoztatási kötelezettség).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadó

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

a foglalkoztatni kívánt létszámot,
a foglalkoztatás időtartamát
a munkakört,
a bruttó bért és a ténylegesen átutalandó szociális hozzájárulási adó összegét
kérelmező nyilatkozatait

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap
– Gazdasági társaság esetén
– cégbíróság vagy közjegyző által kiadott harminc napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
– céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, harminc napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
– a hatályos cégkivonat illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, vagy
– igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
- költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak munkaadó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata, (az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi).
– Egyéni cég esetén az alapító okirat munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– Egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány/a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Nav) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
– 2007. CLXXXI. törvény alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 21 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a De minimis támogatás? De minimis támogatás:Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget. ( Kapcsolódó fájl V. 8.)
Mely esetben kerül sor a támogatás nyújtására a de minimis feltételek alapján? Amennyiben a 800/2008/EK bizottsági rendeletben foglalt feltételek nem teljesülnek – azaz a foglalkoztatást helyettesítő ( bérpótló juttatásra jogosult) álláskereső nem minősül hátrányos helyzetű álláskeresőnek - a támogatás de minimis támogatásnak minősül, és a de minimis támogatás szabályainak figyelembe vételével nyújtható.

Fontosabb fogalmak

Támogatási kérelem benyújtása: A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania a illetékes kirendeltséghez.
Támogatás mértéke és időtartama: a kötelező legkisebb munkabér illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegének 70%-a.A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható.
Összeszámítás szabálya:az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy elhelyezkedésére tekintettel munkabér és szociális hozzájárulási adó címen kapott összes állami támogatás támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió, euró értéknek megfelelő összeget.
Más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és szociális hozzájárulási adó) vonatkozóan kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át,

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. §(3) bekezdés,
a munka törvénykönyvéről2012. I. törvény,
a polgári törvénykönyvről2013.. évi V. törvény ,
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvénxy
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99.§, 33.§
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény ,

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény ,
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
az államháztartásró szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 800/2008/EK rendelet,
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1998/2006/EK rendelet,
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet ,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáró szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr),
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ,
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§; 9. § (1) bekezdés,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet
1990. évi törvény az illetékről 33. § (2) bekezdés 15. pontja

Kulcsszavak

de minimis támogatás, nehéz helyzetben lévő vállalkozás, összeszámítás szabályai, foglalkoztatási támogatás, vállalkozóknak nyújtott foglalkoztatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858