Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00030

Az ügy rövid leírása

Járművezetésre jogosító okmány megsemmisülése, elvesztése vagy ellopása esetén az ügyfél vezetői engedélyének pótlását kéri. A vezetői engedély pótlásának fogalma: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar hatóság által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett, annak érvényességi idején belül – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal. (Abban az esetben, ha egy korábban magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély, az eljárást nem pótlásnak, hanem cserének kell tekinteni.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az az ügyfél kezdeményezheti vezetői engedélyének pótlását, akinek ellopták, illetve elvesztette vezetői engedélyét, vagy akinek megsemmisült az okmánya. Vezetői engedély pótlásra az jogosult, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak, az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, életkori és jártassági, továbbá a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Kizáró okok: Az ügyfél személyesen járhat el a járási (fővárosi kerültei) hivatalnál, kormányablaknál, a Nyilvántartónál (Belügyminisztérium), vagy ügyfélkapun keresztül pótoltathatja okmányát.

Milyen adatokat kell megadni?

A vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során
a) be kell mutatni:
- a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt,
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt

Milyen iratok szükségesek?

A vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során
a kérelemhez csatolni kell:
- a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,
- igazolást az eljárás illetékének megfizetéséről.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eltulajdonított vezetői engedély pótlása illetékmentes. A vezetői engedély pótlásának csak azt tekintjük, ha az új vezetői engedély kizárólag az okmányazonosító és a kiállítási dátumra vonatkozó adatában tér el az előző okmánytól. Abban az esetben, ha az elveszett, megsemmisült vagy eltulajdonított vezetői engedély helyett kiállításra kerülő vezetői engedély a fentieken kívül már más adatában is eltér (pl.: kategória bővítés, kategória érvényességi idő megváltozása, névváltozás esetén) az előzőtől, úgy az eljárást már nem pótlásnak, hanem cserének kell tekinteni. Ebből következik az is, hogy a vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása csak abban az esetben illetékmentes, ha az új vezetői engedély az okmányazonosító és kiállítási dátumra vonatkozó adatok kivételével az előző vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kerül kiállításra. Egyéb adatváltozás esetén az eljárás már cserének tekintendő, és illetékköteles.

Az elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás illetékköteles eljárás.
A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. Az illetéket
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával vagy
bc) házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Nyilvántartó

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni.
a) Ha az ügyben első fokon valamely járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el, az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
b) Nincs helye fellebbezésnek, ha az ügyben első fokon a Nyilvántartó (Belügyminisztérium) járt el; ebben az esetben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
b) Ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
b) ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A fellebbezést vagy a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet annál a hatóságnál kell benyújtani, amely az ügyben az első fokon eljárt.

A benyújtási határidő:

A határozat (vezetői engedély) kézhezvételétől számított
a) 15 nap - fellebbezés esetén,
b) 30 nap - bírósági felülvizsgálat esetén.

A fellebbezési illeték mértéke:

a) Fellebbezés esetén: 5 000 Ft,
b) bírósági felülvizsgálat esetén: 30 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Melyek a járművezetésre jogosító okmányok Magyarország területén? Vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig: az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap. A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarországon történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén: az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének bejelentéséről szóló jegyzőkönyv és a külföldi ország hatósága által kiadott vezetői engedély adataira, érvényességére és vezetői jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig. Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.
Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt )? Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint az életkori és jártassági feltételeknek, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, továbbá aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.
Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Jogosítványt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) ; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet; sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a forgalmi vizsgát; rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegély-nyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott); a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
Ki nem kaphat jogosítványt? Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.
Mit jelent a kezdő vezetői engedély? A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható. A kezdő vezetői minősítés két éves próbaidejének számítása a közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől, járműfajtától vagy kategóriától eltiltás, vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonásának leteltét követően újra kezdődik.Ki állítja ki az egészségügyi alkalmassági véleményt?
Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:
• az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén
o a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy
o a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos;
• a 2. alkalmassági csoportba tartozó személy esetében:
o a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy
o a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa, vagy
o a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.
Az előzőekben foglaltakon túl az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek lehetnek:
• a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálat által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy e szervek állományában teljesít szolgálatot vagy ilyen szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll;
• a MÁV Kórház és Rendelőintézet (Szolnok) és a Vasút-egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Társaság által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a vasutas biztosítottak köréről és a vasút-egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló rendelet hatálya alá tartozik.
Magyar vezetői engedéllyel külföldön lehet-e vezetni? A magyar vezetői engedély vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban. Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki. Az elektronikus úton kérelmezett pótolt vezetői engedélyt a Hivatal külföldre nem postázza, de meghatalmazott útján Magyarországi lakcím megjelölésével átvehető.

Fontosabb fogalmak

Vezetői engedély: a vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít. Kezdő vezetői engedély: a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.
Nemzetközi vezetői engedély: amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes .A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki. Lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában tartózkodási hely szerepel, a bejelentett tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye. Szokásos tartózkodási hely: az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes, és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt.
A foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.


Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés a), d)-f) pont, 33. § (5) bekezdés;
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés 5., 8., 10., 12. pont, 3-9. §, 13-16.§, 19. § (2) bekezdés, 23-31..§, 19. melléklet VI. cím A) rész 3. pont, B) rész;

Kulcsszavak

Vezetői engedély, jogosítvány, kezdő vezetői engedély, elektronikus úton történő pótlás, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858