Akadálymentes verzió

Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00035

Az ügy rövid leírása

a forgalomban tarthatóságot igazoló okmány (forgalmi engedély, lassú járműre, annak pótkocsijára, valamint négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólap) adataiban változás történt

 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A jármű üzembentartója 

Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt, ami

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás;
- jogi személy esetében
  a) ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
  b) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

 

Amennyiben a csere oka egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyének, telephelyének változása, be kell mutatni a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

 

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- az előző forgalmi engedélyt,
- az adatváltozást igazoló okiratot, ha adatváltozás a csere oka
- a forgalmi engedély illetékének, lassú jármű igazolólap igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését tanúsító igazolást,
- a törzskönyvet, ha a jármű vagy a tulajdonos adataiban, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adatban (pl.: gyártmány, jármű típus,
kereskedelmi megnevezés, alvázszám, motorszám/motorkód, gyártási év) változás következett be.

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalmi engedély illetéke 6000 Ft , az igazolólap kiállításának díja 4800 Ft.

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása
ha a csere családi állapotból eredő névváltozáson alapul,
ha az okmányt eltulajdonították,
ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul,
ha az okmány gyártáshibás,
ha az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére költségmentességet engedélyezett.

Az illeték, illetve a díj megfizetésének módja:
az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel.
 

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak


Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő,
Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen
állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest
Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati
célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni.

 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő: 25 nap.
Sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak.

A benyújtási határidő: A határozat közlésétől számított 15 nap. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot az ügyféllel közölték.

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, e járművek által vontatott pótkocsival közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha:

nyilvántartásba vették, forgalmi engedéllyel rendelkezik vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás
meglétét igazolták, megfelel a műszaki előírásoknak (érvényes műszakival rendelkezik), az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, továbbá érvényes rendszámtáblája van.


Mit jelent az állandó forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély?


A forgalmi engedély - érvényességi idejétől függően - lehet állandó vagy ideiglenes.
Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre.
Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni


Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z, a CD és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz
A Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz kiadott ideiglenes forgalmi engedély harminc napig, az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki
érvényességi ideig érvényes.

 

Fontosabb fogalmak

Járműnyilvántartás: olyan egységes elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány).

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmány.

Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány.
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat.
Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi.
 

Vonatkozó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 50. § (2) bekezdés b) és c) pont, 94. § (2) bekezdés, 97. § (4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (1) –(4) bekezdés, 119. § (4) bekezdés
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 15. § (3a) bekezdés
1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2. §,. 9. § (5), (6) bekezdés, 33. § (1) bekezdés a) pont
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2) bekezdés, 33. § (1) és (2) bekezdés 48., 52. 53., pont, Melléklet IX./III./2-3. pont
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 1. § (1) bekezdés a), b) és d) pont, 1/B. §, 1/D. § (2) ,(3) és (4) bekezdés, 42. § (2a), (13) bekezdés, 46. § (4) bekezdés, 81. § (3) bekezdés, 88. §, 89. § (4) bekezdés
29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 2. § (3) bekezdés, 1. számú melléklet 2. c) pont
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 3. § (1) bekezdés
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 2. § (1) és (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés

 

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, üzemben tartó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858