Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

Kódszám

OKMIR00063

Az ügy rövid leírása

A jármű új tulajdonosa által kezdeményezett eljárás, mely a tulajdonjog-változásnak a járműnyilvántartásba való bejegyzésére és az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A jármű új tulajdonosa vagy a képviselője (pl. meghatalmazott)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
- az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, vagy a mentességet igazoló okiratot (pl. egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat)
- az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

- a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását,-
- a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.

Kivételes szabály:
A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell.

Speciális szabály:
A statisztikai számjele alapján főtevékenységként gépjármű, jármű, pótkocsi, illetve mezőgazdasági gépek forgalmazására jogosult járműkereskedő a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármű értékesítési céllal történő megvásárlása esetén:
A járműkereskedő belföldi, kereskedelmi célú tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, azonban forgalmi engedélyt nem állít ki, és a törzskönyvet visszavonja. A forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában a tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés többszöri kereskedői tulajdonváltásra is vonatkozik.
Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
- a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
- ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Régi típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt.
Új típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, és a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

- Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4 800 Ft
Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft 

Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft
Ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül:
Rendszámtáblával kapcsolatos díjak:
1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft)
1 pár különleges rendszámtábla: 15000,- Ft
egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112 450 Ft
egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435 000 Ft
1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8 500 Ft
Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő táblázat alapján:
 

Jármű

 Jármű gyártási évétől számított kora

 hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)

 0-3 év

 4-8 év

 8 év felett

 0-40

 550 Ft/kW

 450 Ft/kW

 300 Ft/kW

 41-80

 650 Ft/kW

 550 Ft/kW

 450 Ft/kW

 81-120

 750 Ft/kW

 650 Ft/kW

 550 Ft/kW

 120 felett

 850 Ft/kW

 750 Ft/kW

 650 Ft/kW

 

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével.
Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

Mentes (a visszterhes vagyonátruházási illeték alól):
A környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak megszerzése.

A gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó szervezet általi megszerzése

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése.

Az illetékmentességet minden esetben az annak igazolására alkalmas okirat bemutatásával kell igazolni (pl. egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat).

 
Megfizetés módja:
Illeték:
az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Díj: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával 

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni.


Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: 5 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni? Azért kell minden adás-vétel előtt eredetiségvizsgálatot végezni, mert kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A vizsgálat során a jármű valódiságán túl további fontos információkhoz is jutunk, vagyis meggyőződhetünk arról, hogy a jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat azonban nemcsak a vevő érdekeit védi. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a jármű vizsgálat idejében rögzített állapotát.
Hol végeznek eredetiségvizsgálatot? Amennyiben előzetes eredetiségvizsgálatot kívánunk végeztetni, a járművet eredetiség vizsgáló állomáson lehet vizsgáztatni.
Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását? A jármű tulajdonjogának átírása hiányában az új járműokmányok nem kerülnek kiállításra valamint, az okmányiroda az új tulajdonos bejelentésének elmulasztása esetén intézkedik a jármű forgalomból történő kivonásáról. Az okmányiroda ezzel egy időben az adóhatóságot is értesíti, tekintettel arra, hogy a jármű vevőjének illetékfizetési kötelezettsége is keletkezik. 

Fontosabb fogalmak

Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat
nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartása
Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.
Előzetes eredetiségvizsgálat: A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A jármű valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a jármű vizsgálat idejében rögzített állapotát.
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat
Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
Rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi
Tulajdonjog változás bejegyzése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű elidegenítését követően a jármű új tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul;
Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek, 

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 3. §, 9., §, 16-21. §, 33. §
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), d), 1/B. §, 42. § (2a) bekezdés, 52. § (7) bekezdés, 84. § (1)-(6) bekezdés, 86. § (1)-(2) bekezdés, 87. §, 117. § 19. melléklet III., I. d), e); A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §, 2. §.,3. §, 5. §;
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §, 26. § (1) bekezdés l), w) pont, (1a) bekezdés, 29. § (2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés, 76. § (1), Melléklet IX./III./2-3.;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. c), 2. számú melléklet 1., 3., 5., 6.;
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. §;
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdése, A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés, A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §, 3. §., 46. §., 47. §., 48.§., 49. §., 51. §., 53. §., 54. §.,

Kulcsszavak

tulajdonjog-változás; vagyonszerzési illeték; előzetes eredetiségvizsgálat; tulajdonjog-átruházási szerződés; teljes bizonyító erejű magánokirat; kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás; Műszaki Adatlap; átírás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858