Akadálymentes verzió

Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00099

Az ügy rövid leírása

Harmadik ország hatósága által kiadott külföldi vezetői engedély alapján magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Harmadik ország hatósága által kiadott, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy amennyiben szokásos tartóskodási helye Magyarországon van.

Kizáró okok: Az ügy csak személyesen intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek be kell mutatnia aszemélyazonosításra alkalmas érvényes okmányát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt

Milyen iratok szükségesek?

a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat
a vezetői engedély honosítás díjának megfizetését tanúsító igazolás
külföldi vezetői engedély hiteles (OFFI) magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A harmadik országban kiállított külföldi vezetői engedély honosításának díja 6200 forint.
Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak engedélyezéséért vizsgánként 4500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával kapcsolatos eljárás a A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körébe tartozik, az ügyintézésre tehát csak az említett hatóság Központi Okmányirodai Osztályánál van lehetőség.

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni.
Külföldi vezetői engedély honosítása esetén nincs helye fellebbezésnek, az igénybe vehető jogorvoslat a bírósági felülvizsgálat.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A bírósági felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet annál a hatóságnál kell benyújtani, amely az ügyben az első fokon eljárt.

A benyújtási határidő: A határozat (vezetői engedély) kézhezvételétől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A bírósági felülvizsgálat illetéke 30 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Fontosabb fogalmak

Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok;
Szokásos tartózkodási hely:
a) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint
b) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés a), d)-f) pont, 14. § (1) bekezdés e) pont ea) alpont;
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés 1-2., 5., 8., 10-11., 16. pont, 3-9. §, 13-18. §, 20. §, 22-25/A. §, 28. §, 31..§, 113. § (4) bekezdés, 1-8. melléklet, 19. melléklet VI. cím A) rész 5. pont, B) rész;
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés a)-b) pont, 11. § (1) bekezdés a)-b) pont
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI. 26.) NM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3. § (1)-(2) bekezdés, 5. § (1)-(3) bekezdés, (5)-(6) bekezdés, 8. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 11. §, 12. §, 2. melléklet

Kulcsszavak

külföldi vezetői engedély, harmadik ország, vezetői engedély, honosítás, 1968-as Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858